II Cô-rinh-tô: Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 04:22, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” 2. Trong chuyến đến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh cáo những người trước đây đã phạm tội, và tất cả mọi người khác. Bây giờ khi đang vắng mặt, tôi cảnh cáo rằng nếu tôi đến một lần nữa, tôi sẽ không dung thứ. 3. Anh em đòi hỏi một bằng chứng Đấng Christ phán qua tôi; Ngài không mềm yếu đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền ở giữa anh em. 4. Dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự trong sự yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chúng tôi yếu đuối trong Ngài, nhưng chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để đối xử với anh em.

5. Hãy tự tra xét chính mình, xem anh em có đang ở trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm chứng chính mình! Hay là anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong chính anh em hay sao? Nếu không, anh em là những người không đạt tiêu chuẩn. 6. Tôi hy vọng anh em sẽ biết rằng chúng tôi không phải là những người không đạt tiêu chuẩn.

7. Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. 8. Bởi vì chúng tôi không có năng lực gì để nghịch lại chân lý, nhưng chỉ thuận theo chân lý. 9. Chúng tôi vui mừng vì lúc chúng tôi yếu đuối, thì anh em có thể được mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ điều này: chúng tôi cầu xin cho sự trọn thành của anh em. 10. Vì vậy, khi đang vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để hủy hoại.

11. Cuối cùng, thưa anh em: Hãy vui mừng, hãy trọn thành, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy thuận hòa. Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.

12. Hãy chào nhau với một nụ hôn thánh.

13. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em.

14. Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh, ở với tất cả anh em.

Bản Dịch Đại Chúng

Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” Trong chuyến đến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh cáo những người trước đây đã phạm tội, và tất cả mọi người khác. Bây giờ khi đang vắng mặt, tôi cảnh cáo rằng nếu tôi đến một lần nữa, tôi sẽ không dung thứ.

Anh em đòi hỏi một bằng chứng Đấng Christ phán qua tôi; Ngài không mềm yếu đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền ở giữa anh em. Dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự trong sự yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chúng tôi yếu đuối trong Ngài, nhưng chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để đối xử với anh em.

Hãy tự tra xét chính mình, xem anh em có còn đang ở trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm chứng chính mình! Hay là anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong chính anh em hay sao? Nếu không, anh em là những người không đạt tiêu chuẩn. 6. Tôi hy vọng anh em sẽ biết rằng chúng tôi không phải là những người không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái - không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì chúng tôi không có năng lực gì để nghịch lại chân lý, nhưng chỉ thuận theo chân lý. Chúng tôi vui mừng vì lúc chúng tôi yếu đuối, thì anh em có thể được mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ điều này: chúng tôi cầu xin cho sự trọn thành của anh em. Vì vậy, khi đang vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để hủy hoại.

Cuối cùng, thưa anh em: Hãy vui mừng, hãy trọn thành, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy thuận hòa. Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.

Hãy chào nhau với một nụ hôn thánh.

Tất cả thánh đồ chào thăm anh em.

Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh, ở với tất cả anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” 2. Trong chuyến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh cáo những người trước đây đã phạm tội, và tất cả mọi người khác. Bây giờ khi đang vắng mặt, tôi cảnh cáo rằng nếu tôi đến một lần nữa, tôi sẽ không dung thứ, 3. vì anh em đòi hỏi một bằng chứng Đấng Christ phán qua tôi; Ngài không mềm yếu đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền ở giữa anh em. 4. Dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự trong sự yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chúng tôi yếu đuối ở trong Ngài, nhưng chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để đối xử với anh em.

5. Hãy tự tra xét chính mình, xem anh em có đang ở trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm chứng chính mình! Hay là anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong chính anh em hay sao? Nếu không, anh em là những người không đạt tiêu chuẩn. 6. Tôi hy vọng anh em sẽ biết rằng chúng tôi không phải là những người không đạt tiêu chuẩn.

7. Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. 8. Bởi vì chúng tôi không có năng lực gì để nghịch lại chân lý, nhưng chỉ thuận theo chân lý. 9. Chúng tôi vui mừng vì lúc chúng tôi yếu đuối, thì anh em có thể được mạnh mẽ. Hãy nhớ điều này: chúng tôi cầu xin cho sự trọn thành của anh em. 10. Vì vậy, khi đang vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để hủy hoại.

11. Cuối cùng, thưa anh em: Hãy vui mừng, hãy trọn thành, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy thuận hòa. Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.

12. Hãy chào nhau với một nụ hôn thánh.

13. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em.

14. Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh, ở với tất cả anh em.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. 2. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết, 3. vì anh em phải có một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. 4. Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.

5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ. 6. Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. 7. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặt dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. 8. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. 9. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. 10. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt.

11. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. 12. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em.

13. Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

Bản Dịch 2011

Lời Cảnh Cáo Sau Cùng

1 Ðây là lần thứ ba tôi đến thăm anh chị em. Mọi lời buộc tội sẽ dựa vào lời chứng của hai hoặc ba người mà thiết lập. 2 Tôi muốn nói trước với những kẻ đã phạm tội trước đây và với mọi người, như tôi đã nói trong kỳ đến thăm lần thứ hai, và nay tôi lại nói trong lúc vắng mặt rằng: nếu tôi trở lại lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu, 3 bởi vì anh chị em nhất định đòi cho được bằng chứng rằng Ðấng Christ đã phán qua tôi. Ngài không phải là Ðấng nhu nhược khi đối xử với anh chị em, nhưng là Ðấng đầy quyền uy giữa anh chị em. 4 Thật vậy, dù Ngài đã chịu đóng đinh trong tình trạng yếu đuối, nhưng hiện nay Ngài đang sống bằng quyền năng Ðức Chúa Trời. Cũng vậy, ở trong Ngài chúng tôi tuy yếu đuối, nhưng khi xử sự với anh chị em chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng Ðức Chúa Trời.

5 Hãy tự xét nghiệm xem anh chị em có sống trong đức tin chăng. Hãy tự kiểm tra mình đi. Anh chị em không biết rằng Ðức Chúa Jesus Christ đang ở trong anh chị em sao? Trừ phi anh chị em không qua nổi cuộc kiểm tra ấy. 6 Tôi hy vọng rằng anh chị em biết chúng tôi đã qua được cuộc kiểm tra ấy rồi.

7 Bây giờ chúng tôi cầu xin Ðức Chúa Trời cho anh chị em không làm điều gì sai, không phải để chứng tỏ rằng chúng tôi đã qua được cuộc kiểm tra, nhưng để anh chị em có thể làm điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không qua được cuộc kiểm tra thì cũng chẳng sao. 8 Vì chúng ta không thể làm những gì nghịch với sự thật, nhưng phải làm những gì hợp với sự thật. 9 Chúng tôi vui mừng khi thấy mình yếu đuối nhưng anh chị em mạnh mẽ. Ðây cũng là điều chúng tôi hằng cầu nguyện: anh chị em được trở nên trọn vẹn.

10 Vì lý do đó tôi viết những điều này trong khi vắng mặt, để khi có mặt tôi không phải sử dụng uy quyền Chúa ban cho tôi một cách nghiêm khắc đối với anh chị em, dù đó là uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá hủy.

Lời Chào Cuối Thư và Chúc Phước

11 Cuối cùng, thưa anh chị em, hãy vui lên, hãy cố gắng để trở nên trọn vẹn, hãy khích lệ lẫn nhau, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, và hãy sống hòa bình với nhau.

Nguyện xin Ðức Chúa Trời yêu thương và bình an ở với anh chị em.

12 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. 13 Tất cả các thánh đồ ở đây gởi lời chào thăm anh chị em.

14 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Ðức Chúa Trời, và sự hiệp thông của Ðức Thánh Linh ở với tất cả anh chị em. A-men.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành