Hô-sa-na

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hosanna
  • Lời: Carl Tuttle
  • Nhạc: Carl Tuttle

Lời Anh

Hosanna
1. Hosanna! Hosanna!
Hosanna in the highest!
Hosanna! Hosanna!
Hosanna in the highest!
Lord, we lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be exalted, Oh Lord my God!
Hosanna in the highest!
2. Glory! Glory!
Glory to the King of kings!
Glory! Glory!
Glory to the King of kings!
Lord! We lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be exalted, Oh Lord my God!
Hosanna in the highest!

Lời Việt

Hô-sa-na
1. Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên từng trời rất cao!
Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên tầng trời rất cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,
Hô-sa-na trên trời cao vời.
2. Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao.
Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,

vHiển vinh cho vị Vua đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo