I Cô-rinh-tô 13

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Việt

I Cô-rinh-tô 13
Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người.
Dầu tôi nói được các thứ tiếng trên trời.
Nhưng không tình yêu thương
Thì tôi như đồng vang tiếng.
Nhưng không tình yêu thương
Thì như chập chỏa kêu vang.
Dầu tôi biết được hết tất cả mọi điều.
Dầu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm mầu.
Hay có cả đức tin có thể dời non chuyển núi.
Nhưng không tình yêu thương
Thì tôi nào đáng chi tôi.
Tình yêu thương trong thế gian này
Là khoan dung nhẫn nhục nhân từ,
Xóa tan hận thù, Vui trong công bình,
Mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự,
Trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Ðem thứ tha ru cơn giận dữ.
Ðem khiêm tốn đến chốn khoe mình.
Ðem yêu thươngxóa bao ganh tị.
Ðem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ.
Dầu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo.
Dầu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình.
Hay thân mình hy sinh
Chịu bao trăm ngàn đau đớn.
Nhưng không tình yêu thương,
Thì tôi nào đáng chi tôi.

Tài Liệu Tham Khảo