Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me
  • Tựa đề: Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 8:26
  • Lời: Edward Hopper, 1871
  • Nhạc: John E. Gould, 1871
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #649

Lời Anh

Jesus, Savior, Pilot Me
1. Jesus, Savior, pilot me
Over life's tempestuous sea;
Unknown waves before me roll,
Hiding rock and treacherous shoal.
Chart and compass come from Thee:
Jesus, Savior, pilot me.
2. As a mother stills her child,
Thou canst hush the ocean wild;
Boisterous waves obey Thy will
When Thou say'st to them, "Be still!"
Wondrous Sovereign of the sea,
Jesus, Savior, pilot me.
3. When at last I near the shore,
And the fearful breakers roar
'Twixt me and the peaceful rest,
Then, while leaning on Thy breast,
May I hear Thee say to me,
"Fear not, I will pilot thee."

Lời Việt

Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
1. Hỡi Jêsus, nguyện dẫn đạo cùng
Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong
Trông ghê thay kia ba đào xao
Chung quanh tôi đầy rạn, gành, lao
Chúa ban cho đồ biểu la bàn
Để hướng dẫn tôi đi bình an.
2. Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền
Giống ái mẫu ru con nằm yên
Cơn phong ba đều phục quyền uy
Khi Jêsus truyền rằng “Lặng đi!”
Chúa tể trên đại hải lạ kỳ
Hãy hướng dẫn tôi trọn đường đi.
3. Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi
Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi
Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang
Tôi nương nơi ngực Ngài bình an
Quyết xin nghe Ngài phán một lời
“Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo