Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Are You Washed in the Blood?
  • Lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929)
  • Nhạc: Elisha A. Hoffman (1839-1929)

Lời Anh

Are You Washed in the Blood?
1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Are you fully trusting in His grace this hour?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Refrain:
Are you washed in the blood,
In the soul-cleansing blood of the Lamb?
Are your garments spotless? Are they white as snow?
Are you washed in the blood of the Lamb?
2. Are you walking daily by the Savior’s side?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Do you rest each moment in the Crucified?
Are you washed in the blood of the Lamb?
3. When the Bridegroom cometh will your robes be white?
Are you washed in the blood of the Lamb?
Will your soul be ready for the mansions bright,
And be washed in the blood of the Lamb?
4. Lay aside the garments that are stained with sin,
And be washed in the blood of the Lamb;
There’s a fountain flowing for the soul unclean,
Oh, be washed in the blood of the Lamb!

Lời Việt

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
1. Nầy anh đến với Giê-xu nhận quyền huyết chí thánh,
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Ðã quyết tin nơi ơn Chúa, hay chưa được trọn thành?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
Ðiệp Khúc:
Huyết Chiên Con! Bôi sạch lòng.
Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?
Áo anh nay tinh như tuyết?
Hay đương đầy bụi hồng?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
2. Lòng anh mỗi phút đối Giê-xu Christ thân hay sơ?
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Ðã hưởng an ninh trong Ðấng trên thập tự hằng giờ.
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
3. Hiện anh đã có áo tinh sạch chờ mong Tân Lang
Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa?
Lúc anh lên thiên cung, hỏi tâm anh được hoàn toàn?
Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
4. Nầy anh khá cởi áo dơ vì tiêm nhiểm ác tính,
Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi;
Ðây suối thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh hồn tội tình,
Kia, sông hồng! Lại giặt đi, còn chờ chi?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo