Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me
  • Tựa đề: Jêsus, Cứu Chúa, Hoa Tiêu
  • Lời: Edward Hopper (1816-1888)
  • Nhạc: John Edgar Gould (1821-1875)
  • Tài Liệu:
  • The Sail­or’s Mag­a­zine (1871)
  • The Bap­tist Praise Book (1871)

Lời Anh

Jesus, Savior, Pilot Me
1. Jesus, Savior, pilot me
Over life’s tempestuous sea;
Unknown waves before me roll,
Hiding rock and treacherous shoal.
Chart and compass come from Thee;
Jesus, Savior, pilot me.
2. While th’Apostles’ fragile bark
Struggled with the billows dark,
On the stormy Galilee,
Thou didst walk upon the sea;
And when they beheld Thy form,
Safe they glided through the storm.
3. Though the sea be smooth and bright,
Sparkling with the stars of night,
And my ship’s path be ablaze
With the light of halcyon days,
Still I know my need of Thee;
Jesus, Savior, pilot me.
4. When the darkling heavens frown,
And the wrathful winds come down,
And the fierce waves, tossed on high,
Lash themselves against the sky,
Jesus, Savior, pilot me,
Over life’s tempestuous sea.
5. As a mother stills her child,
Thou canst hush the ocean wild;
Boisterous waves obey Thy will,
When Thou sayest to them, “Be still!”
Wondrous Sovereign of the sea,
Jesus, Savior, pilot me.
6. When at last I near the shore,
And the fearful breakers roar
’Twixt me and the peaceful rest,
Then, while leaning on Thy breast,
May I hear Thee say to me,
“Fear not, I will pilot thee.”

Lời Việt

Jêsus, Cứu Chúa, Hoa Tiêu
1. Jêsus, xin Ngài dẫn tôi trọn đời
Sóng biển trải qua, tôi được vui
Biển linh đinh nhiều trận thương qua
Cơn phong ba dồi dập ghình lao
Chúa quản sơn hà khắp nơi địa cầu
Jêsus dẫn đi, tôi sợ đâu.
2. Cách của tay mẹ dỗ con dại mình
Chúa biểu biển yên như vậy luôn
Đang cơn ba đào lặng liền đi
Nhân vâng theo Christ, Ngài truyền dạy
Jêsus trên trời tỏ danh lạ lùng
Jêsus dẫn luôn, tôi bình yên.
3. Lúc sắp qua đời đến nơi thiên đàng
Giữa có biển mêng mông hạn ngăn
Tôi nghe ba đào mạnh tràn ra
Xin cho tôi kề ngực Ngài luôn
Dám khẩn xin Ngài phán cho lời này
“Chúa sẽ dẫn ngươi, không sợ chi.”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo