I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào thăm

1. Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gởi đến hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca.

Nguyện ân điển và bình an, trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

Gương đức tin của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca

2. Chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả các anh em và nhắc đến các anh em trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. 3. Trước Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, chúng tôi không ngừng ghi nhớ công việc của đức tin, công lao của tình yêu, và niềm hy vọng kiên định của anh em trong Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.

4. Chúng tôi biết anh em đã được Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã chọn anh em, 5. bởi vì sứ điệp của Phúc Âm chúng tôi truyền cho anh em không phải bằng lời, nhưng cũng bằng năng quyền và bằng Đức Thánh Linh, bằng một niềm tin xác quyết; cũng như anh em biết chúng tôi là những người như thế nào; chúng tôi đã minh chứng khi sống giữa anh em, là vì lợi ích của anh em. 6. Và anh em đã bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa; dù bị bách hại, anh em đã tiếp nhận Lời Chúa với niềm vui từ Đức Thánh Linh, 7. vì vậy anh em trở thành gương mẫu cho các tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai.

8. Bởi vì Lời Chúa, từ anh em, được vang ra không phải chỉ tại Ma-xê-đoan và A-chai, nhưng mọi nơi đã biết đến đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời, do đó chúng tôi không cần phải nói thêm nữa. 9. Bởi vì những người tại những nơi đó đã thuật lại với chúng tôi việc chúng tôi được anh em tiếp nhận như thể nào, và như thế nào anh em đã từ bỏ các thần tượng để quay về cùng Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10. và trông đợi Con của Ngài từ trời, là Đấng mà Ngài làm cho sống lại từ cõi chết, tức là Đức Chúa Jesus, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

2. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3. vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; 4. hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. 5. Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào.

6. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, 7. đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. 8. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. 9. Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10. đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô, Sin-va-nu, và Ti-mô-thê kính gởi Hội Thánh Thê-sa-lô-ni-ca trong Ðức Chúa Trời là Cha và trong Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân sủng và bình an đến với anh chị em.

Cảm Tạ Chúa về Ðức Tin của Tín Hữu Thê-sa-lô-ni-ca

2 Chúng tôi hằng cảm tạ Ðức Chúa Trời về tất cả anh chị em và thường nhắc đến anh chị em trong khi cầu nguyện. 3 Trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến công việc vì đức tin, lao khổ vì yêu thương, và sự kiên trì vì hy vọng của anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

4 Thưa anh chị em được Ðức Chúa Trời thương yêu, chúng tôi biết rằng Ngài đã chọn anh chị em, 5 vì Tin Mừng chúng tôi đã rao truyền cho anh chị em không phải chỉ đến bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Ðức Thánh Linh, và bằng một niềm tin quả quyết. Chắc anh chị em đã biết rồi, vì lợi ích của anh chị em, chúng tôi là những người như thế nào khi sống giữa anh chị em. 6 Anh chị em đã bắt chước chúng tôi và noi theo gương Chúa, vì mặc dù ở giữa nhiều khốn khó, anh chị em đã tiếp nhận Ðạo với niềm vui của Ðức Thánh Linh, 7 đến nỗi anh chị em đã trở thành gương sáng cho tất cả các tín hữu ở vùng Ma-xê-đô-ni-a và vùng A-chai. 8 Vì Ðạo Chúa từ anh chị em đã vang ra không những chỉ ở vùng Ma-xê-đô-ni-a và vùng A-chai, nhưng đức tin của anh chị em nơi Ðức Chúa Trời đã được đồn ra khắp nơi đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. 9 Vì chính những người ở các nơi đó đã thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, và thể nào anh chị em đã từ bỏ các thần tượng và quay về với Ðức Chúa Trời, để thờ phượng Ðức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 và để chờ đợi Con Ngài từ trời trở lại, tức Ðấng đã được Ngài làm cho sống lại từ cõi chết, đó là Ðức Chúa Jesus, Ðấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sẽ đến.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành