II Cô-rinh-tô: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 13:20, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, tôi quyết định với chính mình rằng tôi không trở lại với anh em, vì chỉ gây đau buồn. 2. Bởi vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là người mà tôi đã làm đau buồn?

3. Tôi đã viết điều nầy để khi tôi đến, tôi không thể đau buồn bởi những người đáng ra phải làm cho tôi vui; tôi tin tưởng nơi tất cả anh em rằng niềm vui của tôi là niềm vui của tất cả anh em.

4. Tôi đã viết cho anh em từ những đau đớn và quặn thắt trong lòng - qua nhiều nước mắt - không phải để anh em đau buồn, nhưng để anh em có thể biết tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm là dường nào.

5. Tuy nhiên, nếu có ai gây đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, nhưng một phần - và không phải là quá đáng - đã làm đau buồn cho tất cả anh em. 6. Sự trừng phạt bởi đa số trên người ấy đã đủ rồi. 7. Cho nên, ngược lại anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. 8. Vì vậy, tôi xin anh em hãy xác định lại tình thương đối với người ấy.

9. Sở dĩ tôi viết điều này cho anh em, để tôi có thể thử anh em, xem anh em có vâng lời trong mọi việc hay không. 10. Bây giờ, anh em tha thứ cho ai điều gì thì tôi cũng tha thứ như vậy. Vì nếu tôi tha thứ điều gì, thì tôi cũng vì anh em mà tha thứ trong sự hiện diện của Đấng Christ, 11. đừng để Sa-tan lợi dụng chúng ta, bởi vì chúng ta không lạ gì những mưu đồ của nó.

12. Tôi đã đến Trô-ách vì Phúc Âm của Đấng Christ, và cũng vì một cánh cửa đã được mở cho tôi ở trong Chúa, 13. tuy nhiên tôi không yên tâm, bởi vì không gặp được Tít của tôi, là một anh em của tôi; cho nên tôi đã từ giã họ, đi Ma-xê-đô-nia.

14. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng ở trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, đang lan tỏa hương thơm về sự hiểu biết Ngài khắp mọi nơi. 15. Bởi vì đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ ở giữa những người được cứu rỗi và những người bị hư mất. 16. Đối với một số người, chúng tôi là mùi của sự chết, dẫn đến sự chết; đối với những người khác, chúng tôi là mùi của sự sống, dẫn đến sự sống. Và ai có đủ khả năng cho những công việc nầy? 17. Bởi vì chúng tôi không như nhiều người khác, buôn bán trục lợi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ, chúng tôi, là người của Đức Chúa Trời, rao giảng cách thành thật trước mặt Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Vì vậy, tôi quyết định với chính mình rằng tôi không trở lại với anh em - vì chỉ tạo đau buồn. Bởi vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là người mà tôi đã làm đau buồn?

Tôi đã viết điều nầy để khi tôi đến, tôi không thể đau buồn bởi những người đáng ra phải làm cho tôi vui; tôi tin tưởng nơi tất cả anh em rằng niềm vui của tôi là niềm vui của tất cả anh em.

Tôi đã viết cho anh em từ những đau đớn và quặn thắt trong lòng - qua nhiều nước mắt - không phải để anh em đau buồn, nhưng để anh em có thể biết được tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm là dường nào.

Tuy nhiên, nếu có ai gây đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, nhưng một phần nào - và không phải là quá đáng - đã làm đau buồn cho tất cả anh em. Sự trừng phạt bởi đa số trên người ấy đã đủ rồi. Cho nên, ngược lại anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Vì vậy, tôi xin anh em hãy xác định lại tình thương đối với người ấy.

Sở dĩ tôi viết điều này cho anh em, để tôi có thể thử anh em, xem anh em có vâng lời trong mọi việc hay không. Bây giờ, anh em tha thứ cho ai điều gì thì tôi cũng tha thứ như vậy. Bởi vì nếu tôi tha thứ điều gì, thì tôi cũng vì anh em mà tha thứ trong sự hiện diện của Đấng Christ, đừng để Sa-tan lợi dụng chúng ta, bởi vì chúng ta không lạ gì những mưu đồ của nó.

Tôi đã đến Trô-ách vì Phúc Âm của Đấng Christ, và cũng vì một cánh cửa đã được mở cho tôi ở trong Chúa, tuy nhiên tôi không yên tâm, bởi vì không gặp được Tít của tôi, là một anh em của tôi; cho nên tôi đã từ giã họ, đi Ma-xê-đô-nia.

Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng ở trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, đang lan tỏa hương thơm về sự hiểu biết Ngài khắp mọi nơi. Bởi vì đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ ở giữa những người được cứu rỗi và những người bị hư mất. Đối với một số người, chúng tôi là mùi của sự chết, dẫn đến sự chết; đối với những người khác, chúng tôi là mùi của sự sống, dẫn đến sự sống. Và ai có đủ khả năng cho những công việc nầy? Bởi vì chúng tôi không như nhiều người khác, buôn bán trục lợi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ, chúng tôi, là người của Đức Chúa Trời, rao giảng cách thành thật trước mặt Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, tôi quyết định với chính mình rằng tôi không trở lại với anh em - vì chỉ gây đau buồn. 2. Bởi vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là người mà tôi đã làm đau buồn?

3. Tôi đã viết điều nầy để khi tôi đến, tôi không thể đau buồn bởi những người đáng ra phải làm cho tôi vui; tôi tin tưởng nơi tất cả anh em rằng niềm vui của tôi là niềm vui của tất cả anh em. 4. Tôi đã viết cho anh em từ những đau đớn và quặn thắt trong lòng - trải qua nhiều nước mắt - không phải để anh em đau buồn, nhưng để anh em có thể biết tình yêu của tôi đối với anh em dồi dào là dường nào.

5. Tuy nhiên, nếu có ai gây đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, nhưng phần nào - và không phải là quá đáng - đã làm đau buồn cho tất cả anh em. 6. Sự trừng phạt bởi đa số trên người ấy đã đủ rồi. 7. Cho nên, ngược lại anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. 8. Vì vậy, tôi xin anh em hãy xác định lại tình thương đối với người ấy. 9. Sở dĩ tôi viết điều này cho anh em, để tôi có thể thử anh em, xem anh em có vâng lời trong mọi việc hay không. 10. Bây giờ, anh em tha thứ cho ai điều gì thì tôi cũng tha thứ như vậy. Vì nếu tôi tha thứ điều gì, thì tôi cũng vì anh em mà tha thứ trong sự hiện diện của Đấng Christ, 11. đừng để Sa-tan lợi dụng chúng ta, bởi vì chúng ta không lạ gì những mưu đồ của nó.

12. Tôi đã đến Trô-ách vì Phúc Âm của Đấng Christ, và cũng vì một cánh cửa đã được mở cho tôi ở trong Chúa, 13. tuy nhiên tôi không yên tâm, bởi vì không gặp được Tít của tôi, là một anh em của tôi; cho nên tôi đã từ giã họ, đi Ma-xê-đô-nia.

14. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng ở trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, đang lan tỏa hương thơm về sự hiểu biết Ngài khắp nơi. 15. Bởi vì đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ ở giữa những người được cứu rỗi và những người bị hư mất. 16. Đối với một số người, chúng tôi là mùi của sự chết, dẫn đến sự chết; đối với những người khác, chúng tôi là mùi của sự sống, dẫn đến sự sống. Và ai có đủ khả năng cho những công việc nầy? 17. Bởi vì chúng tôi không như nhiều người khác, buôn bán trục lợi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ, chúng tôi, là người của Đức Chúa Trời, rao giảng cách thành thật trước mặt Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu; 2. vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thể nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? 3. Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi, sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui: tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. 4. Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy.

5. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều, tôi chẳng muốn nói quá làm gì. 6. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi; 7. thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. 8. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. 9. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. 10. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả, nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, 11. hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.

12. Lại khi tôi đã đến thành Trô-ách đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, 13. mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Ma-xê-đoan.

14. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! 15. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất; 16. cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự nầy? 17. Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.

Bản Dịch 2011

'

1 Vì thế tôi đã quyết định không trở lại thăm để khỏi làm anh chị em đau buồn. 2 Vì nếu tôi đã làm anh chị em đau buồn, thì ai sẽ là người làm tôi vui trở lại, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn? 3 Tôi viết điều này cho anh chị em để khi tôi đến, tôi sẽ không bị đau buồn bởi những người đáng lý phải làm tôi vui; nhưng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng tất cả anh chị em sẽ lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của mình. 4 Vì tôi viết cho anh chị em mà trong lòng buồn đau và quặn thắt, với nước mắt dầm dề, không phải để làm anh chị em đau buồn, nhưng để anh chị em biết rằng tôi thương anh chị em tha thiết biết bao.

Tha Thứ Kẻ Phạm Tội

5 Nếu người nào đã gây nên đau buồn, người ấy không chỉ đã làm tôi đau buồn, nhưng ít nhiều cũng đã làm tất cả anh chị em đau buồn nữa; tôi không nói quá lời đâu. 6 Người ấy đã bị đa số anh chị em trừng phạt như vậy cũng đủ rồi, 7 nên bây giờ xin anh chị em làm ngược lại mà tha thứ và an ủi người ấy, kẻo người ấy bị sự đau buồn quá lớn nuốt mất. 8 Vậy tôi khuyên anh chị em hãy tái xác nhận cho người ấy biết rằng anh chị em vẫn còn yêu thương người ấy. 9 Vì mục đích đó mà tôi đã viết cho anh chị em, để thử xem anh chị em có vâng lời trong mọi sự chăng. 10 Bây giờ hễ anh chị em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ người ấy. Nếu tôi tha thứ ai, ấy là vì cớ anh chị em mà tha thứ trước mặt Ðấng Christ, 11 để Sa-tan không thể thừa cơ đánh phá chúng ta, vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó.

Mối Quan Tâm của Phao-lô Khi Ở Trô-ách

12 Khi tôi đến Trô-ách để rao giảng Tin Mừng của Ðấng Christ, Chúa đã mở một cánh cửa cho tôi ở đó, 13 nhưng tôi không được an tâm, vì tôi không tìm được anh em tôi là Tít ở đó, nên tôi đành tạm biệt họ để đi qua Ma-xê-đô-ni-a.

Ðắc Thắng Nhờ Ðấng Christ

14 Nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi được đắc thắng vẻ vang trong Ðấng Christ, và đã dùng chúng tôi tỏa lan mùi thơm về sự hiểu biết Ngài ra khắp nơi. 15 Vì chúng tôi là hương thơm của Ðấng Christ được dâng lên Ðức Chúa Trời giữa những người được cứu và những người bị hư mất. 16 Ðối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí để họ biết rằng họ đang tiến dần đến sự chết, nhưng đối với những người được cứu, chúng tôi là mùi sinh khí dẫn họ đến sự sống. Ai có khả năng làm những điều ấy chăng? 17 Thật vậy chúng tôi không rao giảng lời của Ðức Chúa Trời để kiếm sống như nhiều người đang làm, nhưng với tư cách là những người được Ðức Chúa Trời sai phái trong Ðấng Christ, chúng tôi đã rao giảng cách chân thành trước mặt Ðức Chúa Trời.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành