Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Thou Art Standing Pleading
  • Tựa đề: Jêsus Đang Đứng Khuyên Lơn
  • Lời: E. J. Hanbury
  • Nhạc: Ethelbert Bullinger, 1837-1913
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Jesus, Thou Art Standing Pleading

Lời Việt

Jêsus Đang Đứng Khuyên Lơn
1. Jêsus đương đứng khuyên lơn tôi hoài
An tâm chớ nhọc lo
Lòng nguyện quyết vâng tiếng ấy
Mong Ngài ban ơn cho.
2. Ngài tạo tôi thuở xưa cách ly kỳ
Vinh danh Chúa dường bao
Hình hài vốn của Chúa
Dám giữ gì về tôi sao?
3. Thật lòng tôi những mệt mỏi lo hoài
Mang bao xích xiềng nay
Dầu vùng vẫy chiến đấu bao nhiêu ngày
Được gì đây?
4. Lạy Ngài tôi quyết vui vâng phục rày
Thần đầy ý từ nhân
Nguyền được Chúa nắn đúc
Khiến tâm này đầy thiên ân.
5. Cầu Ngài đưa dẫn tôi trên thiên trình
Duy dâng ý nguyện Cha
Nguyền lới nói, cử chỉ
Thảy vui tình Giê-hô-va.
6. Mừng nào hơn lúc tôi qui phục toàn
Không toan giữ phần riêng
Đầu phục Chúa tôi cảm thấy rõ ràng
Đầy bình yên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo