I Ti-mô-thê: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đừng quở trách một người nam lớn tuổi, nhưng nên khuyên nhủ họ như cha, hãy đối xử với các thanh niên như anh em, 2. các phụ nữ lớn tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em - tất cả đều trong sự thanh khiết.

3. Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa. 4. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp lại cho những bậc sinh thành ngay trong chính gia đình của mình; bởi vì điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5. Phụ nữ nào thực sự góa bụa, và sống một mình, nên đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. 6. Nhưng phụ nữ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết. 7. Cũng hãy truyền những điều nầy cho họ để họ không bị quở trách. 8. Nếu có ai hiện tại không cấp dưỡng, đặc biệt cho người trong chính gia đình của mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, và người ấy còn tệ hơn một người không tin.

9. Một quả phụ được ghi danh, không thể dưới sáu mươi tuổi, phải là vợ của một chồng, 10. phải được tiếng khen về những việc nhân đức như: nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người bị áp bức, và dấn thân vào mọi việc thiện.

11. Nhưng hãy từ chối những quả phụ còn trẻ; vì khi bị dục tính thôi thúc họ có thể chống lại Ðấng Christ, và họ khao khát phối hiệp 2. như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm sự hứa nguyện ban đầu. 13. Hơn nữa, họ còn học thói quen vô tích sự, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không chỉ làm chuyện vô tích sự, nhưng còn ngồi lê đôi mách và xen vào việc của người khác, nói những điều không đúng. 14. Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ thành hôn, sinh con cái, quản trị gia đình của mình, không tạo cơ hội cho người chống đối bêu xấu. 15. Bởi vì đã có vài người đã lìa khỏi để đi theo Sa-tan. 16. Nếu nữ tín hữu nào có những quả phụ trong nhà mình, hãy giúp đỡ họ, đừng để làm gánh nặng cho Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thực sự góa bụa.

17. Những trưởng lão điều hành công việc hội thánh tốt đẹp xứng đáng được kính trọng bội phần, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong việc truyền đạo và dạy dỗ. 18. Bởi vì Kinh Thánh dạy: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa” và “Người làm công xứng đáng để nhận tiền công.” 19. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. 20. Tuy nhiên, hãy khiển trách những người đang phạm tội trước tất cả mọi người, để những người khác phải kính sợ.

21. Trước mặt Đức Chúa Trời, và Đấng Christ Jesus, cùng các thiên sứ được chọn, ta tha thiết khuyên con hãy giữ những điều nầy, hãy tránh khỏi thành kiến, cũng đừng hành động vì thiên vị. 22. Đừng vội vàng tra tay trên ai, cũng đừng chia sẻ các tội lỗi của những người khác; hãy giữ chính mình con trong sạch.

23. Đừng chỉ uống nước, nhưng dùng một ít rượu – bởi vì bao tử của con và con thường đau yếu.

24. Đối với một số người, tội lỗi thể hiện rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; tuy nhiên đối với một số người khác, về sau chúng mới lộ ra. 25. Cũng vậy, những việc tốt thì hiển hiện, và dù có những việc đang được giữ kín, cũng không thể giữ kín mãi được.

Bản Dịch Đại Chúng

Đừng quở trách một người nam lớn tuổi, nhưng nên khuyên nhủ họ như cha, hãy đối xử với các thanh niên như anh em, các phụ nữ lớn tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em - tất cả đều trong sự thanh khiết.

Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp lại cho những bậc sinh thành ngay trong chính gia đình của mình; bởi vì điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phụ nữ nào thực sự góa bụa, và sống một mình, nên đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. Nhưng phụ nữ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết. Cũng hãy truyền những điều nầy cho họ để họ không bị quở trách. Nếu có ai hiện tại không cấp dưỡng, đặc biệt cho người trong chính gia đình của mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, và người ấy còn tệ hơn một người không tin.

Một quả phụ được ghi danh, không thể dưới sáu mươi tuổi, phải là vợ của một chồng, phải được tiếng khen về những việc nhân đức như: nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người bị áp bức, và dấn thân vào mọi việc thiện.

Nhưng hãy từ chối những quả phụ còn trẻ; vì khi bị dục tính thôi thúc họ có thể chống lại Ðấng Christ, và họ khao khát phối hiệp; như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm sự hứa nguyện ban đầu. Hơn nữa, họ còn học thói quen vô tích sự, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không chỉ làm chuyện vô tích sự, nhưng còn ngồi lê đôi mách và xen vào việc của người khác, nói những điều không đúng. Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ thành hôn, sinh con cái, quản trị gia đình của mình, không tạo cơ hội cho người chống đối bêu xấu. Bởi vì đã có vài người đã lìa khỏi để đi theo Sa-tan. Nếu nữ tín hữu nào có những quả phụ trong nhà mình, hãy giúp đỡ họ, đừng để làm gánh nặng cho Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thực sự góa bụa.

Những trưởng lão điều hành công việc hội thánh tốt đẹp xứng đáng được kính trọng bội phần, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong việc truyền đạo và dạy dỗ. Bởi vì Kinh Thánh dạy: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa” và “Người làm công xứng đáng để nhận tiền công.” Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Tuy nhiên, hãy khiển trách những người đang phạm tội trước tất cả mọi người, để những người khác phải kính sợ.

Trước mặt Đức Chúa Trời, và Đấng Christ Jesus, cùng các thiên sứ được chọn, ta tha thiết khuyên con hãy giữ những điều nầy, hãy tránh khỏi thành kiến, cũng đừng hành động vì thiên vị. Đừng vội vàng tra tay trên ai, cũng đừng chia sẻ các tội lỗi của những người khác; hãy giữ chính mình con trong sạch.

Đừng chỉ uống nước, nhưng dùng một ít rượu – bởi vì bao tử của con và con thường đau yếu.

Đối với một số người, tội lỗi thể hiện rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; tuy nhiên đối với một số người khác, về sau chúng mới lộ ra. Cũng vậy, những việc tốt thì hiển hiện, và dù có những việc đang được giữ kín, cũng không thể giữ kín mãi được.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đừng quở trách một người nam lớn tuổi, nhưng khuyên nhủ họ như cha, đối xử với các thanh niên như anh em, 2. các phụ nữ lớn tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, tất cả trong sự thanh khiết.

3. Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa. 4. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp lại cho những bậc sinh thành ngay trong chính gia đình của mình; bởi vì điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5. Phụ nữ nào thực sự góa bụa, và sống một mình, nên đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. 6. Nhưng phụ nữ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết. 7. Cũng hãy truyền những điều nầy cho họ để họ không bị quở trách. 8. Nếu có ai hiện tại không cấp dưỡng, đặc biệt cho người trong chính gia đình của mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, và người ấy còn tệ hơn một người không tin.

9. Một quả phụ được ghi danh, không thể dưới sáu mươi tuổi, phải là vợ của một chồng, 10. phải được tiếng khen về những việc nhân đức: nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người bị áp bức, và dấn thân vào mọi việc thiện. 11. Nhưng hãy từ chối những quả phụ còn trẻ; vì khi bị dục tính thôi thúc họ có thể chống lại Ðấng Christ, và họ khao khát phối hiệp 2. như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm sự hứa nguyện ban đầu. 13. Hơn nữa, họ còn học thói quen vô tích sự, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không chỉ làm chuyện vô tích sự, nhưng còn ngồi lê đôi mách và xen vào việc của người khác, nói những điều không đúng. 14. Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ thành hôn, sinh con cái, quản trị gia đình của mình, không tạo cơ hội cho người chống đối bêu xấu. 15. Bởi vì đã có vài người đã lìa khỏi để đi theo Sa-tan. 16. Nếu nữ tín hữu nào có những quả phụ trong nhà mình, hãy giúp đỡ họ, đừng để làm gánh nặng cho Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thực sự góa bụa.

17. Những trưởng lão điều hành công việc hội thánh tốt đẹp, xứng đáng được kính trọng bội phần, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong việc truyền đạo và dạy dỗ. 18. Bởi vì Kinh Thánh dạy: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa”, và “Người làm công xứng đáng để nhận tiền công.” 19. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. 20. Tuy nhiên, hãy khiển trách những người đang phạm tội trước tất cả mọi người, để những người khác phải kính sợ.

21. Trước mặt Đức Chúa Trời, và Đấng Christ Jesus, cùng các thiên sứ được chọn, ta tha thiết khuyên con hãy giữ những điều nầy, hãy tránh khỏi thành kiến, cũng đừng hành động vì thiên vị. 22. Đừng vội vàng tra tay trên ai, cũng đừng chia sẻ các tội lỗi của những người khác; hãy giữ chính mình con trong sạch. 23. Đừng chỉ uống nước, nhưng dùng một ít rượu – bởi vì bao tử của con và con thường đau yếu.

24. Đối với một số người, tội lỗi thể hiện rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; tuy nhiên đối với một số người khác, về sau chúng mới lộ ra. 25. Cũng vậy, những việc tốt thì hiển hiện, và dù có những việc đang được giữ kín, cũng không thể giữ kín mãi được.

Bản Dịch 1925

1. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, 2. đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn.

3. Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4. Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. 5. Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. 6. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ hầu cho họ không chỗ trách được. 8. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.

9. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, 10. phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. 11. Nhưng hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá; vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, 12. bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. 13. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. 14. Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. 15. Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan. 16. Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa.

17. Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. 18. Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình. 19. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. 20. Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.

21. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. 22. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. 23. Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.

24. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. 25. Các việc lành cũng vậy: có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được.

Bản Dịch 2011

Cách Cư Xử với Mọi Tín Hữu

1 Ðừng quở trách một cụ ông, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha, các thanh niên như anh em, 2 các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em với cả lòng trong sạch.

Chăm Sóc và Kính Trọng Các Góa Phụ Cao Tuổi

3 Hãy kính trọng các góa phụ, những người thật sự góa bụa. 4 Nếu một góa phụ có con hoặc cháu, các con cháu đó trước hết phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp công ơn các đấng sinh thành, vì đó là điều đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 5 Người thật sự góa bụa và sống đơn chiếc thì đặt lòng trông cậy của mình vào Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. 6 Còn góa phụ nào cứ mải mê chạy theo các vui thú trần tục thì sống cũng như đã chết rồi. 7 Con hãy truyền dạy những điều ấy, để họ không bị chê trách. 8 Ai không cấp dưỡng cho người thân, đặc biệt là người trong gia đình mình, ấy là người chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin nữa.

9 Ðể được ghi vào danh sách các góa phụ, người góa bụa đó không được dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, 10 được xác chứng là đã làm những việc tốt, như nuôi dạy con cái, hiếu khách, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp những người hoạn nạn, dấn thân vào mọi việc lành. 11 Nhưng đừng ghi tên vào danh sách các góa phụ còn trẻ, vì khi bị dục tình thôi thúc, họ có thể lìa xa Ðấng Christ và muốn tái giá. 12 Như vậy họ sẽ chuốc lấy sự phán xét, vì vi phạm lời thệ nguyện ban đầu. 13 Ðồng thời họ lại dễ học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không những ăn không ngồi rồi, lại còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, và nói những điều không nên nói.

14 Vì thế ta khuyên các góa phụ trẻ tuổi nên tái giá, sinh con cái, quản trị gia đình mình, không cho kẻ thù có cơ hội để nói xấu, 15 vì đã có vài người tẻ tách để đi theo Sa-tan rồi.

16 Nếu nữ tín hữu nào có người thân trong gia đình là góa phụ, nữ tín hữu đó hãy giúp đỡ góa phụ ấy, để khỏi làm gánh nặng cho hội thánh, hầu hội thánh có thể giúp những người thật sự góa bụa.

Cách Ðối Xử với Các Trưởng Lão Lãnh Ðạo Hội Thánh

17 Những vị trưởng lão điều hành công việc hội thánh cách tốt đẹp thì đáng được kính trọng gấp đôi, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong chức vụ rao giảng và dạy đạo, 18 vì Kinh Thánh dạy rằng,

“Ngươi chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa,”

“Người làm công đáng được tiền công mình.”

19 Con đừng nhận đơn tố cáo một vị trưởng lão nào, nếu không có hai hoặc ba người làm chứng. 20 Người nào cứ tiếp tục phạm tội, con hãy khiển trách trước mặt mọi người, để những người khác phải sợ.

21 Trước mặt Ðức Chúa Trời, trước mặt Ðức Chúa Jesus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta nghiêm túc truyền cho con hãy giữ những điều ấy cách vô tư, đừng làm điều gì vì thiên vị. 22 Ðừng vội vàng đặt tay trên ai, và đừng dự phần vào tội lỗi của người khác; hãy giữ chính mình con cho trong sạch. 23 Ðừng chỉ uống nước mà thôi, nhưng hãy dùng một ít rượu, vì cớ bao tử con và vì con hay đau yếu.

24 Tội lỗi của một số người đã quá rõ ràng trước khi bị xét xử, nhưng tội lỗi của một số người khác thì chỉ lộ ra sau khi bị xét xử. 25 Cũng vậy, những việc tốt thì quá rõ ràng, và ngay cả những việc không lộ ra thì cũng không thể giữ kín mãi được.

Tài Liệu