I Sa-mu-ên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách I Sa-mu-ên gồm 31 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu