Khác biệt giữa các bản “I Ti-mô-thê: Chương 4”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 12 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 
 +
1. Nhưng Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. bởi thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - đáng được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
 +
 
 +
6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. 7. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. 9. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. 10. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.
 +
 
 +
11. Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. 14. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. 15. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. 16. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy kiên trì trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.
 +
 
 +
==Bản Dịch Đại Chúng==
 +
 
 +
Nhưng Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - hãy tiếp nhận với lòng biết ơn, bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
 +
 
 +
Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, con được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.
 +
 
 +
Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch để làm gương cho các tín hữu. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy kiên trì trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.
 +
 
 +
==Bản Dịch Ngữ Căn==
 +
 
 +
1. Nhưng Thánh Linh phán rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. bởi thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi tạo vật của Đức Chúa Trời đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - nên được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
 +
 
 +
6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. 7. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. 9. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. 10. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.
 +
 
 +
11. Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. 14. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. 15. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. 16. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy tiếp tục trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.
 +
 
 +
==Bản Dịch 1925==
  
 
1.  Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2.  bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3.  họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4.  Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5.  vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.  
 
1.  Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2.  bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3.  họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4.  Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5.  vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.  
Dòng 7: Dòng 31:
 
11.  Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. 12.  Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. 13.  Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 14.  Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15.  Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. 16.  Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. <br/>
 
11.  Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. 12.  Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. 13.  Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 14.  Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15.  Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. 16.  Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. <br/>
  
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B54\V02B54C004.mp3</html5media>
  
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Cảnh Cáo về Những Tín Lý Sai Lầm'''<br/>1Ðức Thánh Linh đã phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đức tin để theo các tà linh lừa dối và các giáo lý của các quỷ. 2Họ theo thói đạo đức giả của bọn dối trá, là những kẻ có lương tâm chai lỳ. 3Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cữ các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên, để những người có lòng tin và hiểu biết chân lý cảm tạ và dùng. 4Vì mọi vật do Ðức Chúa Trời dựng nên đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn, 5vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. <br/>'''Chức Vụ của Người Phục Vụ Chúa'''<br/>6Nếu con giãi bày những điều ấy cho anh chị em, con sẽ là một đầy tớ tốt của Ðức Chúa Jesus Christ, được nuôi dưỡng trong lời của đức tin và trong tín lý chân chính mà con đã tin theo. 7Ðừng để con dính líu gì đến những chuyện báng bổ và những chuyện nhảm nhí của các bà già; thay vào đó hãy luyện tập cho con thành một người tin kính đạo đức, 8vì sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tin kính đạo đức ích lợi đủ mọi mặt, bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. 9Ðó là những lời đáng tin cậy và đáng chấp nhận hoàn toàn. 10Vì mục đích ấy, chúng ta lao động vất vả và phấn đấu, bởi chúng ta đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt những người có lòng tin. 11Ðó là những điều con hãy truyền và dạy. <br/>12Ðừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin, và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13Cho đến khi ta đến, con hãy chú trọng vào việc đọc Kinh Thánh, khuyên bảo, và giảng dạy. 14Ðừng quên ân tứ ở trong con, tức ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi Hội Ðồng Trưởng Lão đặt tay trên con. 15Hãy đem những điều ta nói ở trên ra áp dụng, hãy tận tụy làm theo những điều ấy, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ của con. 16Con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong sự giảng dạy của con. Hãy kiên trì trong các lãnh vực đó, vì làm như thế con sẽ cứu được chính mình và những người nghe con giảng dạy. <br/>
+
 
 +
'''Cảnh Cáo về Những Tín Lý Sai Lầm'''
 +
 
 +
1 Ðức Thánh Linh đã phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đức tin để theo các tà linh lừa dối và các giáo lý của các quỷ. 2 Họ theo thói đạo đức giả của bọn dối trá, là những kẻ có lương tâm chai lỳ. 3 Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cữ các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên, để những người có lòng tin và hiểu biết chân lý cảm tạ và dùng. 4 Vì mọi vật do Ðức Chúa Trời dựng nên đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn, 5 vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.
 +
 
 +
'''Chức Vụ của Người Phục Vụ Chúa'''
 +
 
 +
6 Nếu con giãi bày những điều ấy cho anh chị em, con sẽ là một đầy tớ tốt của Ðức Chúa Jesus Christ, được nuôi dưỡng trong lời của đức tin và trong tín lý chân chính mà con đã tin theo. 7 Ðừng để con dính líu gì đến những chuyện báng bổ và những chuyện nhảm nhí của các bà già; thay vào đó hãy luyện tập cho con thành một người tin kính đạo đức, 8 vì sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tin kính đạo đức ích lợi đủ mọi mặt, bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. 9 Ðó là những lời đáng tin cậy và đáng chấp nhận hoàn toàn. 10 Vì mục đích ấy chúng ta lao động vất vả và phấn đấu, bởi chúng ta đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người có lòng tin. 11 Ðó là những điều con hãy truyền và dạy.
 +
 
 +
12 Ðừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin, và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13 Cho đến khi ta đến, con hãy chú trọng vào việc tuyên đọc Kinh Thánh, khuyên bảo, và giảng dạy. 14 Ðừng quên ân tứ ở trong con, tức ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi Hội Ðồng Trưởng Lão đặt tay trên con. 15 Hãy đem những điều ta nói ở trên ra áp dụng, hãy tận tụy làm theo những điều ấy, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ của con. 16 Con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong sự giảng dạy của mình. Hãy kiên trì trong các lĩnh vực đó, vì làm như thế con sẽ cứu được chính mình và những người nghe con giảng dạy.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
 
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[I Ti-mô-thê]]
 
:* [[I Ti-mô-thê]]
 +
:* [[I Ti-mô-thê: Chương 3]]
 +
:* [[I Ti-mô-thê: Chương 5]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 11:17, ngày 23 tháng 10 năm 2021

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nhưng Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. bởi thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - đáng được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.

6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. 7. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. 9. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. 10. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.

11. Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. 14. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. 15. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. 16. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy kiên trì trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.

Bản Dịch Đại Chúng

Nhưng Thánh Linh nói rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, theo thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. Bởi vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - hãy tiếp nhận với lòng biết ơn, bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.

Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, con được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.

Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch để làm gương cho các tín hữu. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy kiên trì trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhưng Thánh Linh phán rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người lìa bỏ đức tin, chạy theo các thần linh giả dối, và những sự dạy dỗ của ma quỷ, 2. bởi thói đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai lì, 3. cấm đoán hôn nhân, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để những người tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. 4. Bởi vì mọi tạo vật của Đức Chúa Trời đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ - nên được tiếp nhận với lòng biết ơn, 5. bởi vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.

6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. 7. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi một ít, còn sự tin kính ích lợi mọi điều, chứa đựng lời hứa cho đời nầy và đời sẽ đến. 9. Đây là lời đáng tin cậy và giá trị để tiếp nhận hoàn toàn. 10. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, bởi vì chúng ta hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người tin.

11. Hãy truyền đạt và dạy dỗ những điều này. 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 13. Hãy chú trọng đọc Kinh Thánh nơi công cộng, khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. 14. Đừng xao lãng ân tứ ở trong con, là điều đã ban cho con qua lời tiên tri, cùng với sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. 15. Hãy chuyên tâm vào những điều nầy, thấm nhuần chúng, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. 16. Hãy cẩn trọng với chính mình con và sự giảng dạy. Hãy tiếp tục trong những điều đó, vì làm như vậy, con và những người nghe con sẽ được cứu.

Bản Dịch 1925

1. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2. bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3. họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5. vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.

6. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. 7. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính. 8. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. 9. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. 10. Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ.

11. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. 13. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 14. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. 16. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.

Bản Dịch 2011

Cảnh Cáo về Những Tín Lý Sai Lầm

1 Ðức Thánh Linh đã phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đức tin để theo các tà linh lừa dối và các giáo lý của các quỷ. 2 Họ theo thói đạo đức giả của bọn dối trá, là những kẻ có lương tâm chai lỳ. 3 Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cữ các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên, để những người có lòng tin và hiểu biết chân lý cảm tạ và dùng. 4 Vì mọi vật do Ðức Chúa Trời dựng nên đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn, 5 vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.

Chức Vụ của Người Phục Vụ Chúa

6 Nếu con giãi bày những điều ấy cho anh chị em, con sẽ là một đầy tớ tốt của Ðức Chúa Jesus Christ, được nuôi dưỡng trong lời của đức tin và trong tín lý chân chính mà con đã tin theo. 7 Ðừng để con dính líu gì đến những chuyện báng bổ và những chuyện nhảm nhí của các bà già; thay vào đó hãy luyện tập cho con thành một người tin kính đạo đức, 8 vì sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tin kính đạo đức ích lợi đủ mọi mặt, bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. 9 Ðó là những lời đáng tin cậy và đáng chấp nhận hoàn toàn. 10 Vì mục đích ấy chúng ta lao động vất vả và phấn đấu, bởi chúng ta đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những người có lòng tin. 11 Ðó là những điều con hãy truyền và dạy.

12 Ðừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin, và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. 13 Cho đến khi ta đến, con hãy chú trọng vào việc tuyên đọc Kinh Thánh, khuyên bảo, và giảng dạy. 14 Ðừng quên ân tứ ở trong con, tức ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi Hội Ðồng Trưởng Lão đặt tay trên con. 15 Hãy đem những điều ta nói ở trên ra áp dụng, hãy tận tụy làm theo những điều ấy, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ của con. 16 Con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong sự giảng dạy của mình. Hãy kiên trì trong các lĩnh vực đó, vì làm như thế con sẽ cứu được chính mình và những người nghe con giảng dạy.

Tài Liệu