Ha-lê-lu-gia

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hallelujah! Praise Ye the Lord!

Alleluia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord!

Ha-lê-lu-gia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Kính ngợi Giê-xu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo