II Các Vua: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đấng tiên tri Ê-li-sê gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri, mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi, và hãy đi đến Ra-mốt tại Ga-la-át. 2. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, ở đâu; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chổi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. 3. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ hưỡn đãi.

4. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ra-mốt tại Ga-la-át. 5. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Giê-hu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Giê-hu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. 6. vậy, Giê-hu đứng dậy, và đi vào trong nhà. người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên, là dân sự của Đức Giê-hô-va. 7. Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. 8. Cả nhà A-háp sẽ bị diệt hết; các người nam của nhà A-háp, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do ta sẽ giết khỏi trong Y-sơ-ra-ên; 9. và ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, và giống như nhà Ba-ê-sa, con trai của A-hi-gia. 10. Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong đồng Gít-rê-ên, chẳng có ai chôn người. Đoạn, người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn.

11. Giê-hu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chớ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. 12. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối! Hãy nói cho chúng ta. Vậy, người nói với chúng rằng: Người có nói với ta cách này cách kia, rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. 13. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình, trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn, chúng nó thổi kèn, và tung hô rằng: Giê-hu làm vua!

14. Ấy vậy, Giê-hu, con trai Giô-sa-phát, cháu Nim-si, làm phản Giô-ram.

Vả, vì cớ Ha-xa-ên, vua Sy-ri, Giô-ram và cả quân Y-sơ-ra-ên đều binh vực Ra-mốt tại Ga-la-át, 15. nhưng vua Giô-ram đã trở về Gít-rê-ên đặng chữa lành những vít thương mà người đã bị bởi quân Sy-ri, khi người đánh giặc với Ha-xa-ên vua Sy-ri. Giê-hu bèn nói rằng: Nếu các ngươi vừa ý, chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gít-rê-ên. 16. Vậy, Giê-hu lên xe, qua Gít-rê-ên, vì Giô-ram đau liệt nằm tại đó. A-cha-xia, vua Giu-đa, cũng đi xuống đó đặng thăm Giô-ram.

17. Lính canh đứng trên tháp Gít-rê-ên, thấy đạo quân của Giê-hu đến, bèn la lên rằng: Tôi thấy những đạo quân đến. Giô-ram liền bảo rằng: Hãy sai một người lính kỵ đi đón họ, và hỏi rằng: Bình yên chăng? 18. Vậy, có người lính kỵ đi đón Giê-hu, và nói với người rằng: Vua hỏi: Bình yên chăng? Giê-hu đáp: Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta. Tên lính canh báo tin rằng: Sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi, nhưng không trở về. 19. Người lại sai một người lính kỵ thứ nhì, cũng đến cùng chúng nó, và nói: Vua hỏi: Bình yên chăng? Giê-hu đáp: Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta. 20. Lính canh lại báo tin rằng: Sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi, nhưng người không trở về. Vả, cách dẫn xe giống như cách của Giê-hu, con trai Nim-si, vì người dẫn cách hung hăng.

21. Giô-ram bèn nói rằng: Hãy thắng xe. Người ta thắng xe người. Đoạn Giô-ram, vua Y-sơ-ra-ên, và A-cha-xia, vua Giu-đa, mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Giê-hu, gặp người trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. 22. Vừa khi Giô-ram thấy Giê-hu thì nói rằng: Hỡi Giê-hu, bình yên chăng? Nhưng Giê-hu đáp rằng: Chi! Hễ sự gian dâm sự tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dừng ấy, thì bình yên sao đặng? 23. Giô-ram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với A-cha-xia rằng: Ớ A-cha-xia, có mưu phản!

24. Giê-hu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhằm Giô-ram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. 25. Đoạn, Giê-hu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: Hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gít-rê-ên; vì khá nhớ lại một lần kia ta và ngươi đồng cỡi ngựa theo sau A-háp, cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này: 26. Quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Na-bốt và của các con trai người; ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi có đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.

27. Khi A-cha-xia, vua Giu-đa, thấy việc này, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Giê-hu đuổi theo người, và biểu rằng: Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa. Họ bèn hãm đánh người, tại nơi dốc Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Đoạn, A-cha-xia trốn đến Mê-ghi-đô, và chết tại đó. 28. Các tôi tớ người để thây người trên một cái xe chở về Giê-ru-sa-lem, và chôn trong mồ người, chung cùng các tổ phụ người, tại thành Đa-vít. 29. A-cha-xia lên ngôi làm vua Giu-đa nhằm năm thứ mười một đời Giô-ram, con trai A-háp.

30. Giê-hu liền đến tại Gít-rê-ên. Giê-sa-bên hay, bèn giồi phấn mặt mình, trang điểm đầu, và đứng trông nơi cửa sổ. 31. Khi Giê-hu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: Hỡi Xim-ri, kẻ giết chúa mình! Bình yên chăng? 32. Giê-hu ngước mắt lên về hướng cửa sổ, nói rằng: Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai? Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. 33. Người kêu chúng rằng: Vậy, hãy ném nó xuống đất! Chúng ném nàng xuống đất, và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân. 34. Giê-hu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: Vậy, hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. 35. Vậy, các tôi tớ đi đặng chôn nàng; nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân, và lòng bàn tay nàng mà thôi. 36. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói: Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li, người Thi-sê-be, tôi tớ Ngài, mà phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại trong đồng ruộng Gít-rê-ên; 37. và thấy nàng sẽ như phân trên mặt đất, trong ruộng Gít-rê-ên, đến đỗi người ta không thể nói rằng: Này là Giê-sa-bên.

Bản Dịch 2011

Giê-hu Ðược Xức Dầu Làm Vua

1 Lúc ấy Tiên Tri Ê-li-sê gọi một người trong các thầy đang học để trở thành tiên tri đến và bảo, “Hãy thắt lưng và cầm chai dầu nầy đi đến Ra-mốt Ghi-lê-át. 2 Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu con của Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si. Hãy đi vào, mời ông ấy rời khỏi các bạn đồng đội của ông, đưa ông vào một phòng kín, 3 rồi lấy chai dầu ra, đổ trên đầu ông, và nói, ‘CHÚA phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên.’ Làm xong, hãy mở cửa và chạy trốn; chớ chậm trễ.”

4 Vậy chàng thanh niên đó, một đầy tớ của vị tiên tri, đi đến Ra-mốt Ghi-lê-át. 5 Người ấy đến nhằm lúc các tướng lãnh của quân đội đang họp. Người ấy nói, “Thưa tướng quân, tôi có một sứ điệp cần báo riêng với ngài.”

Giê-hu hỏi, “Cho người nào trong chúng tôi?”

“Cho ngài, thưa tướng quân.”

6 Vậy Giê-hu đứng dậy, đi vào phòng trong. Chàng thanh niên đổ chai dầu trên đầu ông và nói, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên dân của CHÚA, tức trên dân I-sơ-ra-ên. 7 Ngươi sẽ đánh hạ nhà của chủ ngươi là A-háp, hầu Ta sẽ báo trả Giê-xê-bên về máu của các tôi tớ Ta, tức các tiên tri, và máu của tất cả các tôi tớ CHÚA. 8 Toàn thể nhà A-háp phải bị tuyệt diệt. Ta sẽ diệt khỏi nhà A-háp mọi người nam, bất kể nô lệ hay tự do, trong I-sơ-ra-ên. 9 Ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát và như nhà của Ba-a-sa con của A-hi-gia. 10 Chó sẽ ăn thịt Giê-xê-bên trong đồng Giê-rê-ên và không ai sẽ chôn xác bà ấy.” Nói xong chàng thanh niên ấy mở cửa và chạy trốn.

11 Khi Giê-hu trở lại với các tướng lãnh của chủ ông, họ hỏi ông, “Mọi sự bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy lại đến gặp ông?”

Ông đáp, “Anh em biết rồi. Anh em biết mấy người ấy hay lải nhải thế nào mà.”

12 Họ nói, “Ông nói dối rồi. Nào, hãy kể thật cho chúng tôi nghe.”

Vậy ông kể thật cho họ, “Người ấy nói với tôi rằng, ‘CHÚA phán thế nầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên.’”

13 Nghe thế mọi người liền vội vàng cởi áo choàng của mình ra, trải chúng trên các bậc thang, nơi chân của Giê-hu. Rồi họ thổi kèn và rao lên rằng, “Giê-hu làm vua!”

Giô-ram Bị Giết

(2 Sử 22:7-9)

14 Ấy vậy Giê-hu con của Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si, lập mưu làm phản Giô-ram. Lúc ấy Giô-ram với toàn thể quân đội I-sơ-ra-ên đang phòng thủ để đối phó với Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-mốt Ghi-lê-át. 15 Tuy nhiên Vua Giô-ram đã lui về Giê-rê-ên để dưỡng thương, bởi quân A-ram đã đả thương ông, khi ông ra giao chiến với Ha-xa-ên vua A-ram.

Giê-hu nói, “Nếu anh em đã muốn như thế, xin đừng để cho người nào thoát khỏi thành đi báo tin cho Giê-rê-ên.” 16 Sau đó Giê-hu cho thắng xe chiến mã của ông và đến Giê-rê-ên, nơi Giô-ram đang nằm dưỡng thương. Lúc ấy A-ha-xi-a vua Giu-đa đã xuống thăm Giô-ram và cũng đang có mặt ở đó.

17 Tại Giê-rê-ên, lính gác nơi tháp canh trông thấy đội quân của Giê-hu tiến đến bèn báo, “Tôi thấy một đội quân đang tiến đến.”

Giô-ram bảo, “Hãy sai một kỵ binh ra đón họ và hỏi, ‘Mọi sự bình an chăng?’” 18 Vậy họ sai một kỵ binh phóng ngựa ra gặp Giê-hu và nói, “Vua hỏi thế nầy, ‘Mọi sự bình an chăng?’”

Giê-hu đáp, “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra sau ta.”

Người lính gác nơi tháp canh lại báo, “Sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không thấy trở lại.”

19 Vua bèn sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói, “Vua hỏi thế nầy, ‘Mọi sự bình an chăng?’”

Giê-hu đáp, “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra sau ta.”

20 Người lính gác nơi tháp canh lại báo nữa, “Sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không thấy trở lại. Trông cách dẫn xe thì giống như Giê-hu con của Nim-si, vì ông ấy dẫn xe chạy như điên.”

21 Giô-ram bảo, “Hãy thắng xe cho ta.” Họ thắng xe cho ông. Rồi Giô-ram vua I-sơ-ra-ên và A-ha-xi-a vua Giu-đa ra đi, mỗi người đi xe của mình. Họ cùng nhau ra đón Giê-hu. Họ gặp Giê-hu trong cánh đồng của Na-bốt người Giê-rê-ên. 22 Khi Giô-ram thấy Giê-hu, ông hỏi, “Giê-hu, bình an chứ?”

Ông đáp, “Bình an sao được khi sự thờ thần tượng và tà thuật của Giê-xê-bên mẹ ông vẫn còn đầy dẫy?”

23 Giô-ram liền quay xe chạy trốn và la lên cho A-ha-xi-a hay, “Phản loạn đó, A-ha-xi-a ơi!”

24 Giê-hu giương cung, lấy hết sức, bắn Giô-ram; tên trúng giữa hai vai, xuyên qua tim. Ông liền ngã xuống trên xe chiến mã của ông. 25 Giê-hu bảo Bít-ca, sĩ quan tùy viên của ông, “Hãy lôi xác hắn ra, đem vất vào cánh đồng của Na-bốt người Giê-rê-ên. Ngươi còn nhớ không, khi ta và ngươi cỡi ngựa song song với nhau, đi sau lưng A-háp cha hắn, thì có sấm ngôn của CHÚA nghịch lại hắn như thế nầy, 26 ‘Vì cớ máu của Na-bốt và máu của con cái người ấy Ta đã thấy hôm qua, CHÚA phán, Ta thề rằng Ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu ấy ngay trên cánh đồng nầy.’ Vậy bây giờ hãy lôi xác hắn ra và vứt hắn trên cánh đồng đó, y như lời của CHÚA đã phán.”

A-ha-xi-a Bị Tử Thương

27 Khi A-ha-xi-a vua Giu-đa thấy vậy, ông liền chạy trốn về hướng Bết Hắc-gan. Giê-hu đuổi theo và nói, “Hãy giết hắn luôn.” Họ liền áp vào đánh ông trọng thương đang lúc ông ở trên xe chiến mã của ông, ngay tại chỗ quẹo về hướng Gu-rơ, gần Íp-lê-am. Ông chạy thoát được về đến Mê-ghi-đô và chết tại đó. 28 Các tôi tớ của A-ha-xi-a để xác ông trên một chiếc xe chiến mã, rồi chở về Giê-ru-sa-lem. Họ chôn ông trong mộ của ông, trong nghĩa trang của tổ tiên ông, trong Thành Ða-vít. 29 A-ha-xi-a đã lên ngôi làm vua ở Giu-đa vào năm thứ mười một của triều đại Giô-ram con của A-háp.

Giê-xê-bên Bị Giết

30 Khi Giê-hu vào trong thành Giê-rê-ên, Giê-xê-bên nghe tin đó thì bà kẻ mắt và giồi tóc, rồi ra đứng nơi cửa sổ nhìn xuống. 31 Vừa khi Giê-hu vào cổng thành, bà nói, “Hỡi Xim-ri, tên giết chủ, bình an chứ?”

32 Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói, “Ai ở trên đó theo ta? Ai?”

Có hai ba thái giám nhìn xuống Giê-hu. 33 Ông bảo, “Hãy quăng nó xuống.” Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa giẫm lên thây bà và đi qua. 34 Giê-hu đi vào, ăn, và uống. Xong rồi ông bảo, “Hãy lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua.”

35 Nhưng khi họ đi ra để chôn bà, họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân, và hai bàn tay bà. 36 Họ trở vô báo cáo với Giê-hu, ông bảo, “Ðây quả là ứng nghiệm lời CHÚA đã phán qua tôi tớ Ngài là Ê-li người Ti-sê-be rằng, ‘Chó sẽ ăn thịt của Giê-xê-bên trong vùng Giê-rê-ên.’ 37 Thây của Giê-xê-bên sẽ như phân trên cánh đồng Giê-rê-ên, đến nỗi không ai có thể nói, ‘Ðây là Giê-xê-bên’ nữa.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu