II Cô-rinh-tô: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, chính tôi là Phao-lô - vốn là người mềm mỏng khi hiện diện với anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách - khuyên anh em bằng sự khiêm nhu và dịu dàng của Đấng Christ. 2. Tôi xin anh em đừng để lúc hiện diện tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi tin chắc cần phải áp dụng với những người cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt.

3. Dù sống trong thân xác, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo cách của xác thịt. 4. Bởi vì vũ khí của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng thiên thượng để dẹp tan những sự chống trả, 5. đánh hạ những lý luận, và mọi sự kiêu căng cao ngạo chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ; 6. và rồi khi sự thuận phục của anh em đã hoàn tất, chúng tôi sẵn sàng sửa trị tất cả những người không phục tùng.

7. Anh em đang nhìn nhiều việc theo bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ, hãy để người đó suy gẫm lại trong chính người đó rằng: nếu người đó thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng vậy. 8. Thậm chí chúng tôi phải tự hào hơn - bởi vì uy quyền của chúng tôi, là điều mà Chúa đã ban cho chúng tôi, là để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em – cho nên tôi không xấu hổ; 9. không phải tôi làm ra vẻ như là dùng những bức thư để đe dọa anh em. 10. Bởi vì có người nói rằng: “Trong những bức thư thì mạnh mẽ và nặng lời, nhưng lúc hiện diện trong thân xác thì mềm yếu và lời nói bị xem thường.” 11. Người nói như vậy hãy nhận biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì lúc hiện diện, chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12. Dĩ nhiên, chúng tôi không dám phân loại hoặc so sánh mình với những người tự đề cao kia; nhưng khi họ tự đo lường họ bằng chính họ, hay so sánh họ với chính họ, thì họ thiếu hiểu biết.

13. Tuy nhiên, chúng tôi không tự hào về điều gì quá mức, nhưng chỉ trong phạm vi của giới hạn mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; giới hạn đó vươn xa đến tận anh em. 14. Bởi vì chúng tôi không cần vượt quá giới hạn của mình để vươn đến với anh em; chúng tôi đã đến với anh em trong Phúc Âm của Đấng Christ. 15. Chúng tôi không tự hào vượt quá giới hạn – tức là về những công việc là thành quả lao động của những người khác - nhưng chúng tôi hy vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì giới hạn của chúng tôi sẽ được mở rộng và thêm nhiều ở giữa anh em, 16. vì như vậy chúng tôi có thể rao giảng Phúc Âm trong những vùng ở xa hơn anh em - không phải trong phạm vi của người khác - nhưng trong những điều đã sẵn sàng để tự hào. 17. Tuy nhiên, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. 18. Bởi vì không phải người nào tự đề cao mình là người được chấp nhận, nhưng phải là người được Chúa đề cao.

Bản Dịch Đại Chúng

Bây giờ, chính tôi là Phao-lô - vốn là người mềm mỏng khi hiện diện với anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách - khuyên anh em bằng sự khiêm nhu và dịu dàng của Đấng Christ. Tôi xin anh em đừng để lúc hiện diện tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi tin chắc cần phải áp dụng với những người cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt.

Dù sống trong thân xác, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo cách của xác thịt. Bởi vì vũ khí của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng thiên thượng để dẹp tan những sự chống trả, đánh hạ những lý luận, và mọi sự kiêu căng cao ngạo chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ; và rồi khi sự thuận phục của anh em đã hoàn tất, chúng tôi sẵn sàng sửa trị tất cả những người không phục tùng.

Anh em đang nhìn nhiều việc theo bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ, hãy để người đó suy gẫm lại trong chính người đó rằng: nếu người đó thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng vậy. Thậm chí chúng tôi phải tự hào hơn - bởi vì uy quyền của chúng tôi, là điều mà Chúa đã ban cho chúng tôi, là để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em – cho nên tôi không xấu hổ; không phải tôi làm ra vẻ như là dùng những bức thư để đe dọa anh em. Bởi vì có người nói rằng: “Trong những bức thư thì mạnh mẽ và nặng lời, nhưng lúc hiện diện trong thân xác thì mềm yếu và lời nói bị xem thường.” Người nói như vậy hãy nhận biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì lúc hiện diện, chúng tôi cũng hành động thể ấy.

Dĩ nhiên, chúng tôi không dám phân loại hoặc so sánh mình với những người tự đề cao kia; nhưng khi họ tự đo lường họ bằng chính họ, hay so sánh họ với chính họ, thì họ thiếu hiểu biết.

Tuy nhiên, chúng tôi không tự hào về điều gì quá mức, nhưng chỉ trong phạm vi của giới hạn mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; giới hạn đó vươn xa đến tận anh em. Bởi vì chúng tôi không cần vượt quá giới hạn của mình để vươn đến với anh em; chúng tôi đã đến với anh em trong Phúc Âm của Đấng Christ. Chúng tôi không tự hào vượt quá giới hạn – tức là về những công việc là thành quả lao động của những người khác - nhưng chúng tôi hy vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì giới hạn của chúng tôi sẽ được mở rộng và thêm nhiều ở giữa anh em, vì như vậy chúng tôi có thể rao giảng Phúc Âm trong những vùng ở xa hơn anh em - không phải trong phạm vi của người khác - nhưng trong những điều đã sẵn sàng để tự hào. Tuy nhiên, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Bởi vì không phải người nào tự đề cao mình là người được chấp nhận, nhưng phải là người được Chúa đề cao.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Bây giờ, chính tôi, Phao-lô, khuyên anh em bằng sự khiêm nhu và dịu dàng của Đấng Christ — tôi vốn là người mềm mỏng khi hiện diện với anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách! — 2. Tôi xin anh em đừng để khi hiện diện, tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi tin tưởng phải dùng với những người cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt. 3. Dù sống trong thân xác, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo cách của xác thịt. 4. Bởi vì vũ khí của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng thiên thượng để dẹp tan những thành lũy, 5. đánh hạ những lý luận, và mọi sự kiêu căng cao ngạo chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ; 6. và khi sự thuận phục của anh em đã hoàn tất, chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục.

7. Anh em đang nhìn nhiều việc theo bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ, hãy để người đó suy gẫm lại trong chính người đó rằng: nếu người đó thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng vậy. 8. Thậm chí chúng tôi phải tự hào hơn - bởi vì uy quyền của chúng tôi, là điều mà Chúa đã ban cho chúng tôi, là để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em - nên tôi không xấu hổ; 9. Không phải tôi làm ra vẻ như là dùng những bức thư để đe dọa anh em. 10. Bởi vì có người nói rằng: “Trong những bức thư thì mạnh mẽ và nặng lời, nhưng lúc hiện diện trong thân xác thì mềm yếu và lời nói bị xem thường.” 11. Người nói như vậy phải nhận biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì lúc hiện diện, chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12. Dĩ nhiên, chúng tôi không dám phân loại hoặc so sánh mình với những người tự đề cao kia; nhưng khi họ tự đo lường mình bằng chính mình, hay so sánh mình với chính mình, thì thiếu hiểu biết. 13. Tuy nhiên, chúng tôi không tự hào điều gì quá mức, nhưng chỉ trong phạm vi của giới hạn mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; giới hạn đó vươn xa đến tận anh em. 14. Bởi vì chúng tôi không cần vượt quá giới hạn của mình để vươn đến với anh em; chúng tôi đã đến với anh em trong Phúc Âm của Đấng Christ, 15. không tự hào quá giới hạn - về những công việc là thành quả lao động của những người khác - nhưng hy vọng rằng, đức tin của anh em gia tăng, thì giới hạn của chúng tôi sẽ được mở rộng và thêm nhiều ở giữa anh em, 16. để chúng tôi có thể rao giảng Phúc Âm trong những vùng xa hơn anh em - không phải trong phạm vi của người khác - nhưng trong những điều sẵn sàng để tự hào. 17. Tuy nhiên, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. 18. Bởi vì không phải người nào tự đề cao mình là người được nhìn nhận, nhưng là người được Chúa đề cao.

Bản Dịch 1925

1. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhơn từ của Đấng Christ mà xin anh em, tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ! 2. tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. 3. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5. nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. 6. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.

7. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. 8. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn; 9. song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. 10. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh; nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. 11. Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thể ấy.

12. Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. 13. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. 14. Bởi chưng chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em, vì thật chúng tôi đã đem Tin Lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. 15. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm; nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, 16. cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. 17. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 18. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm.

Bản Dịch 2011

Phao-lô Binh Vực Chức Vụ Ông

1 Tôi, Phao-lô, là người ở trước mặt anh chị em có vẻ mềm yếu, nhưng lại cứng rắn đối với anh chị em khi vắng mặt; tôi cậy vào đức khiêm nhu và mềm mại của Ðấng Christ mà nài xin anh chị em: 2 Tôi xin anh chị em đừng đặt tôi vào thế mà khi gặp mặt phải sử dụng biện pháp cứng rắn đối với một số người đã cho rằng chúng tôi là những kẻ sống theo xác thịt. 3 Dù chúng tôi đang sống trong xác thịt, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu, 4 vì các vũ khí chúng tôi dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi thành lũy, đánh đổ mọi lý luận 5 và mọi chướng ngại cao ngạo chống lại sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, và bắt nhốt mọi tư tưởng, để người ta vâng phục Ðấng Christ. 6 Sau khi anh chị em đã hoàn toàn vâng phục, chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ không vâng phục.

7 Anh chị em nhìn vào bề ngoài chăng? Nếu ai cho rằng mình thuộc về Ðấng Christ, người đó hãy nghĩ lại xem; nếu người đó là người của Ðấng Christ, chúng tôi cũng vậy. 8 Ngay cả khi tôi có tự hào ít nhiều về quyền năng Chúa ban cho chúng tôi, để xây dựng anh chị em chứ không phải để phá đổ, thì tôi cũng không có gì hổ thẹn, 9 vì tôi không muốn làm ra vẻ hù dọa anh chị em bằng thư từ. 10 Số là đã có người nói rằng, “Các thư của ông ấy có vẻ nghiêm khắc và mạnh mẽ, nhưng đến khi gặp mặt thì ông ấy yếu xìu và nói năng chẳng ra gì.” 11 Xin những người nói như thế hãy biết rằng khi vắng mặt chúng tôi nói trong thư thế nào, khi có mặt chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12 Chúng tôi không dám kể mình ngang hàng hoặc so sánh chúng tôi với những người tự đề cao mình đó. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để đo nhau, hoặc so sánh mình với nhau, họ không mấy hiểu biết. 13 Còn chúng tôi, chúng tôi không dám tự hào quá đáng, nhưng chỉ ở trong phạm vi Ðức Chúa Trời đã quy định cho chúng tôi, và phạm vi đó bao gồm cả anh chị em. 14 Chúng tôi không vượt quá phạm vi của chúng tôi như thể chúng tôi chưa hề đến với anh chị em, vì chúng tôi là những người đầu tiên đem Tin Mừng của Ðấng Christ đến tận nơi anh chị em. 15 Chúng tôi không lấy công lao khó nhọc của người khác cho là của mình để tự hào quá đáng, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, khi đức tin của anh chị em tăng trưởng, phạm vi hoạt động của chúng tôi qua anh chị em sẽ nới rộng nhiều hơn; 16 bấy giờ chúng tôi có thể rao giảng Tin Mừng ở những nơi xa xôi và không bị mang tiếng là tự hào về công việc đã thực hiện trong phạm vi hoạt động của người khác. 17 Nhưng ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa. 18 Vì không phải ai tự đề cao mình sẽ được công nhận đâu, nhưng chỉ người nào được Chúa khen ngợi mà thôi.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành