Heo Rừng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Thi Thiên 80:13

13. Heo rừng cắn phá nó, Và các thú đồng ăn nó.


Tài Liệu