I Giăng: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Điều đã có từ ban đầu, là điều chúng tôi đã nghe, là điều chúng tôi đã thấy bằng mắt của chúng tôi, là điều chúng tôi đã nhìn chăm chú, và tay chúng tôi đã chạm đến, về Lời của sự sống. 2. Sự sống đã được khải tỏ; chúng tôi đã thấy, đã làm chứng, và công bố cho anh em sự sống đời đời, là điều đã ở với Đức Chúa Cha và đã khải tỏ cho chúng tôi, 3. để những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, chúng tôi công bố cho anh em để anh em cũng tương giao với chúng tôi; và thật ra, sự tương giao của chúng ta là với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

4. Chúng tôi viết những điều nầy để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

5. Đây là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài, và giảng cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất kỳ sự tối tăm nào.

6. Nếu chúng ta nói mình tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong sự tối tăm, chúng ta nói dối, và không làm theo sự thật.

7. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội của chúng ta.

8. Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.

9. Nếu chúng ta xưng tội của chúng ta, thì Ngài, thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta khỏi tất cả những bất chính.

10. Nếu chúng ta nói chúng ta không phạm tội, chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời của Ngài không ở trong chúng ta.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Điều đã có từ ban đầu, là điều chúng tôi đã nghe, là điều chúng tôi đã thấy bằng mắt của chúng tôi, là điều chúng tôi đã nhìn chăm chú, và tay chúng tôi đã chạm đến, về Lời của sự sống; 2. và sự sống đã được khải tỏ; chúng tôi đã thấy, đã làm chứng, và công bố cho anh em sự sống đời đời, là điều đã ở với Đức Chúa Cha và đã khải tỏ cho chúng tôi, 3. để những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, chúng tôi công bố cho anh em để anh em cũng tương giao với chúng tôi; và thật ra, sự tương giao của chúng ta là với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

4. Chúng tôi viết những điều nầy để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

5. Đây là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài, và giảng cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất kỳ sự tối tăm nào.

6. Nếu chúng ta nói mình tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong sự tối tăm, chúng ta nói dối, và không làm theo sự thật.

7. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội của chúng ta.

8. Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.

9. Nếu chúng ta xưng tội của chúng ta, thì Ngài, thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta khỏi tất cả những bất chính.

10. Nếu chúng ta nói chúng ta không phạm tội, chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời của Ngài không ở trong chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; 2. vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; 3. chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.

5. Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

Bản Dịch 2011

Lời của Sự Sống Nhập Thể

1 Ðiều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời của sự sống, 2 và sự sống đã được bày tỏ. Chúng tôi đã thấy, làm chứng, và công bố cho anh chị em sự sống đời đời, là điều vốn ở với Ðức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng ta.

3 Chúng tôi công bố cho anh chị em những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe để anh chị em cũng hiệp thông với chúng tôi, mà đúng ra là chúng ta hiệp thông với Ðức Chúa Cha và với Con Ngài là Ðức Chúa Jesus Christ.

4 Chúng tôi viết những điều này để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Ðức Chúa Trời Là Ánh Sáng

5 Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao giảng cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. 6 Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. 7 Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài tẩy sạch mọi tội chúng ta.

8 Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, chúng ta lừa dối chính mình, và sự thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác. 10 Nếu chúng ta nói chúng ta không phạm tội, chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Tài Liệu