Gióp : Chương 25

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 00:20, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2. Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3. Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4. Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5. Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6. Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

Bản Dịch 2011

Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

1 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:

2 Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;

Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.

3 Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?

Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?

4 Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?

Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?

5 Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,

Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,

6 Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,

Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu