I Sử Ký: Chương 25

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 21:20, ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đa-vít và các quan tướng đội binh cũng để riêng ra mấy con cháu của A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun hầu phục dịch, lấy đàn cầm, đàn sắt, và chập chỏa đặng nói tiên tri; số người phục sự theo chức của họ là như sau nầy: 2. Về con trai A-sáp, có Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la, đều là con trai của A-sáp, ở dưới tay A-sáp cai quản, vâng theo ý chỉ của vua mà ca xướng. 3. Về con trai của Giê-đu-thun có Ghê-đa-lia, và Si-mê-i, là sáu người đều ở dưới quyền cai quản của cha chúng, là Giê-đu-thun, dùng đàn cầm mà nói tiên tri, cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. 4. Về con trai của Hê-man có Búc-ki-gia, Ma-tha-nia, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti-Ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. 5. Những người đó đều là con trai của Hê-man, thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hê-man vâng mạng của Đức Chúa Trời mà làm đấng tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời ban cho Hê-man được mười bốn con trai và ba con gái.

6. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man, để ca-xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đàn sắt, đàn cầm, và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời, theo mạng lịnh của vua. 7. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được hai trăm tám mươi tám người. 8. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập.

9. Cái thăm thứ nhất nhằm cho Giô-sép về dòng A-sáp; cái thăm thứ nhì nhằm Ghê-đa-lia; người anh em và con trai người, cộng được mười hai người; 10. cái thăm thứ ba nhằm Xác-cua, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 11. cái thăm thứ tư nhằm Dít-sê-ri, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 12. cái thăm thứ năm nhằm Nê-tha-nia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 13. cái thăm thứ sáu nhằm Búc-ki-gia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 14. cái thăm thứ bảy nhằm Giê-sa-rê-la, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 15. cái thăm thứ tám nhằm Ê-sai, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 16. cái thăm thứ chín nhằm Ma-tha-nia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 17. cái thăm thứ mười nhằm Si-mê-i; các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 18. cái thăm thứ mười một nhằm A-xa-rên, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 19. cái thăm thứ mười hai nhằm Ha-sa-bia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 20. cái thăm thứ mười ba nhằm Su-ba-ên, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 21. cái thăm thứ mười bốn nhằm Ma-ti-thia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 22. cái thăm thứ mười lăm nhằm Giê-rê-mốt, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 23. cái thăm thừ mười sáu nhằm Ha-na-nia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 24. cái thăm thứ mười bảy nhằm Giốt-bê-ca-sa, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 25. cái thăm thứ mười tám nhằm Ha-na-ni, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 26. cái thăm thứ mười chín nhằm Ma-lô-thi, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 27. cái thăm thứ hai mươi nhằm Ê-li-gia-ta, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 28. cái thăm thứ hai mươi mốt nhằm Hô-thia, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 29. cái thăm thứ hai mươi hai nhằm Ghi-đanh-thi, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 30. cái thăm thứ hai mươi ba nhằm Ma-ha-xi-ốt, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người; 31. cái thăm thứ hai mươi bốn nhằm Rô-man-ti-Ê-xe, các con trai và anh em người, cộng được mười hai người.

Bản Dịch 2011

Ban Thánh Nhạc

1 Ða-vít và các vị chỉ huy quân đội chọn ra một số người trong vòng con cháu của A-sáp, con cháu của Hê-man, và con cháu của Giê-đu-thun để phục vụ trong việc ca ngợi, với sự phụ họa của ban nhạc gồm các đàn lia, hạc cầm, và khánh chiêng. Ðây là danh sách những người được chọn để làm nhiệm vụ đó:

2 Trong các con của A-sáp có Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-ni-a, và A-sa-rê-la. Các con của A-sáp do chính A-sáp chỉ huy; còn ông chỉ cất tiếng ca ngợi khi nào nhà vua yêu cầu.

3 Về Giê-đu-thun: các con của Giê-đu-thun là Ghê-đa-li-a, Xê-ri, Giê-sa-gia, Si-mê-i, Ha-sa-bi-a, và Mát-ti-thi-a – sáu người. Họ cất tiếng ca ngợi theo sự chỉ huy của cha họ là Giê-đu-thun, người cất tiếng cảm tạ và tôn ngợi CHÚA cùng với tiếng đàn lia.

4 Về Hê-man: các con của Hê-man là Búc-ki-a, Mát-ta-ni-a, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-ni-a, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghít-đan-ti, Rô-mam-ti Ê-xe, Giô-bê-ca-sa, Manh-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. 5 Tất cả những người ấy là con của Hê-man, đấng tiên kiến của vua; Ðức Chúa Trời ban cho ông những người con ấy, theo như lời hứa của Ngài, để họ tôn vinh Ngài. Ðức Chúa Trời ban cho Hê-man mười bốn con trai và ba con gái. 6 Tất cả những người ấy lo việc ca hát trong nhà CHÚA, dưới sự điều khiển của cha họ. Họ sử dụng khánh chiêng, hạc cầm, và đàn lia khi thờ phượng trong nhà của Ðức Chúa Trời.

A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man ở dưới sự chỉ huy của nhà vua. 7 Tổng số những người bà con của họ, những người được huấn luyện để ca hát tôn ngợi CHÚA, những người có kỹ năng trong lãnh vực âm nhạc là hai trăm tám mươi tám người. 8 Họ bắt thăm thay phiên phục vụ, bất kể nhỏ hay lớn, nhạc sư hay nhạc sinh.

9 Giô-sép thuộc gia tộc A-sáp trúng thăm thứ nhất.

Ghê-đa-li-a trúng thăm thứ nhì, gồm ông, anh em ông, và các con ông – mười hai người.

10 Xác-cua trúng thăm thứ ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

11 Ít-ri trúng thăm thứ tư, các con ông và anh em ông – mười hai người.

12 Nê-tha-ni-a trúng thăm thứ năm, các con ông và anh em ông – mười hai người.

13 Búc-ki-a trúng thăm thứ sáu, các con ông và anh em ông – mười hai người.

14 Giê-sa-rê-la trúng thăm thứ bảy, các con ông và anh em ông – mười hai người.

15 Giê-sa-gia trúng thăm thứ tám, các con ông và anh em ông – mười hai người.

16 Mát-ta-ni-a trúng thăm thứ chín, các con ông và anh em ông – mười hai người.

17 Si-mê-i trúng thăm thứ mười, các con ông và anh em ông – mười hai người.

18 A-xa-rên trúng thăm thứ mười một, các con ông và anh em ông – mười hai người.

19 Ha-sa-bi-a trúng thăm thứ mười hai, các con ông và anh em ông, mười hai người.

20 Su-ba-ên trúng thăm thứ mười ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

21 Mát-ti-thi-a trúng thăm thứ mười bốn, các con ông và anh em ông – mười hai người.

22 Giê-rê-mốt trúng thăm thứ mười lăm, các con ông và anh em ông – mười hai người.

23 Ha-na-ni-a trúng thăm thứ mười sáu, các con ông và anh em ông – mười hai người.

24 Giô-bê-ca-sa trúng thăm thứ mười bảy, các con ông và anh em ông – mười hai người.

25 Ha-na-ni trúng thăm thứ mười tám, các con ông và anh em ông – mười hai người.

26 Manh-lô-thi trúng thăm thứ mười chín, các con ông và anh em ông – mười hai người.

27 Ê-li-a-tha trúng thăm thứ hai mươi, các con ông và anh em ông – mười hai người.

28 Hô-thia trúng thăm thứ hai mươi mốt, các con ông và anh em ông – mười hai người.

29 Ghít-đan-ti trúng thăm thứ hai mươi hai, các con ông và anh em ông – mười hai người.

30 Ma-ha-xi-ốt trúng thăm thứ hai mươi ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

31 Rô-mam-ti Ê-xe trúng thăm thứ hai mươi bốn, các con ông và anh em ông – mười hai người.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu