I Cô-rinh-tô: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 21:44, ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và anh em ơi, lúc tôi đến với anh em, tôi đã không dùng ngôn từ tuyệt hảo hay sự khôn ngoan để công bố huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. 2. Bởi vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự. 3. Tôi đã sống với anh em trong sự yếu ớt, sợ hãi và run rẩy. 4. Ngôn từ của tôi và sứ điệp của tôi không phải là những lời khôn khéo để thuyết phục, nhưng là sự thể hiện về quyền năng và về Đức Thánh Linh, 5. để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.

6. Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn ngoan với những người trưởng thành, nhưng không phải về sự khôn ngoan của đời nầy, hoặc của những lãnh đạo đời nầy - là những người sẽ đi vào hư vô. 7. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: một huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta, 8. không có lãnh đạo nào của đời nầy biết, bởi vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh trên thập tự Chúa của sự vinh quang. 9. Nhưng, như đã được chép: “Những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và chưa hề thâm nhập vào lòng của con người, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”

10. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11. Ai trong vòng loài người biết được những gì trong một người, nếu không phải là tâm linh của người đó đang ở trong chính người đó? Cũng vậy, không ai có thể biết được những gì bên trong Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời. 12. Nhưng giờ đây, chúng ta không nhận thần linh của thế gian, mà chính là Thánh Linh - Đấng đến từ Đức Chúa Trời - để chúng ta có thể hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, 13. là những điều chúng tôi đang giảng, không phải là những lời được dạy theo sự khôn ngoan của loài người - nhưng bởi sự dạy dỗ của Thánh Linh, đang truyền đạt những điều thuộc linh bằng những phương tiện thuộc linh.

14. Nhưng con người theo bản năng tự nhiên thì không thể chấp nhận những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì đối với người đó, những điều nầy là điên rồ và người đó không thể hiểu được - nhưng những điều đó phải được suy xét cách thuộc linh. 15. Tuy nhiên, một người thuộc linh thì suy xét mọi sự, nhưng chính người đó thì không bị ai xét đoán. 16. Ai biết được tâm trí của Chúa? Ai sẽ hướng dẫn Ngài? Tuy nhiên, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.

Bản Dịch Đại Chúng

Và anh em ơi, lúc tôi đến với anh em, tôi đã không dùng bài diễn thuyết tuyệt hảo hay sự khôn ngoan để công bố huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em; bởi vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự. Tôi đã sống với anh em trong sự yếu ớt, sợ hãi và run rẩy. Bài diễn thuyết của tôi và sứ điệp của tôi không phải là những lời khôn khéo để thuyết phục, nhưng thể hiện bằng quyền năng và bởi Đức Thánh Linh, để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn ngoan với những người trưởng thành, nhưng không phải về sự khôn ngoan của đời nầy, hoặc của những lãnh đạo đời nầy - là những người sẽ đi vào hư vô. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: một huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta, và không có lãnh đạo nào của đời nầy biết, bởi vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh trên thập tự Chúa của sự vinh quang. Nhưng, như đã được chép: “Những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và chưa hề thâm nhập vào lòng của con người, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai trong vòng loài người biết được những gì trong một người, nếu không phải là tâm linh của người đó đang ở trong chính người đó? Cũng vậy, không ai có thể biết được những gì bên trong Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, chúng ta không nhận thần linh của thế gian, mà chính là Thánh Linh - Đấng đến từ Đức Chúa Trời - để chúng ta có thể hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, là những điều chúng tôi đang giảng, không phải là những lời được dạy theo sự khôn ngoan của loài người - nhưng bởi sự dạy dỗ của Thánh Linh, đang truyền đạt những điều thuộc linh bằng những phương tiện thuộc linh.

Tuy nhiên, con người theo bản năng tự nhiên thì không thể chấp nhận những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì đối với người đó, những điều nầy là điên rồ và người đó không thể hiểu được - tuy nhiên những điều đó phải được phán đoán cách thuộc linh. Nhưng một người thuộc linh thì phán đoán mọi sự, còn chính người đó thì không bị ai xét đoán. Ai biết được tâm trí của Chúa? Ai sẽ hướng dẫn Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và anh em, lúc tôi đến với anh em, tôi đã không dùng ngôn từ tuyệt hảo hay sự khôn ngoan để công bố huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. 2. Bởi vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự. 3. Tôi đã ở với anh em trong sự yếu ớt, sợ hãi và run rẩy. 4. Ngôn từ của tôi và sứ điệp của tôi không phải là những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện về quyền năng và về Đức Thánh Linh, 5. để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời.

6. Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn ngoan với những người trưởng thành, nhưng không phải về sự khôn ngoan của đời nầy, hoặc của những lãnh đạo đời nầy - là những người sẽ đi vào hư vô. 7. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: một huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta, 8. không có lãnh đạo nào của đời nầy biết, bởi vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh trên thập tự Chúa của sự vinh quang. 9. Nhưng, như đã được chép: “Những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và chưa hề thâm nhập vào lòng của con người, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”

10. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11. Ai trong vòng loài người biết được những gì trong một người, nếu không phải là tâm linh của người đó đang ở trong chính người đó? Cũng vậy, không ai có thể biết được những gì bên trong Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời. 12. Nhưng giờ đây, chúng ta không nhận thần linh của thế gian, mà là Thánh Linh - Đấng đến từ Đức Chúa Trời - để chúng ta có thể hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, 13. là những điều chúng tôi đang giảng, không phải là những lời được dạy theo sự khôn ngoan của loài người - nhưng bởi sự dạy dỗ của Thánh Linh, đang truyền đạt những điều thuộc linh bằng những phương tiện thuộc linh.

14. Nhưng con người theo bản năng tự nhiên thì không chấp nhận những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì đối với người đó, những điều nầy là điên rồ và người đó không thể hiểu được - nhưng những điều đó phải được phán đoán cách thuộc linh. 15. Tuy nhiên, một người thuộc linh thì phán đoán mọi sự, nhưng chính người ấy thì không bị ai xét đoán. 16. Ai biết được tâm trí của Chúa? Ai sẽ hướng dẫn Ngài? Tuy nhiên, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. 2. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. 3. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. 4. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5. hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.

6. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất. 7. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. 8. Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. 9. Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. 10. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. 11. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. 12. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13. chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.

14. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ.

Bản Dịch 2011

Giảng về Chúa Chịu Nhục Hình trên Thập Tự Giá

1 Thưa anh chị em, lúc tôi đến với anh chị em, tôi không đến để rao giảng huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời cho anh chị em bằng những lời lẽ cao siêu hoặc uyên bác. 2 Vì tôi đã quyết định rằng, ở giữa anh chị em, tôi không biết gì ngoài Ðức Chúa Jesus Christ là Ðấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. 3 Tôi ở giữa anh chị em có vẻ yếu kém, sợ sệt, và run rẩy. 4 Lời giảng của tôi và cách giảng dạy của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo mang tính cách thuyết phục, nhưng để thể hiện quyền năng của Ðức Thánh Linh, 5 hầu đức tin anh chị em không đặt trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Ðức Chúa Trời.

Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời

6 Tuy nhiên giữa những tín hữu đã trưởng thành, chúng tôi vẫn giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, cũng không phải sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo đời này, những người sẽ thành hư không; 7 nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. 8 Ðó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên thập tự giá, 9 như có chép rằng,

“Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến,

Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài.”

10 Ðức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Ðức Thánh Linh, vì Ðức Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những gì sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời. 11 Vì ai biết được những gì trong lòng người ta, ngoại trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những gì trong lòng Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời.

12 Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh của thế gian, nhưng Ðức Thánh Linh đến từ Ðức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng ta nói những điều ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giãi bày những việc thuộc linh.

14 Một người sống theo bản tính tự nhiên sẽ không nhận biết những gì thuộc về Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì người ấy sẽ cho những điều đó là rồ dại; người ấy không thể biết được những điều đó, vì chúng phải được nhận thức theo cách thuộc linh. 15 Một người thuộc linh có thể nhận biết mọi sự, còn chính người ấy, không ai có thể nhận biết chính xác được.

16 “Vì ai biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?”

Nhưng chúng ta có tâm trí của Ðấng Christ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành