II Cô-rinh-tô: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:22, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Nhắc nhở về sự quyên góp giúp các tín hữu

1. Thưa anh em! Chúng tôi muốn anh em biết về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đô-nia: 2. Giữa những hoạn nạn thử thách, nhưng họ đầy dẫy sự vui mừng, và sự nghèo khổ của họ càng sâu chừng nào, thì lòng rộng rãi của họ lại càng phong phú nhiều hơn chừng đó. 3. Bởi vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện theo khả năng - và cũng vượt quá khả năng nữa - 4. họ đã khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. 5. Và rồi, không chỉ như chúng tôi mong đợi, nhưng theo ý của Đức Chúa Trời, trước hết họ đã dâng chính mình họ cho Chúa, rồi cho chúng tôi.

6. Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy với anh em, như anh ấy đã khởi đầu. 7. Giống như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Trong đức tin, trong lời nói, trong tri thức, trong lòng nhiệt thành, và trong tình yêu mà anh em đã dành cho chúng tôi, vì vậy anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy.

8. Tôi nói không phải để ra lệnh, nhưng xuyên qua lòng nhiệt thành đối với những người khác cũng sẽ chứng minh được lòng yêu thương chân thành của anh em. 9. Bởi vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để qua sự nghèo khó đó, anh em có thể trở nên giàu có.

10. Tôi góp ý về việc nầy: đó là vì lợi ích cho anh em - là những người không chỉ làm, nhưng mong ước làm, và đã bắt đầu cách đây một năm. 11. Vì vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều đang làm - như anh em đã khao khát mong ước thế nào, hãy hoàn tất theo khả năng của anh em cũng như vậy. 12. Nếu ai sẵn sàng để trao tặng thì sẽ được nhận theo điều người đó có, chứ không phải trên điều người đó không có.

13. Không phải vì để cho những người khác được dễ dàng, mà anh em phải gánh nặng, nhưng vì sự quân bình. 14. Trong lúc nầy, sự dư dật của anh em được giúp cho những người đang có nhu cầu, để sự dư dật của họ có thể giúp cho những nhu cầu của anh em. Như vậy là quân bình. 15. Như lời được chép rằng: “Người thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu.”

Giới thiệu Tít và các bạn đồng hành

16. Tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã đặt vào lòng Tít cùng một mối quan tâm nhiệt thành về anh em; 17. bởi vì chẳng những anh ấy đã chấp nhận lời thỉnh nguyện, nhưng chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện để đến với anh em. 18. Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về Phúc Âm; 19. không phải chỉ bây giờ, nhưng người đó cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công việc từ thiện nầy được điều hành bởi chúng tôi để đem vinh quang về cho chính Chúa, và thể hiện sự sẵn sàng của chúng ta; 20. hãy tránh chuyện này, để không ai trong chúng ta bị than phiền về số tiền lớn lao được điều hành bởi chúng ta. 21. Chúng tôi cẩn trọng không phải chỉ làm điều đúng trước mặt Chúa, nhưng cũng trước mặt nhiều người.

22. Và chúng tôi cũng cử một anh em của chúng tôi cùng đi với họ - đây là người chúng tôi đã thử nghiệm và đã chứng tỏ nhiệt thành trong nhiều việc, nhưng bây giờ càng nhiệt thành hơn, bởi vì người đó rất tin tưởng nơi anh em. 23. Bất luận về Tít, là một cộng sự của tôi và là người làm việc vì anh em; hay những anh em của chúng tôi, họ là những sứ đồ của các Hội Thánh, làm vinh quang cho Đấng Christ. 24. Vì vậy, hãy bày tỏ cho họ bằng chứng về tình yêu thương của anh em, cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em trước mặt các Hội Thánh.

Bản Dịch Đại Chúng

Nhắc nhở về sự quyên góp giúp các tín hữu

Thưa anh em! Chúng tôi muốn anh em biết về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đô-nia: giữa những hoạn nạn thử thách nhưng họ đầy dẫy sự vui mừng, và sự nghèo khổ của họ càng sâu xa chừng nào, thì lòng rộng rãi của họ lại càng phong phú nhiều hơn chừng đó. Bởi vì tôi có thể làm chứng rằng họ đã tự nguyện theo khả năng - và cũng vượt quá khả năng nữa. Họ đã khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. Và rồi không chỉ như chúng tôi mong đợi, nhưng theo ý của Đức Chúa Trời, trước hết họ đã dâng chính mình họ cho Chúa, và cho chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy với anh em, như anh ấy đã khởi đầu. Giống như anh em đã vượt trội trong mọi việc: trong đức tin, trong lời nói, trong tri thức, trong lòng nhiệt thành, và trong tình yêu mà anh em đã dành cho chúng tôi, vì vậy anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy.

Tôi nói không phải để ra lệnh, nhưng xuyên qua lòng nhiệt thành đối với những người khác sẽ chứng minh được lòng yêu thương chân thành của anh em. Bởi vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để qua sự nghèo khó đó, anh em có thể trở nên giàu có.

Tôi góp ý về việc nầy: đó là vì lợi ích cho anh em - là những người không chỉ làm, nhưng mong ước làm, và đã bắt đầu cách đây một năm. Vì vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều đang làm - như anh em đã khao khát mong ước thế nào, hãy hoàn tất theo khả năng của anh em cũng như vậy. Nếu ai sẵn sàng để trao tặng thì sẽ được nhận theo điều người đó có, chứ không phải trên điều người đó không có.

Không phải vì để cho những người khác được dễ dàng, mà anh em phải gánh nặng, nhưng vì sự quân bình. Trong lúc nầy, sự dư dật của anh em được giúp cho những người đang có nhu cầu, để sự dư dật của họ có thể giúp cho những nhu cầu của anh em. Như vậy là quân bình. Như lời được chép rằng: “Người thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu.”

Giới thiệu Tít và các bạn đồng hành

Tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã đặt vào lòng Tít cùng một mối quan tâm nhiệt thành về anh em; bởi vì chẳng những anh ấy đã chấp nhận lời thỉnh nguyện, nhưng chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện để đến với anh em. Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về Phúc Âm; không phải chỉ bây giờ, nhưng người đó cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công việc từ thiện nầy được điều hành bởi chúng tôi để đem vinh quang về cho chính Chúa, và thể hiện sự sẵn sàng của chúng ta; hãy tránh chuyện này, để không ai trong chúng ta bị than phiền về số tiền lớn lao được điều hành bởi chúng ta. Chúng tôi cẩn trọng không phải chỉ làm điều đúng trước mặt Chúa, nhưng cũng trước mặt nhiều người.

Và chúng tôi cũng cử một anh em của chúng tôi cùng đi với họ - đây là người chúng tôi đã thử nghiệm và đã chứng tỏ nhiệt thành trong nhiều việc, nhưng bây giờ càng nhiệt thành hơn, bởi vì người đó rất tin tưởng nơi anh em. Bất luận về Tít, là một cộng sự của tôi và là người làm việc vì anh em; hay những anh em của chúng tôi, họ là những sứ đồ của các Hội Thánh, làm vinh quang cho Đấng Christ. Vì vậy, hãy cho họ thấy bằng chứng về tình yêu thương của anh em, cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em trước mặt các Hội Thánh.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thưa anh em! Chúng tôi muốn anh em biết về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đô-nia: 2. giữa những hoạn nạn thử thách nhưng họ đầy dẫy sự vui mừng, và sự nghèo khổ của họ càng sâu, thì lòng rộng rãi của họ lại càng phong phú nhiều hơn. 3. Bởi vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện theo khả năng - và cũng vượt quá khả năng nữa - 4. họ đã khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. 5. Và rồi, không chỉ như chúng tôi mong đợi, nhưng trước hết họ đã dâng chính mình họ cho Chúa, và rồi theo ý của Đức Chúa Trời, cũng cho chúng tôi. 6. Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy với anh em như anh ấy đã khởi đầu. 7. Giống như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Trong đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành, và trong tình yêu mà anh em đã dành cho chúng tôi, vì vậy anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy.

8. Tôi nói không phải để ra lệnh, nhưng xuyên qua lòng nhiệt thành đối với những người khác, cũng sẽ chứng minh được lòng yêu thương chân thành của anh em. 9. Bởi vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để qua sự nghèo khó đó, anh em có thể trở nên giàu có. 10. Tôi bày tỏ quan điểm về việc nầy: đó là vì lợi ích cho anh em - là những người không chỉ làm, nhưng mong ước làm, và đã bắt đầu cách đây một năm. 11. Vì vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều đang làm - như anh em đã khao khát mong ước thế nào, hãy hoàn tất theo khả năng của anh em cũng như vậy. 12. Nếu ai sẵn sàng để trao tặng thì sẽ được nhận theo điều người đó có, chứ không phải trên điều người đó không có.

13. Không phải vì để cho những người khác được dễ dàng, mà anh em phải gánh nặng, nhưng vì sự quân bình. 14. Trong lúc nầy, sự dư dật của anh em được giúp cho những người đang có nhu cầu; để sự dư dật của họ có thể giúp cho những nhu cầu của anh em. Như vậy là quân bình. 15. Như lời được chép rằng: “Kẻ thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu.”

16. Tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã đặt vào lòng Tít cùng một mối quan tâm nhiệt thành về anh em; 17. bởi vì chẳng những anh ấy đã chấp nhận lời thỉnh nguyện, nhưng chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện để đến với anh em. 18. Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về Phúc Âm; 19. không phải chỉ bây giờ, nhưng người đó cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công việc từ thiện nầy được điều hành bởi chúng tôi để đem vinh quang về cho chính Chúa, và thể hiện sự sẵn sàng của chúng ta; 20. hãy tránh chuyện này, để không ai trong chúng ta bị than phiền về số tiền lớn lao được điều hành bởi chúng ta. 21. Chúng tôi cẩn trọng không phải chỉ làm điều đúng trước mặt Chúa, nhưng cũng trước mặt nhiều người.

22. Và chúng tôi cũng cử một anh em của chúng tôi cùng đi với họ - đây là người chúng tôi đã thử nghiệm và đã chứng tỏ nhiệt thành trong nhiều việc, nhưng bây giờ càng nhiệt thành hơn, bởi vì người đó rất tin tưởng nơi anh em. 23. Bất luận về Tít, là một cộng sự của tôi và là người làm việc vì anh em; hay những anh em của chúng tôi, họ là những sứ đồ của các Hội Thánh, làm vinh quang cho Đấng Christ. 24. Vì vậy, hãy bày tỏ cho những người đó bằng chứng về tình yêu thương của anh em, cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em, trước mặt các Hội Thánh.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan: 2. đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, 4. và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. 5. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. 6. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhơn đức nầy, như người đã khởi sự làm. 7. Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chủ ý làm cho trổi hơn về việc nhơn đức nầy.

8. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào. 9. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 10. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em; ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. 11. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. 12. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có. 13. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tíu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. 14. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, 15. theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.

16. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy; 17. vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng, thì người tự ý đi đến thăm anh em. 18. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các Hội thánh, tại những điều người đã làm vì đạo Tin Lành. 19. Vả lại, người đã được các Hội thánh chọn lựa, để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhơn đức nầy, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. 20. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy; 21. vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. 22. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp; lần nầy, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn. 23. Ấy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. 24. Vậy, anh em ở trước mặt các Hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình, và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em.

Bản Dịch 2011

Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi

1 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; 2 đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu thêm. 3 Tôi có thể làm chứng rằng họ đã tự động quyên góp không những theo khả năng của họ, nhưng còn quá khả năng của họ. 4 Họ tha thiết nài xin chúng tôi cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. 5 Họ đã làm việc ấy vượt quá điều chúng tôi mong ước; trước hết họ dâng chính mình cho Chúa, rồi theo ý Ðức Chúa Trời, cho chúng tôi nữa.

6 Vì thế chúng tôi đã thúc giục Tít cố gắng hoàn tất công việc phúc thiện này giữa anh chị em như anh ấy đã khởi sự làm. 7 Như anh chị em đã trỗi hơn trong mọi phương diện, nào là đức tin, lời nói, kiến thức, sự tích cực về mọi sự, và tình thương dành cho chúng tôi, mong rằng anh chị em cũng sẽ trỗi hơn trong việc phúc thiện này nữa.

8 Tôi nói vậy không có ý ra lệnh cho anh chị em làm điều ấy đâu, nhưng tôi muốn nêu lên sự nhiệt tình của những người khác để xem tình yêu thương của anh chị em chân thành như thế nào. 9 Vì anh chị em đã biết ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ra sao; Ngài vốn giàu nhưng vì anh chị em đã trở nên nghèo, để nhờ sự nghèo khó của Ngài, anh chị em được trở nên giàu.

10 Về việc này tôi xin đưa ra một ý kiến mà tôi nghĩ là có lợi cho anh chị em, đó là năm trước không những anh chị em đã nghĩ phải làm một việc gì, mà còn rất muốn làm, và đã bắt đầu trước, 11 thì bây giờ xin anh chị em hãy hoàn tất việc ấy trong khả năng mình, theo lòng nhiệt thành đã khiến anh chị em khởi sự. 12 Thật vậy những gì chúng ta có và dâng theo lòng nhiệt thành của mình mới quý, chứ không phải những gì chúng ta không có. 13 Tôi không có ý khuyên anh chị em phải chịu khốn khó để giúp những người khác vơi đi phần nào nỗi khốn khó của họ, nhưng tôi chỉ mong có sự quân bình. 14 Hiện tại anh chị em đang dư dả, xin hãy giúp họ trong lúc họ bị túng thiếu, để khi họ được dư dả, họ sẽ giúp lại anh chị em khi anh chị em lâm cảnh túng thiếu. Như thế là có sự quân bình, 15 như có chép rằng,

“Người lượm nhiều cũng không dư, và người lượm ít cũng chẳng thiếu.”

Giới Thiệu Tít và Các Bạn Ðồng Hành

16 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã đặt vào lòng Tít sự quan tâm nhiệt tình về anh chị em như chúng tôi. 17 Vì không những anh ấy đã nhận sự khuyến khích của chúng tôi mà cũng do sự nhiệt tình của anh ấy, anh ấy đã tự nguyện đến với anh chị em. 18 Chúng tôi phái một anh em được khen ngợi trong việc rao giảng Tin Mừng trong khắp các hội thánh cùng đi với anh ấy. 19 Không những thế, người anh em này còn được tất cả các hội thánh cử làm bạn đồng hành với chúng tôi, trong khi chúng tôi thực hiện công tác phúc thiện này để làm vinh hiển danh Chúa và cũng để bảo đảm cho lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20 Chúng tôi phải thận trọng như thế để không ai có thể chỉ trích chúng tôi trong việc thực hiện công tác phúc thiện lớn lao này, 21 vì chúng tôi đã quyết tâm làm những việc này cách tốt đẹp không những trước mặt Chúa nhưng trước mặt người ta nữa.

22 Cùng đi với họ, chúng tôi phái thêm một anh em nữa của chúng tôi; anh ấy là người đã được chúng tôi thử nghiệm nhiều lần và thấy anh ấy mẫn cán trong mọi việc; nay anh ấy lại càng mẫn cán hơn, vì anh ấy rất tin tưởng anh chị em.

23 Về phần Tít, anh ấy là người cộng sự của tôi và là bạn đồng lao với tôi trong sự phục vụ anh chị em. Còn các anh em kia của chúng ta là các sứ giả của các hội thánh, vinh hiển của Ðấng Christ.

24 Như vậy xin anh chị em hãy chứng tỏ cho họ tình yêu thương của anh chị em và lý do khiến chúng tôi hãnh diện về anh chị em là không sai để các hội thánh đều thấy.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành