I Phi-e-rơ: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến những người được chọn, kiều ngụ rải rác tại Bông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si và Bi-thi-ni 2. theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha, nhờ sự thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục và được rảy huyết của Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần trên anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, là Ðấng vì lòng nhân từ rất lớn của Ngài, đã tái tạo chúng ta để có một đời sống hy vọng, qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, rời khỏi sự chết, 4. để hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, và không phai tàn, đã được định sẵn trên các từng trời cho anh em, 5. là những người, nhờ đức tin, được quyền năng của Ðức Chúa Trời gìn giữ, để hưởng ơn cứu rỗi được sẵn sàng bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.

6. Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu, với nhiều thử thách, 7. để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng đang bị thiêu chảy, để qua sự tinh luyện bằng lửa– nhận được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến; 8. là Ðấng, dù chưa thấy, anh em yêu mến; là Đấng bây giờ chưa gặp mặt, anh em đang tin cậy Ngài với với niềm hân hoan rạng ngời khôn tả, 9. vì đang nhận kết quả của đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn.

10. Về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển dành cho anh em; 11. tra cứu về phương cách hay thời điểm mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ, đã tỏ cho họ biết; tiên đoán về sự thống khổ của Ðấng Christ, và những vinh hiển theo sau. 12. Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em, bởi những người công bố Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng Ðức Thánh Linh, Ðấng đã được phái xuống từ trời, là Đấng mà các thiên sứ ước ao được trông thấy.

13. Vậy hãy chuẩn bị tâm trí của anh em, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ được mang đến cho anh em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra; 14. như những đứa con biết vâng lời, anh em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng trước kia; 15. nhưng giống như Ðấng đã gọi anh em là thánh, anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách cư xử của mình, 16. bởi vì có lời chép: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

17. Nếu anh em gọi Ðấng xét xử việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, hãy cư xử với lòng kính sợ trong thời gian lưu trú của mình, 18. hãy biết rằng anh em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19. nhưng bằng huyết quý giá của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì và không vết, 20. đã được định sẵn trước khi tạo nên vũ trụ, đã được khải tỏ trong thời cuối cùng vì cớ anh em, 21. là những người nhờ Ngài tin Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và hy vọng của anh em đặt trong Ðức Chúa Trời.

22. Nhờ vâng phục theo chân lý, linh hồn anh em đã được thanh tẩy, để yêu thương nhau cách chân thành; hãy yêu thương nhau nhiệt thành, xuất phát từ tấm lòng trong sạch. 23. Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư nát, nhưng bởi hạt giống không hề hư nát, tức là Lời hằng sống và tồn tại của Ðức Chúa Trời. 24. Bởi vì: “Mọi xác thịt giống như cỏ, mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ; cỏ khô, hoa rụng, 25. nhưng Lời của Chúa tồn tại đời đời.” Lời đó là Phúc Âm đã được công bố cho anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến những người được chọn, kiều ngụ rải rác tại Bông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si và Bi-thi-ni 2. theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha, nhờ sự thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục và được rảy huyết của Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần trên anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, là Ðấng vì lòng nhân từ rất lớn của Ngài, đã tái tạo chúng ta để có một đời sống hy vọng, qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, rời khỏi sự chết, 4. để hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, và không phai tàn, đã được định sẵn trên các từng trời cho anh em, 5. là những người, nhờ đức tin, được quyền năng của Ðức Chúa Trời gìn giữ, để hưởng ơn cứu rỗi được sẵn sàng bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.

6. Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu, với nhiều thử thách, 7. để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng đang bị thiêu chảy, để qua sự tinh luyện bằng lửa– nhận được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến; 8. là Ðấng, dù chưa thấy, anh em yêu mến; là Đấng bây giờ chưa gặp mặt, anh em đang tin cậy Ngài với với niềm hân hoan rạng ngời khôn tả, 9. đang nhận kết quả của đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn.

10. Về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển dành cho anh em; 11. tra cứu về điều gì hay khoảng thời gian mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ, đã tỏ cho họ biết; tiên đoán về sự thống khổ của Ðấng Christ, và những vinh hiển theo sau; 12. Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em, bởi những người công bố Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng Ðức Thánh Linh, Ðấng đã được phái xuống từ trời, là Đấng mà các thiên sứ ước ao được trông thấy.

13. Vậy hãy chuẩn bị tâm trí của anh em, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ được mang đến cho anh em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra; 14. như những đứa con biết vâng lời, anh em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng trước kia; 15. nhưng giống như Ðấng đã gọi anh em là thánh, anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách cư xử của mình, 16. bởi vì có lời chép: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

17. Nếu anh em gọi Ðấng xét xử việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, hãy cư xử với lòng kính sợ trong thời gian lưu trú của mình, 18. hãy biết rằng anh em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19. nhưng bằng huyết quý giá của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì và không vết, 20. đã được định sẵn trước khi tạo nên vũ trụ, đã được khải tỏ trong thời cuối cùng vì cớ anh em, 21. là những người nhờ Ngài tin Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và hy vọng của anh em đặt trong Ðức Chúa Trời.

22. Nhờ vâng phục theo chân lý, linh hồn anh em đã được thanh tẩy, để yêu thương nhau cách chân thành; hãy yêu thương nhau nhiệt thành, xuất phát từ tấm lòng trong sạch. 23. Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư nát, nhưng bởi hạt giống không hề hư nát, tức là Lời hằng sống và tồn tại của Ðức Chúa Trời. 24. Bởi vì: “Mọi xác thịt giống như cỏ, mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ; cỏ khô, hoa rụng, 25. nhưng Lời của Chúa tồn tại đời đời.” Lời đó là Phúc Âm đã được công bố cho anh em.

Bản Dịch 1925

1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, 2. theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4. là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5. là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7. hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 8. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9. nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

10. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: 11. nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. 12. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

13. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 14. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 15. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16. bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. 17. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, 18. vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, 19. bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 20. đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, 21. là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.

22. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; 23. anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24. Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phi-rơ, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi những người được chọn giữa các kiều dân sống rải rác trong các xứ Pôn-tơ, Ga-la-ti, Cáp-pa-đô-xi-a, A-si-a, và Bi-thy-ni-a 2 theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục Ðức Chúa Jesus Christ và được rảy bằng máu Ngài. Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng trên anh chị em bội phần.

Hy Vọng Sống

3 Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ, 4 để hưởng một cơ nghiệp không hư mất, không ô nhơ, và không phai tàn, đã dành sẵn trên thiên đàng cho anh chị em, 5 là những người nhờ đức tin được quyền năng Ðức Chúa Trời bảo vệ, để hưởng ơn cứu rỗi sẵn sàng được tỏ ra trong thời cuối cùng.

6 Vì cớ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì những thử thách. 7 Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là điều quý hơn vàng –thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa– để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến. 8 Ngài là Ðấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt, và anh chị em vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả; 9 vì anh chị em đang hưởng kết quả của đức tin mình, tức sự cứu rỗi linh hồn mình.

10 Về sự cứu rỗi ấy các vị tiên tri đã tìm tòi, nghiên cứu cẩn thận, và báo trước về ân sủng dành cho anh chị em. 11 Họ khảo cứu để biết cách nào và thời điểm nào Linh của Ðấng Christ ở trong họ tỏ cho họ biết, khi Ngài làm chứng trước về sự đau khổ của Ðấng Christ và những vinh hiển theo sau. 12 Những điều được mặc khải ấy không phải để giúp cho họ, nhưng cho anh chị em; đó là những điều ngày nay những người rao truyền Tin Mừng đã rao giảng cho anh chị em trong Ðức Thánh Linh, Ðấng được phái xuống từ trời, và cũng là những điều mà các vị thiên sứ hằng ước ao được trông thấy.

Khuyên Sống Thánh Khiết

13 Vậy hãy chuẩn bị tâm trí anh chị em để hành động, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được đem đến anh chị em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra. 14 Như những người con biết vâng lời, anh chị em đừng làm theo những dục vọng trước kia, khi anh chị em chưa hiểu biết. 15 Nhưng như Ðấng đã gọi anh chị em là thánh, anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép,

“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

17 Nếu anh chị em gọi Ðấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian tạm cư của mình, 18 biết rằng anh chị em được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19 nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố, 20 đã được biết trước trước khi dựng nên vũ trụ, và được tỏ ra trong thời cuối cùng vì cớ anh chị em. 21 Nhờ Ngài anh chị em trở thành những người tin thờ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh hiển, để đức tin và hy vọng của anh chị em đặt vào Ðức Chúa Trời.

22 Nhờ vâng theo chân lý, linh hồn anh chị em được thanh tẩy để yêu mến nhau chân thành, hãy yêu thương nhau nồng nàn với tấm lòng trong sạch. 23 Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư mất, nhưng bởi hạt giống không bao giờ hư mất, tức Lời hằng sống và hằng còn của Ðức Chúa Trời. 24 Vì,

“Mọi xác thịt đều như cỏ,

Mọi vinh hiển của nó như hoa cỏ;

Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời.”

Lời đó là Tin Mừng đã được rao giảng cho anh chị em.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành