Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hỡi Si-ôn, Vùng Lên!
  • Lời: B. McKinney
  • Nhạc: Baylus McKinney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên!
Vùng lên ! Vùng lên! Vùng lên!
Khá đứng vững vàng ở Si-ôn
Mặc ngay hôm nay bao áo hiển vinh
Mặc ngay hôm nay bao áo tươi sáng
Ô! Giê-ru-sa-lem
Ố! Xinh đẹp thay khắp trên núi thánh đây
Ô! Xinh đẹp thay tại trên núi thánh nay
Bàn chân người đẹp thay, báo cáo tin vui bấy
Báo rao tin vui mừng
Nào hát lên, khá vui mừng
Nào hát lên mừng vui
Hát lên, hát lên, kíp đi vào mừng vui
Nào vui ca lên đi khắp bốn phương miền Giê-ru-sa-lem
Nào vui ca lên đi ca lên khắp nơi Giê-ru-sa-lem
Giê-hô-va ban ơn và an ủi dân sự Ngài nay
Vì Chúa Giê-hô-va trút phước xuống cho mọi dân Ngài
Giê-hô-va muôn đời vinh hiển
Giê-hô-va muôn đời vinh hiển
Bởi Chúa bác ái Chúa nhân từ thay
Cùng ai quyết tin nơi Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo