I Cô-rinh-tô: Chương 10

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển; 2. tất cả được báp-têm vào trong Môi-se ở trong đám mây và trong biển; 3. tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng; 4. tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; bởi vì họ đã uống từ một tảng đá thiêng liêng cùng đồng hành với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ. 5. Tuy nhiên phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên đã chết rải rác trong hoang mạc.

6. Bây giờ những điều nầy đã trở thành những tấm gương cho chúng ta, để chúng ta không trở thành những kẻ ham muốn những điều xấu xa như họ đã ham muốn. 7. Và anh em cũng không trở thành những kẻ thờ thần tượng như một số người trong bọn họ - như đã được chép: “Dân chúng ngồi xuống, ăn, uống, rồi đứng dậy hoan lạc.” 8. Chúng ta cũng đừng phạm vào sự gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày: hai mươi ba ngàn người đã gục ngã. 9. Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như một số người trong họ đã thử, để rồi bị rắn hủy diệt. 10. Anh em cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ đã cằn nhằn, để bị hủy diệt bởi đấng hủy diệt.

11. Những điều nầy đã xảy ra cho họ như là những tấm gương, và những điều đó đã được ghi lại để cảnh cáo chúng ta, là những người đang sống ở những giai đoạn cuối của các thời đại. 12. Vì vậy, người nào tưởng mình đang đứng, người đó hãy lưu ý kẻo bị ngã.

13. Không có thử thách nào xảy đến cho anh em là quá sức của người bình thường. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức của anh em; nhưng trong thử thách, sẽ mở lối ra, để anh em có thể chịu được.

14. Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi, hãy lánh xa khỏi sự thờ thần tượng. 15. Tôi nói như nói với những người khôn ngoan, anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. 16. Cái chén phước hạnh mà chúng ta chúc tạ không phải đang dự phần trong huyết của Đấng Christ hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra không phải đang dự phần trong thân thể của Đấng Christ hay sao? 17. Bởi vì chúng ta dù nhiều, nhưng là một cái bánh - một thân thể - và tất cả chúng ta cùng dự phần vào cái bánh ấy.

18. Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Không phải những người ăn những sinh tế là những người đã dự phần với bàn thờ hay sao? 19. Điều tôi đang nói là gì? Thần tượng có ra gì đâu, hay vật cúng cho những thần tượng có là gì? 20. Tuy nhiên, những gì mà những người ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. 21. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ; anh em không thể dự vào bàn tiệc của Chúa và cũng dự vào bàn tiệc của các quỷ. 22. Hay là chúng ta chọc cho Chúa ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

23. Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều xây dựng. 24. Đừng ai chỉ tìm kiếm lợi ích cho chính mình, nhưng mỗi người hãy vì những người khác.

25. Hãy ăn những gì bán ở hàng thịt, đừng vì lương tâm mà thắc mắc; 26. bởi vì “trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa.” 27. Nếu có ai trong những người không tin mời anh em, và anh em muốn đi, hãy ăn mọi thứ họ dọn ra trước anh em, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 28. Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã dâng cho thần tượng” thì đừng ăn, bởi vì người ấy đã tỏ rõ, và cũng vì lương tâm. 29. Tôi không nói về lương tâm của anh em, nhưng về lương tâm của người khác. Nhưng vì sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm của người khác xét đoán? 30. Nếu tôi đã nhận với lời tạ ơn, thì tại sao tôi lại bị chỉ trích về điều mà tôi đã tạ ơn?

31. Vì vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32. Đừng công kích người Do Thái, người Hy Lạp, hay Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 33. Hãy như tôi: làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.

Bản Dịch Đại Chúng

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển; tất cả được báp-têm vào trong Môi-se ở trong đám mây và trong biển; tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng; tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; bởi vì họ đã uống từ một tảng đá thiêng liêng cùng đồng hành với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ. Tuy nhiên phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên đã gục ngã rải rác trong hoang mạc.

Bây giờ những điều nầy đã trở thành những tấm gương cho chúng ta, để chúng ta không trở thành những kẻ ham muốn những điều xấu xa như họ đã ham muốn. Và anh em cũng không trở thành những kẻ thờ thần tượng như một số người trong bọn họ - như đã được chép: “Dân chúng ngồi xuống, ăn, uống, rồi đứng dậy hoan lạc.” Chúng ta cũng đừng phạm vào sự gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày: hai mươi ba ngàn người đã gục ngã. Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như một số người trong họ đã thử, để rồi bị rắn hủy diệt. Anh em cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ đã cằn nhằn, để bị hủy diệt bởi đấng hủy diệt.

Những điều nầy đã xảy ra cho họ như là những tấm gương, và những điều đó đã được ghi lại để cảnh cáo chúng ta, là những người đang sống ở những giai đoạn cuối của các thời đại. Vì vậy, người nào tưởng mình đang đứng, người đó hãy thận trọng kẻo bị ngã.

Không có thử thách nào xảy đến cho anh em là quá sức của người bình thường. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức của anh em; nhưng trong thử thách, sẽ mở lối ra, để anh em có thể chịu được.

Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi, hãy lánh xa khỏi sự thờ thần tượng. Tôi nói như nói với những người khôn ngoan, anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. Cái chén phước hạnh mà chúng ta chúc tạ không phải đang dự phần trong huyết của Đấng Christ hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra không phải đang dự phần trong thân thể của Đấng Christ hay sao? Bởi vì chúng ta dù nhiều, nhưng là một cái bánh - một thân thể - và tất cả chúng ta cùng dự phần vào cái bánh ấy.

Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Không phải những người ăn những sinh tế là những người đã dự phần với bàn thờ hay sao? Điều tôi đang nói là gì? Thần tượng có ra gì đâu, hay vật cúng cho những thần tượng có là gì đâu? Nhưng, những gì mà những người ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ; anh em không thể dự vào bàn tiệc của Chúa và cũng dự vào bàn tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta chọc cho Chúa ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều xây dựng. Đừng ai chỉ tìm kiếm lợi ích cho chính mình, nhưng mỗi người hãy vì những người khác.

Hãy ăn những gì bán ở hàng thịt, đừng vì lương tâm mà thắc mắc; bởi vì “trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa.” Nếu có ai trong những người không tin mời anh em, và anh em muốn đi, hãy ăn mọi thứ họ dọn ra trước anh em, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã dâng cho thần tượng” thì đừng ăn, bởi vì người ấy đã tỏ rõ, và cũng vì lương tâm. Tôi không nói về lương tâm của anh em, nhưng về lương tâm của người khác. Nhưng vì cớ gì sự tự do của tôi lại bị lương tâm của người khác xét đoán? Nếu tôi đã nhận với lời tạ ơn, thì tại sao tôi lại bị chỉ trích về điều mà tôi đã tạ ơn?

Do đó, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng công kích người Do Thái, người Hy Lạp, hay Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi: làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển; 2. tất cả được báp-têm vào trong Môi-se ở trong đám mây và trong biển; 3. tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng; 4. tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; bởi vì họ đã uống từ một tảng đá thiêng liêng cùng với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ. 5. Tuy nhiên phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã gục ngã rải rác trong hoang mạc.

6. Bây giờ những điều nầy đã trở thành những tấm gương cho chúng ta, để chúng ta không trở thành những kẻ ham muốn những điều xấu xa như họ đã ham muốn. 7. Và anh em cũng không là những kẻ thờ thần tượng như một số người trong bọn họ - như đã được chép: “Dân chúng ngồi xuống, ăn, uống, rồi đứng dậy hoan lạc.” 8. Chúng ta cũng đừng phạm vào sự gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày: hai mươi ba ngàn người đã gục ngã. 9. Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như một số người trong họ đã thử, để rồi bị rắn hủy diệt. 10. Anh em cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ đã cằn nhằn, để bị diệt bởi đấng hủy diệt.

11. Những điều nầy đã xảy ra cho họ như là những tấm gương, và những điều đó đã được ghi lại để cảnh cáo chúng ta, là những người đang sống ở những giai đoạn cuối của các thời đại. 12. Vì vậy, người nào tưởng mình đang đứng, người đó hãy lưu ý kẻo bị ngã. 13. Không có thử thách nào xảy đến cho anh em là quá sức của người bình thường. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức của anh em; nhưng trong thử thách, sẽ mở lối ra, để anh em có thể chịu được.

14. Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi, hãy lánh xa khỏi sự thờ thần tượng. 15. Tôi nói như nói với những người khôn ngoan, anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. 16. Cái chén phước hạnh mà chúng ta chúc tạ không phải đang dự phần trong huyết của Đấng Christ hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra không phải đang dự phần trong thân thể của Đấng Christ hay sao? 17. Bởi vì chúng ta dù nhiều, nhưng là một cái bánh - một thân thể - và tất cả chúng ta cùng dự phần vào cái bánh ấy.

18. Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Không phải những người ăn những sinh tế là những người đã dự phần với bàn thờ hay sao? 19. Điều tôi đang nói là gì? Thần tượng có ra gì, hay vật cúng cho những thần tượng có là gì? 20. Tuy nhiên, những gì mà những người ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. 21. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ; anh em không thể dự vào bàn tiệc của Chúa và cũng dự vào bàn tiệc của các quỷ. 22. Hay là chúng ta khiêu khích cho Chúa ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

23. Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Mọi thứ là hợp pháp nhưng không phải mọi thứ đều xây dựng. 24. Đừng ai chỉ tìm kiếm cho chính mình, nhưng mỗi người hãy vì những người khác. 25. Hãy ăn những gì bán ở hàng thịt, đừng vì lương tâm mà thắc mắc; 26. bởi vì “trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa.”

27. Nếu có ai trong những người không tin mời anh em, và anh em muốn đi, hãy ăn mọi thứ họ dọn ra trước anh em, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 28. Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã dâng cho thần tượng” thì đừng ăn, vì người ấy đã bày tỏ, và cũng vì lương tâm. 29. Tôi không nói về lương tâm của anh em, nhưng về lương tâm của người khác. Nhưng vì điều gì mà sự tự do của tôi lại bị lương tâm của người khác xét đoán? 30. Nếu tôi đã nhận với lời tạ ơn, thì tại sao tôi lại bị chỉ trích về điều mà tôi đã tạ ơn?

31. Vì vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32. Đừng xúc phạm đến người Do Thái, hay người Hy Lạp, hay Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 33. Hãy như tôi, làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.

Bản Dịch 1925

1. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2. chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, 3. ăn một thứ ăn thiêng liêng; 4. và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. 5. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.

6. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. 7. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn. 8. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. 9. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. 10. Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. 11. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. 12. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

14. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. 15. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh; chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. 16. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? 17. Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. 18. Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo phần xác; những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? 19. Nói vậy có ý chi? Của cùng thần tượng có ra gì chẳng? 20. Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. 21. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. 22. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao?

23. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. 24. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. 25. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó; 26. bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. 27. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. 28. Song nếu có ai nói với anh em rằng: Cái nầy đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm: 29. tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vả, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? 30. Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai?

31. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. 32. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời; 33. hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.

Bản Dịch 2011

Cảnh Cáo về Thần Tượng

1 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây, tất cả đều đã vượt qua biển, 2 tất cả đã cùng đi theo Môi-se nên đã được báp-têm dưới đám mây và xuyên qua lòng biển, 3 tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, 4 và tất cả đã uống cùng một thức uống thiêng liêng, vì họ đã cùng uống từ một vầng đá thiêng liêng đi với họ, và vầng đá đó là Ðấng Christ. 5 Tuy nhiên, phần đông họ đã không sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, nên đã ngã chết trong đồng hoang.

6 Những điều ấy đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như họ đã ham muốn. 7 Ðừng thờ thần tượng như một số người trong vòng họ đã thờ, như lời đã chép,

“Dân chúng ngồi lại ăn uống, rồi đứng dậy mà trửng giỡn.”

8 Chúng ta chớ dâm loạn như một số người trong vòng họ đã dâm loạn, khiến hai mươi ba ngàn người ngã chết trong một ngày. 9 Chúng ta đừng thử Ðấng Christ như một số người trong vòng họ đã thử Chúa, để bị các rắn độc cắn chết. 10 Chúng ta cũng đừng lầm bầm oán trách như một số người trong vòng họ đã lầm bầm oán trách, để bị thiên thần hủy diệt tiêu diệt.

11 Những điều ấy xảy đến với họ để làm gương cho chúng ta. Những chuyện ấy được ghi lại để cảnh cáo chúng ta, những người đang sống ở cuối các thời đại. 12 Vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn trọng kẻo ngã.

13 Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Ðức Chúa Trời là thành tín; Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu, nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi.

14 Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin anh chị em hãy lánh xa sự thờ thần tượng. 15 Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; xin anh chị em hãy suy xét những điều tôi nói. 16 Cái chén phước hạnh chúng ta chúc tạ chẳng phải hiệp thông với huyết của Ðấng Christ sao? Cái bánh chúng ta bẻ chẳng phải hiệp thông với thân thể của Ðấng Christ sao? 17 Vì có một cái bánh, chúng ta dù nhiều người cũng chỉ một thân, vì tất cả chúng ta cùng hưởng cái bánh ấy.

18 Hãy xem dân I-sơ-ra-ên theo phương diện huyết thống: chẳng phải những người ăn thịt con vật hiến tế là hiệp thông với bàn thờ sao? 19 Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có là gì, hay chính thần tượng có là gì chăng? 20 Dĩ nhiên là không, nhưng lễ vật người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng hiến lên Ðức Chúa Trời, nên tôi không muốn anh chị em trở thành những người hiệp thông với các quỷ. 21 Anh chị em không thể uống chén của Chúa và uống chén của các quỷ. Anh chị em không thể dự bàn tiệc của Chúa và dự bàn tiệc của các quỷ. 22 Hay chúng ta muốn chọc Chúa nổi ghen chăng? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

23 Tôi có quyền làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi có quyền làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. 24 Ðừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa. 25 Ðối với tất cả những thứ thịt bán ở hàng thịt, cứ mua về ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả, 26 vì trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa. 27 Nếu có người không tin mời anh chị em dùng bữa và anh chị em đã nhận lời, cứ ăn tự nhiên những gì họ dọn ra trước mặt, đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả.

28 Nhưng nếu có người nói với anh chị em rằng, “Món này đã cúng rồi,” thì đừng ăn món đó, bởi vì người đó đã tỏ cho anh chị em biết và cũng vì lương tâm nữa. 29 Tôi không nói về lương tâm của anh chị em, nhưng lương tâm của người đó. Nhưng tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm của người khác xét đoán? 30 Nếu tôi cảm tạ Chúa trước khi ăn, tại sao tôi còn bị chỉ trích về thức ăn tôi đã cảm tạ? 31 Vậy anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 32 Ðừng làm cớ vấp ngã cho người Do-thái, hay cho người Hy-lạp, hay cho hội thánh của Ðức Chúa Trời, 33 giống như tôi cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành