II Ti-mô-thê: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 15:11, ngày 8 tháng 2 năm 2015 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. 2. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. 4. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. 5. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. 6. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. 7. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc.

8. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta, 9. vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. 10. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời. 11. Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; 12. lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; 13. nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

14. Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 16. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, 17. và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, 18. họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. 19. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. 20. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. 21. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.

22. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. 23. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. 24. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25. dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26. và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.

Bản Dịch 2011

Tinh Binh của Ðấng Christ
1. Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác. 3. Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Ðức Chúa Jesus Christ. 4. Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình; người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người tuyển mộ mình. 5. Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải nếu không tranh tài đúng theo luật. 6. Người làm nông lao động vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên. 7. Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự.
8. Hãy nhớ rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài thuộc về dòng dõi Vua Ða-vít, theo như Tin Mừng ta rao giảng. 9. Vì rao giảng Tin Mừng đó ta chịu khổ, thậm chí bị xiềng xích như kẻ tội đồ, nhưng Ðạo của Ðức Chúa Trời không bị xiềng xích. 10. Vì vậy ta cam chịu mọi sự vì cớ những người được chọn để họ cũng có thể được ơn cứu rỗi trong Ðức Chúa Jesus Christ với vinh hiển đời đời. 11. Ðây là những lời chắc chắn đáng tin cậy:
Nếu chúng ta đã chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài;
12. Nếu chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta sẽ trị vì với Ngài;
Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài sẽ chối bỏ chúng ta;
13. Nếu chúng ta không thành tín, thì Ngài vẫn thành tín,
Vì Ngài không thể chối bỏ chính Ngài.
Ðầy Tớ Trung Kiên của Chúa
14. Con hãy nhắc nhở họ những điều ấy, và trước mặt Ðức Chúa Trời con hãy nghiêm khắc khuyên họ đừng bắt bẻ nhau về lời nói, vì làm như thế chẳng đem lại ích lợi gì, nhưng chỉ gây tổn hại cho những người nghe. 15. Con hãy chuyên tâm làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời như một công nhân không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân lý. 16. Con hãy tránh những chuyện báng bổ vu vơ, vì những chuyện như thế chỉ làm cho người ta càng giảm bớt lòng tin kính Chúa. 17. Lời nói của họ sẽ ăn lan như ung độc bị nhiễm trùng, trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lê-tu, 18. những người đã lìa bỏ chân lý, bảo rằng sự sống lại đã xảy ra rồi, và họ đã phá đổ đức tin của một số người. 19. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Ðức Chúa Trời luôn tồn tại; trên nền đó có ghi rõ rằng, “Chúa biết những ai thuộc về Ngài,” và “Ai kêu cầu danh Chúa phải lánh xa tội lỗi.”
20. Trong một tòa nhà lớn không chỉ có các vật dụng bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét; một số được dùng vào việc sang và một số được dùng vào việc hèn. 21. Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho Chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.
22. Con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình, cùng với những người kêu cầu Chúa với lòng trong sạch. 23. Con hãy từ chối tham dự vào những cuộc tranh luận điên rồ và dại dột, vì như con biết, chúng chỉ đưa đến cãi vã. 24. Ðầy tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải hòa nhã với mọi người, có khả năng giảng dạy, nhịn nhục, 25. lấy sự khiêm tốn sửa dạy những kẻ chống đối; biết đâu Ðức Chúa Trời sẽ ban cho họ tấm lòng ăn năn để nhận biết chân lý, 26. và họ có thể giác ngộ mà thoát khỏi cạm bẫy của Ác Quỷ, vì họ đang bị Ác Quỷ bắt giữ để làm theo ý nó.

Tài Liệu