I Cô-rinh-tô: Chương 9

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 04:21, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Quyền lợi của chức vụ sứ đồ

1. Tôi không được tự do hay sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Đức Chúa Jesus - Chúa của chúng ta - hay sao? Anh em không phải là thành quả của tôi ở trong Chúa hay sao? 2. Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với những người khác, thì ít ra cũng là sứ đồ đối với anh em, bởi vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi ở trong Chúa.

3. Lời biện minh của tôi với những người chất vấn tôi là thế này: 4. Có phải chúng tôi không có quyền ăn uống hay sao? 5. Có phải chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác, các em của Chúa, và Sê-pha đã làm hay sao? 6. Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền được miễn làm việc? 7. Có ai tự trang trải chi phí để đi lính không? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái không? Hay là có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của bầy không?

8. Có phải tôi nói những điều này là theo cách của con người hay không? Không phải luật pháp cũng nói như vậy sao? 9. Bởi vì đã được chép trong luật Môi-se rằng: “Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa.” Không phải Đức Chúa Trời lo cho bò hay sao? 10. Hay là Ngài nói tất cả những điều đó là vì chúng ta? Thật vậy, vì lợi ích của chúng ta mà lời đó đã được chép như vậy; bởi vì người cày thì cày trong hy vọng, người đập lúa thì đập lúa với hy vọng được chia phần. 11. Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng cho anh em, thì có phải là quá đáng nếu chúng tôi gặt những điều vật chất từ anh em? 12. Nếu những người khác có quyền nhận trên anh em, không phải chúng tôi còn có quyền nhiều hơn hay sao? Tuy nhiên, chúng tôi đã không dùng quyền nầy; nhưng cam chịu mọi sự để chúng tôi không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ. 13. Anh em không biết rằng những ai lo các công việc của đền thờ thì ăn vật thực của đền thờ, những ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ hay sao? 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng những ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành.

Động lực khiến Phao-lô khước từ những đặc quyền của chức vụ sứ đồ

15. Tuy nhiên, tôi đã không sử dụng bất cứ điều nào trong những quyền nầy, và tôi cũng không viết để đòi hỏi những quyền ấy cho tôi; bởi vì tôi thà chết còn hơn là để cho bất cứ ai làm cho niềm tự hào nầy của tôi trở nên vô nghĩa. 16. Bởi vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi không có gì để tự hào - vì nhu cầu đó đã được đặt để trên tôi; tuy nhiên, thật khốn khổ cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành. 17. Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy, tôi được tưởng thưởng; nhưng nếu tôi không tự nguyện làm, thì trách nhiệm đó cũng vẫn được ủy thác cho tôi. 18. Như vậy, phần thưởng của tôi là gì? Đó là tôi trao tặng Tin Lành cách miễn phí khi rao giảng Tin Lành, để tôi không cần phải sử dụng quyền lợi của người giảng Tin Lành.

Mục đích của người hầu việc Chúa

19. Mặc dù đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành người phục vụ cho mọi người, để có thể chinh phục nhiều hơn. 20. Đối với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Đối với những người ở dưới luật pháp - dù chính tôi không ở dưới luật pháp - tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. 21. Đối với những người ngoài vòng pháp luật - dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là kẻ ở ngoài vòng pháp luật, bởi vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ - tôi trở nên như một người ngoài vòng pháp luật để có thể chinh phục những người ở ngoài vòng pháp luật. 22. Đối với những người yếu, tôi trở nên như một người yếu để có thể chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả những người như vậy, để bằng mọi cách, tôi có thể cứu được vài người. 23. Tôi làm tất cả vì Tin Lành, để tôi có thể trở thành người được chia phần trong Tin Lành.

24. Anh em không biết rằng những người chạy trong trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải hay sao? Vì vậy, hãy chạy cách nào để anh em có thể đoạt giải. 25. Tất cả các vận động viên thi đấu phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ làm như vậy để được mão miện hư nát, nhưng chúng ta làm vì điều không hề hư nát. 26. Do đó, tôi chạy, không phải chạy vô mục đích; tôi đánh, không phải là đánh vào không khí. 27. Nhưng tôi kỷ luật thân thể của tôi, bắt nó phục tùng, kẻo khi tôi giảng cho những người khác, mà chính tôi lại bị loại bỏ chăng.

Bản Dịch Đại Chúng

Quyền lợi của chức vụ sứ đồ

Tôi không được tự do hay sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Đức Chúa Jesus - Chúa của chúng ta - hay sao? Anh em không phải là thành quả của tôi ở trong Chúa hay sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với những người khác thì ít ra cũng là sứ đồ đối với anh em, bởi vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi ở trong Chúa.

Lời biện minh của tôi với những người chất vấn tôi là thế này: Có phải chúng tôi không có quyền ăn uống hay sao? Có phải chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác, các em của Chúa, và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền được miễn làm việc? Có ai tự trang trải chi phí để đi lính không? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái không? Hay là có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của bầy không?

Có phải tôi nói những điều này là theo cách của con người hay không? Không phải luật pháp cũng nói như vậy sao? Bởi vì đã được chép trong luật Môi-se rằng: “Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa.” Không phải Đức Chúa Trời lo cho bò hay sao? Hay là Ngài nói tất cả những điều đó là vì chúng ta? Thật vậy, vì lợi ích của chúng ta mà lời đó đã được chép như vậy; bởi vì người cày thì cày trong hy vọng, người đập lúa thì đập lúa với hy vọng được chia phần. Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng cho anh em, thì có phải là quá đáng nếu chúng tôi gặt những điều vật chất từ anh em? Nếu những người khác có quyền nhận trên anh em, không phải chúng tôi còn có quyền nhiều hơn hay sao? Tuy nhiên, chúng tôi đã không dùng quyền nầy, nhưng cam chịu mọi sự để chúng tôi không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ. Anh em không biết rằng những ai lo các công việc của đền thờ thì ăn vật thực của đền thờ, những ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ hay sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng những ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành.

Động lực khiến Phao-lô khước từ những đặc quyền của chức vụ sứ đồ;

Tuy nhiên, tôi đã không sử dụng bất cứ điều nào trong những quyền nầy, và tôi cũng không viết để đòi hỏi những quyền ấy cho tôi; bởi vì tôi thà chết còn hơn là để cho bất cứ ai làm cho niềm tự hào nầy của tôi trở nên vô nghĩa. Bởi vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi không có gì để tự hào - vì nhu cầu đó đã được đặt để trên tôi - tuy nhiên, thật khốn khổ cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành. Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy, tôi được tưởng thưởng; nhưng nếu tôi không tự nguyện làm, thì trách nhiệm đó cũng vẫn được ủy thác cho tôi. Như vậy, phần thưởng của tôi là gì? Đó là tôi trao tặng Tin Lành cách miễn phí khi rao giảng Tin Lành, để tôi không cần phải sử dụng quyền lợi của người giảng Tin Lành.

Mục đích của người hầu việc Chúa

Mặc dù đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành người phục vụ cho mọi người, để có thể chinh phục nhiều hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Đối với những người ở dưới luật pháp - dù chính tôi không ở dưới luật pháp - tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. Đối với những người ngoài vòng pháp luật - dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là kẻ ở ngoài vòng pháp luật, bởi vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ - tôi trở nên như một người ngoài vòng pháp luật để có thể chinh phục những người ở ngoài vòng pháp luật. Đối với những người yếu, tôi trở nên như một người yếu để có thể chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả những người như vậy, để bằng mọi cách, tôi có thể cứu được vài người. Tôi làm tất cả vì Tin Lành, để tôi có thể trở thành người được chia phần trong Tin Lành.

Anh em không biết rằng những người chạy trong trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải hay sao? Vì vậy, hãy chạy cách nào để anh em có thể đoạt giải. Tất cả các vận động viên thi đấu phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ làm như vậy để được mão miện hư nát, nhưng chúng ta làm vì điều không hề hư nát. Do đó, tôi chạy, không phải chạy vô mục đích; tôi đánh, không phải là đánh vào không khí. Nhưng tôi kỷ luật thân thể của tôi, bắt nó phục tùng, kẻo khi tôi giảng cho những người khác, mà chính tôi lại bị loại bỏ chăng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta sao? Anh em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao? 2. Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với những người khác, nhưng ít ra cũng là sứ đồ đối với anh em - bởi vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.

3. Lời biện minh của tôi với những người chất vấn tôi là thế này: 4. Có phải chúng tôi không có quyền ăn uống hay sao? 5. Có phải chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác, các em của Chúa, và Sê-pha đã làm hay sao? 6. Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền được miễn làm việc? 7. Có ai tự trang trải chi phí để đi lính không? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái không? Hay là có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của bầy không?

8. Có phải tôi nói những điều này là theo cách của con người hay không? Không phải luật pháp cũng nói như vậy sao? 9. Bởi vì đã được chép trong luật Môi-se rằng: “Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa.” Không phải Đức Chúa Trời lo cho bò hay sao? 10. Hay là Ngài nói tất cả những điều đó là vì chúng ta? Thật vậy, vì lợi ích của chúng ta mà lời đó đã được chép như vậy; bởi vì người cày thì cày trong hy vọng, người đập lúa thì đập lúa với hy vọng được chia phần. 11. Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng cho anh em, thì có phải là quá đáng nếu chúng tôi gặt những điều vật chất từ anh em? 12. Nếu những người khác có quyền nhận trên anh em, không phải chúng tôi còn có quyền nhiều hơn nữa hay sao? Tuy nhiên, chúng tôi đã không dùng quyền nầy; nhưng cam chịu mọi sự để chúng tôi không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ. 13. Anh em không biết rằng những ai lo các công việc của đền thờ thì ăn vật thực của đền thờ, những ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ hay sao? 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng những ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành.

15. Tuy nhiên, tôi đã không sử dụng bất cứ điều nào trong những quyền nầy, và tôi cũng không viết để đòi hỏi những quyền ấy cho tôi; bởi vì tôi thà chết còn hơn là để cho bất cứ ai làm cho niềm tự hào nầy của tôi trở nên vô nghĩa. 16. Bởi vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi không có gì để tự hào - vì nhu cầu đó đã được đặt để trên tôi; tuy nhiên, thật khốn khổ cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành. 17. Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy, tôi được tưởng thưởng; nhưng nếu tôi không tự nguyện làm, thì trách nhiệm đó cũng vẫn được ủy thác cho tôi. 18. Như vậy, phần thưởng của tôi là gì? Đó là khi rao giảng Tin Lành, tôi trao tặng Tin Lành cách miễn phí, để tôi không cần phải sử dụng quyền của tôi trong Tin Lành.

19. Mặc dù đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục nhiều hơn. 20. Đối với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Đối với những người ở dưới luật pháp - dù chính tôi không ở dưới luật pháp - tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. 21. Đối với những người ngoài vòng pháp luật - dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là kẻ ở ngoài vòng pháp luật, bởi vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ - tôi trở nên như một người ngoài vòng pháp luật để có thể chinh phục những người ở ngoài vòng pháp luật. 22. Đối với những người yếu, tôi trở nên như một người yếu để có thể chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả những người như vậy, để bằng mọi cách, tôi có thể cứu được vài người. 23. Tôi làm tất cả vì Tin Lành, để tôi có thể trở thành người được chia phần trong Tin Lành.

24. Anh em không biết rằng những người chạy trong trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải hay sao? Vì vậy, hãy chạy để anh em có thể đoạt giải. 25. Tất cả các vận động viên thi đấu phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ làm như vậy để được mão miện hư nát, nhưng chúng ta vì điều không hề hư nát. 26. Do đó, tôi chạy, không phải chạy vô mục đích; tôi đánh, không phải là đánh vào không khí. 27. Nhưng tôi kỷ luật thân thể của tôi, bắt nó phục tùng, kẻo khi tôi giảng cho những người khác, mà chính tôi bị loại bỏ chăng.

Bản Dịch 1925

1. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? 2. Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa.

3. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. 4. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? 5. Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao? 6. Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? 7. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình?

8. Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? 9. Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? 10. Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. 11. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu? 12. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào. 13. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.

15. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi. 16. Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay. 17. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. 18. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin Lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin Lành. 19. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. 20. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp; 21. với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp. 22. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. 23. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.

24. Anh em há Chúa Giê-xu biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 25. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 26. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 27. song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.

Bản Dịch 2011

Quyền Lợi của Sứ Ðồ

1 Tôi không có tự do sao? Tôi không phải là một sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta sao? Anh chị em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao? 2 Nếu tôi không phải là sứ đồ của người khác, ít nữa tôi cũng là sứ đồ của anh chị em, vì anh chị em là ấn chứng về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.

3 Ðây là lời biện hộ của tôi đối với những người đang hạch sách tôi. 4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao? 5 Chúng tôi không có quyền dẫn vợ, là một người nữ đã tin Chúa, đi theo để hầu việc Ngài, như các sứ đồ khác, hoặc như các em trai Chúa, và Sê-pha đã làm sao? 6 Hay chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền khỏi làm việc đời để sinh sống? 7 Có ai đi lính mà ăn lương nhà bao giờ chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó chăng? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy súc vật mình chăn nuôi chăng?

8 Tôi nói vậy chẳng phải vì theo quan điểm của người đời đâu; Luật Pháp không nói như thế sao? 9 Vì trong Luật Pháp của Môi-se có viết,

“Ngươi chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.”

Phải chăng Ðức Chúa Trời lo cho bò? 10 Chẳng phải Ngài nói như thế vì chúng ta sao? Quả thật lời ấy đã chép vì chúng ta, vì ai cày, hãy cày với hy vọng, và ai đập lúa, hãy đập lúa với hy vọng được chia phần. 11 Nếu chúng tôi đã gieo của thuộc linh cho anh chị em mà gặt của thuộc thể nơi anh chị em, thì đó có phải là việc quá đáng chăng? 12 Nếu những người khác mà còn có quyền đó trên anh chị em, thì chúng tôi lại chẳng có quyền đó hơn sao?

Tuy nhiên chúng tôi đã không sử dụng quyền đó, nhưng chúng tôi chịu đựng tất cả, để khỏi gây trở ngại cho Tin Mừng của Ðấng Christ. 13 Anh chị em chẳng biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì được hưởng của dâng trong đền thờ, và ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần về của dâng nơi bàn thờ chăng? 14 Cũng vậy, Chúa đã truyền rằng, ai rao giảng Tin Mừng thì phải được nuôi sống bằng Tin Mừng. 15 Nhưng tôi không sử dụng quyền nào trong các quyền ấy cả. Tôi không viết những điều này để đòi các quyền ấy đâu, vì tôi thà chết còn hơn để ai cất lấy vinh dự ấy khỏi tôi. 16 Vì nếu tôi rao giảng Tin Mừng, tôi chẳng có lý do gì để hãnh diện, vì nhu cầu bắt buộc tôi phải làm vậy, còn nếu tôi không rao giảng Tin Mừng thì khốn thay cho tôi. 17 Nếu tôi rao giảng Tin Mừng một cách vui lòng, tôi sẽ được thưởng; còn nếu tôi không vui mà làm, nhiệm vụ đó vẫn được giao phó cho tôi. 18 Vậy thì phần thưởng của tôi là gì? Ðó là khi tôi rao giảng Tin Mừng, tôi giảng miễn phí, không sử dụng quyền lợi của người rao giảng Tin Mừng.

19 Dù tôi được tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục được nhiều người. 20 Ðối với người Do-thái, tôi đã trở nên như người Do-thái, để có thể chinh phục những người Do-thái. Ðối với người ở dưới Luật Pháp, tôi đã trở nên như người ở dưới Luật Pháp, dù chính tôi không cần phải ở dưới Luật Pháp, để có thể chinh phục những người ở dưới Luật Pháp. 21 Ðối với những người không có Luật Pháp, tôi đã trở nên như người không có Luật Pháp, dù tôi không phải là người không có luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng tôi ở dưới luật pháp của Ðấng Christ, để tôi có thể chinh phục những người không có Luật Pháp. 22 Ðối với những người yếu đuối, tôi đã trở nên như người yếu đuối, để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bởi mọi cách tôi có thể cứu được một số người. 23 Mọi sự tôi làm là làm vì cớ Tin Mừng, để tôi có thể dự phần trong những phước hạnh của Tin Mừng.

24 Anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải. 25 Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão miện đắc thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão miện đắc thắng không hề hư nát. 26 Vậy tôi chạy, không phải chạy lông bông; tôi đánh, không phải đánh vào không khí; 27 nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho tôi, kẻo tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị bất hợp lệ chăng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành