Giăng: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem

1. Sau những việc này, Đức Chúa Jesus đi lại trong vùng Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong vùng Giu-đê bởi vì những người Do Thái đang tìm giết Ngài.

2. Lúc này, lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. 3. Vì vậy, các em của Đức Chúa Jesus đã nói với Ngài: “Hãy rời đây và đi qua Giu-đê để các môn đồ của anh cũng sẽ thấy những việc anh đang làm, 4. bởi vì không ai muốn được công chúng biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc nầy, thì hãy bày tỏ chính mình cho thế giới.” 5. Ngay cả các em của Ngài cũng không tin Ngài.

6. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em luôn có sẵn. 7. Thế gian không thể ghét các em, nhưng ghét anh, bởi vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. 8. Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ lúc nầy bởi vì thì giờ của anh chưa trọn.”

9. Sau khi nói những điều nầy với họ, Ngài vẫn ở lại Ga-li-lê. 10. Tuy nhiên khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, sau đó Ngài cũng lên, không đi công khai, nhưng trong âm thầm.

11. Do đó, những người Do Thái tìm kiếm Ngài trong kỳ lễ đã nói rằng: “Ông ấy ở đâu?” 12. Có nhiều tiếng xầm xì về Ngài ở giữa đám đông. Thật vậy, một số đã nói: “Ông ấy là người tốt!” Nhưng những người khác lại nói: “Không! Ông ấy là kẻ lừa dối dân chúng.” 13. Tuy nhiên, vì sợ những người Do Thái cho nên không ai dám công khai nói về Ngài.

Đức Chúa Jesus giảng dạy trong đền thờ

14. Đến giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đi lên, vào trong đền thờ, và giảng dạy. 15. Những người Do Thái rất kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được những điều đã được ký thuật?”

16. Đức Chúa Jesus trả lời họ và nói rằng: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. 17. Nếu ai khao khát làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, người đó sẽ biết rằng lời Ta dạy là đến từ Đức Chúa Trời, hay là Ta tự nói theo ý của mình. 18. Người nào tự nói theo ý của mình, tìm vinh quang cho chính mình; tuy nhiên ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là người chân thật, trong người đó không có điều gì bất chính. 19. Không phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi hay sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?”

20. Đám đông đáp: “Ông bị quỷ ám rồi! Ai tìm giết ông?”

21. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. 22. Bởi vì Môi-se đã ban cho các ngươi luật cắt bì - thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ - và các ngươi cắt bì cho một người nam trong ngày sa-bát. 23. Nếu một người nam nhận cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi vi phạm luật của Môi-se, thì tại sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? 24. Đừng suy xét theo bề ngoài, nhưng hãy suy xét theo lẽ công chính.”

Dư luận của dân Do Thái về Đức Chúa Jesus

25. Do đó, có vài người trong dân Giê-ru-sa-lem đã nói rằng: “Đây không phải là người mà họ đang tìm giết hay sao? 26. Xem kìa, ông ta nói cách công khai mà họ không nói gì với ông! Không lẽ những người có thẩm quyền đã nhìn nhận người nầy là Đấng Christ? 27. Tuy nhiên khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

28. Vì vậy, khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jesus đã công bố và nói rằng: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật, là Đấng mà các ngươi không biết. 29. Còn Ta thì biết Ngài, bởi vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.”

30. Do đó họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến. 31. Tuy nhiên có nhiều người trong đám đông đã tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm hay chăng?”

Âm mưu bắt Đức Chúa Jesus

32. Những người Pha-ri-si nghe dân chúng xầm xì những điều nầy về Ngài, nên các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã sai các viên chức đi, để họ bắt Ngài.

33. Do đó, Đức Chúa Jesus đã nói rằng: “Vì Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. 34. Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.”

35. Những người Do Thái đã nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Không lẽ ông ta định đến với những người lưu vong sống giữa những người Hy Lạp, và để dạy những người Hy Lạp hay sao? 36. Ông ta có ý gì khi nói những lời nầy: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng sẽ không gặp Ta, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến’?”

37. Lúc này là ngày cuối cùng và là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đã đứng lên và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta và uống. 38. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng của mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” 39. Ngài nói điều nầy để chỉ về Đức Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận lãnh; bởi vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống, do Đức Chúa Jesus chưa được tôn vinh.

40. Vì vậy, một số người trong đám đông, sau khi họ nghe những lời nầy, họ đã nói: “Người nầy thật sự là một tiên tri.” 41. Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Tuy nhiên một số khác nữa lại nói: “Không lẽ Đấng Christ đến từ Ga-li-lê? 42. Không phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít và từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít hay sao?” 43. Do đó, đã có sự chia rẽ trong đám đông về Ngài. 44. Một số người của họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

45. Vì vậy, các viên chức đã trở về với các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Những người đó đã hỏi họ: “Tại sao các anh không giải ông ta về đây?” 46. Những viên chức nầy đã trả lời: “Chưa bao giờ có người nào nói như người nầy.” 47. Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với họ: “Không lẽ các anh cũng bị lừa gạt hay sao? 48. Có ai trong số những bậc cầm quyền hay những người Pha-ri-si tin ông ta hay không? 49. Đám nầy không biết luật pháp gì cả, thật đáng bị kết tội!”

50. Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jesus, là một người trong nhóm Pha-ri-si, đã nói với họ: 51. “Luật pháp của chúng ta không kết tội một người nếu chúng ta chưa nghe từ người đó, và biết người đó làm gì, hay sao?”

52. Họ đã trả lời và nói với ông: “Không lẽ ông cũng là người Ga-li-lê hay sao? Hãy tra cứu và sẽ thấy rằng không có một tiên tri nào ra từ Ga-li-lê cả.”

53. Và rồi mỗi người đều trở về nhà của mình.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem

Sau những việc này, Đức Chúa Jesus đi lại trong vùng Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong vùng Giu-đê bởi vì những người Do Thái đang tìm giết Ngài.

Lúc này, lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. Vì vậy, các em của Đức Chúa Jesus đã nói với Ngài: “Hãy rời đây và đi qua Giu-đê để các môn đồ của anh cũng sẽ thấy những việc anh đang làm, bởi vì không ai muốn được công chúng biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc nầy, thì hãy bày tỏ chính mình cho thế giới.”

Ngay cả các em của Ngài cũng không tin Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em luôn có sẵn. Thế gian không thể ghét các em, nhưng ghét anh, bởi vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ lúc nầy bởi vì thì giờ của anh chưa trọn.”

Sau khi nói những điều nầy với họ, Ngài vẫn ở lại Ga-li-lê. Tuy nhiên khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, sau đó Ngài cũng lên, không đi công khai, nhưng trong âm thầm.

Do đó, những người Do Thái tìm kiếm Ngài trong kỳ lễ đã nói rằng: “Ông ấy ở đâu?” Có nhiều tiếng xầm xì về Ngài ở giữa đám đông. Thật vậy, một số đã nói: “Ông ấy là người tốt!” Nhưng những người khác lại nói: “Không! Ông ấy là kẻ lừa dối dân chúng.” Tuy nhiên, vì sợ những người Do Thái cho nên không ai dám công khai nói về Ngài.

Đức Chúa Jesus giảng dạy trong đền thờ

Đến giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đi lên, vào trong đền thờ, và giảng dạy. Những người Do Thái rất kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được những điều đã được ký thuật?”

Đức Chúa Jesus trả lời họ và nói rằng: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. Nếu ai khao khát làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, người đó sẽ biết rằng lời Ta dạy là đến từ Đức Chúa Trời, hay là Ta tự nói theo ý của mình. Người nào tự nói theo ý của mình, tìm vinh quang cho chính mình; tuy nhiên ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là người chân thật, trong người đó không có điều gì bất chính. Không phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi hay sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?”

Đám đông đáp: “Ông bị quỷ ám rồi! Ai tìm giết ông?”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. Bởi vì Môi-se đã ban cho các ngươi luật cắt bì - thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ - và các ngươi cắt bì cho một người nam trong ngày sa-bát. Nếu một người nam nhận cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi vi phạm luật của Môi-se, thì tại sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? Đừng suy xét theo bề ngoài, nhưng hãy suy xét theo lẽ công chính.”

Dư luận của dân Do Thái về Đức Chúa Jesus

Do đó, có vài người trong dân Giê-ru-sa-lem đã nói rằng: “Đây không phải là người mà họ đang tìm giết hay sao? Xem kìa, ông ta nói cách công khai mà họ không nói gì với ông! Không lẽ những người có thẩm quyền đã nhìn nhận người nầy là Đấng Christ? Tuy nhiên khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

Vì vậy, khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jesus đã công bố và nói rằng: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật, là Đấng mà các ngươi không biết. Còn Ta thì biết Ngài, bởi vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.”

Do đó họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến. Tuy nhiên có nhiều người trong đám đông đã tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm hay chăng?”

Âm mưu bắt Đức Chúa Jesus

Những người Pha-ri-si nghe dân chúng xầm xì những điều nầy về Ngài, nên các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã sai các viên chức ra đi để bắt Ngài.

Do đó, Đức Chúa Jesus đã nói rằng: “Vì Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.”

Những người Do Thái đã nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Không lẽ ông ta định đến với những người lưu vong sống giữa những người Hy Lạp, và để dạy những người Hy Lạp hay sao? Ông ta có ý gì khi nói những lời nầy: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng sẽ không gặp Ta, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến’?”

Lúc này là ngày cuối cùng và cũng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đã đứng lên và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta và uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng của mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.”

Ngài nói điều nầy để chỉ về Đức Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận lãnh; bởi vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống, do Đức Chúa Jesus chưa được tôn vinh.

Vì vậy, một số người trong đám đông, sau khi họ nghe những lời nầy, họ đã nói: “Người nầy thật sự là một tiên tri.” Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Tuy nhiên một số khác nữa lại nói: “Không lẽ Đấng Christ đến từ Ga-li-lê? Không phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít, và từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít hay sao?” Do đó, đã có sự chia rẽ trong đám đông về Ngài. Một số người của họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

Vì vậy, các viên chức đã trở về với các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Những người đó đã hỏi họ: “Tại sao các anh không giải ông ta về đây?” Những viên chức nầy đã trả lời: “Chưa bao giờ có người nào nói như người nầy.”

Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với họ: “Không lẽ các anh cũng bị lừa gạt hay sao? Có ai trong số những bậc cầm quyền hay những người Pha-ri-si tin ông ta hay không? Đám nầy không biết luật pháp gì cả, thật đáng bị kết tội!”

Ni-cô-đem, là người trước đây đã đến với Đức Chúa Jesus, là một người trong nhóm Pha-ri-si, đã nói với họ: “Luật pháp của chúng ta không kết tội một người nếu chúng ta chưa nghe từ người đó, và biết người đó làm gì, hay sao?”

Họ đã trả lời và nói với ông: “Không lẽ ông cũng là người Ga-li-lê hay sao? Hãy tra cứu và sẽ thấy rằng không có một tiên tri nào ra từ Ga-li-lê cả.”

Và rồi mỗi người đều trở về nhà của mình.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những việc này, Đức Chúa Jesus đi lại trong vùng Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong vùng Giu-đê bởi vì những người Do Thái đang tìm Ngài để giết.

2. Lúc này, lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. 3. Vì vậy, các em của Đức Chúa Jesus đã nói với Ngài: “Hãy rời khỏi đây và đi qua Giu-đê để các môn đồ của anh cũng sẽ thấy những việc anh đang làm, 4. bởi vì không ai muốn được công chúng biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc nầy, thì hãy bày tỏ chính mình cho thế giới.” 5. Ngay cả các em của Ngài cũng không tin Ngài.

6. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em luôn có sẵn. 7. Thế gian không thể ghét các em, nhưng ghét anh, bởi vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. 8. Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ lúc nầy bởi vì thì giờ của anh chưa trọn.” 9. Sau khi nói những điều nầy với họ, Ngài vẫn ở lại Ga-li-lê.10. Tuy nhiên khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, sau đó Ngài cũng lên, không đi cách công khai, nhưng trong âm thầm.

11. Do đó, những người Do Thái tìm kiếm Ngài trong kỳ lễ đã nói rằng: “Ông ấy ở đâu?” 12. Có nhiều tiếng xầm xì về Ngài ở giữa đám đông. Thật vậy, một số đã nói: “Ông ấy là người tốt!” Nhưng những người khác lại nói: “Không! Ông ấy là kẻ lừa dối dân chúng.” 13. Tuy nhiên vì sợ những người Do Thái cho nên không ai dám công khai nói về Ngài.

14. Đến giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đi lên, vào trong đền thờ, và giảng dạy. 15. Những người Do Thái rất kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được những điều ký thuật?”

16. Đức Chúa Jesus trả lời họ và nói rằng: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. 17. Nếu ai khao khát làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, người đó sẽ biết rằng lời Ta dạy là đến từ Đức Chúa Trời, hay là Ta tự nói theo ý của mình. 18. Người nào tự nói theo ý của mình, tìm vinh quang cho chính mình; tuy nhiên ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình, là người chân thật, trong người đó không có điều gì bất chính. 19. Không phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi hay sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?”

20. Đám đông trả lời: “Ông bị quỷ ám rồi! Ai tìm giết ông?”

21. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. 22. Bởi vì Môi-se đã ban cho các ngươi luật cắt bì - thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ - và các ngươi cắt bì cho một người nam trong ngày sa-bát. 23. Nếu một người nam nhận cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi vi phạm luật của Môi-se, thì tại sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? 24. Đừng suy xét theo bề ngoài, nhưng hãy suy xét theo lẽ công chính.”

25. Do đó, có vài người trong dân Giê-ru-sa-lem đã nói rằng: “Đây không phải là người mà họ đang tìm giết hay sao? 26. Xem kìa, ông ta nói cách công khai mà họ không nói gì với ông! Không lẽ những người có thẩm quyền đã nhìn nhận người nầy là Đấng Christ? 27. Tuy nhiên khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

28. Vì vậy, khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jesus đã công bố và nói rằng: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật, là Đấng mà các ngươi không biết. 29. Còn Ta thì biết Ngài, bởi vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.”

30. Do đó họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến. 31. Tuy nhiên có nhiều người trong đám đông đã tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm hay chăng?”

32. Những người Pha-ri-si nghe dân chúng xầm xì những điều nầy về Ngài, nên các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã sai các viên chức đi, để họ bắt Ngài.

33. Do đó, Đức Chúa Jesus đã nói rằng: “Vì Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. 34. Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.”

35. Những người Do Thái đã nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Không lẽ ông ta định đến với những người lưu vong sống giữa những người Hy Lạp, và để dạy những người Hy Lạp hay sao? 36. Ông ta có ý gì khi nói những lời nầy: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng sẽ không gặp Ta, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến’?”

37. Lúc này là ngày cuối cùng và là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đã đứng lên và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta và uống. 38. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng của mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” 39. Ngài nói điều nầy để chỉ về Đức Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận lãnh; bởi vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống, do Đức Chúa Jesus chưa được tôn vinh.

40. Vì vậy, một số người trong đám đông, sau khi họ nghe những lời nầy, họ đã nói: “Người nầy thật sự là một tiên tri.” 41. Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Tuy nhiên một số khác nữa lại nói: “Không lẽ Đấng Christ đến từ Ga-li-lê? 42. Không phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít và từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít hay sao?” 43. Do đó, đã có sự chia rẽ trong đám đông về Ngài. 44. Một số người của họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

45. Vì vậy, các viên chức đã trở về với các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Những người đó đã hỏi họ: “Tại sao các anh không giải ông ta về đây?” 46. Những viên chức nầy đã trả lời: “Chưa bao giờ có người nào nói như người nầy.” 47. Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với họ: “Không lẽ các anh cũng bị lừa gạt hay sao? 48. Có ai trong số những bậc cầm quyền hay những người Pha-ri-si tin ông ta hay không? 49. Đám nầy không biết luật pháp gì cả, thật đáng bị kết tội!”

50. Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jesus, là một người trong nhóm Pha-ri-si, đã nói với họ: 51. “Luật pháp của chúng ta không kết tội một người nếu chúng ta chưa nghe từ người đó, và biết người đó làm gì, hay sao?”

52. Họ trả lời và nói với ông: “Không lẽ ông cũng là người Ga-li-lê hay sao? Hãy tra cứu và sẽ thấy rằng không có một tiên tri nào ra từ Ga-li-lê cả.”

53. Và rồi mỗi người đều trở về nhà của mình.

Bản Dịch 1925

1. Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. 2. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm gần đến. 3. Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc thầy làm. 4. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. 5. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.

6. Đức Chúa Jêsus phán cùng anh em rằng: Thì giờ ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn. 7. Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. 8. Các ngươi hãy lên dự lễ nầy, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. 9. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê.

10. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín giấu, không tố lộ. 11. Vậy, các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ, và nói rằng: Nào người ở đâu?

12. Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng! 13. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường, vì sợ dân Giu-đa.

14. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus lên đền thờ dạy dỗ. 15. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh?

16. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. 17. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. 18. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. 19. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp! Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?

20. Dân chúng trả lời rằng: Ngươi bị quỉ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi?

21. Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. 22. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi (phép đó không phải bởi Môi-se, nhưng bởi tổ tông), và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát! 23. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát, cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bịnh được lành trong ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận? 24. Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.

25. Có mấy kẻ trong dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: Đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? 26. Kìa, người nói tự do, mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ? 27. Thế mà, chúng ta biết người nầy từ đâu lại; song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến.

28. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus đang dạy trong đền thờ, thì kêu lên rằng: Các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại! Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. 29. Ta thì biết Ngài; vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến.

30. Vậy, họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. 31. Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài, nói rằng: Khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người nầy đã làm chăng?

32. Người Pha-ri-si nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài.

33. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. 34. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được.

35. Các người Giu-đa nói với nhau rằng: Thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gờ-réc và dạy dân Gờ-réc chăng? 36. Người đã nói rằng: Các ngươi sẽ tìm ta, mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao?

37. Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. 39. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.

40. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người nầy thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ.

41. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao? 42. Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít sao? 43. Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. 44. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài.

45. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu người đến?

46. Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!

47. Những người Pha-ri-si nói rằng: Các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? 48. Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng? 49. Song lũ dân nầy không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa!

50 Ni-cô-đem (là người trước có đến cùng Đức Chúa Jêsus và là một người trong đám họ) nói rằng:

51. Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến, và chưa biết điều người ấy đã làm, hay sao? 52. Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết. 53. [Ai nấy đều trở về nhà mình.

Bản Dịch 2011

Chúa và Các Em Trai Ngài

1 Sau các việc đó Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong miền Giu-đê, vì người Do-thái ở đó đang tìm cách giết Ngài. 2 Nhưng khi Lễ Lều Tạm của người Do-thái đến gần, 3 các em trai Ngài nói với Ngài, “Anh nên rời đây mà đến Giu-đê để các môn đồ anh có thể thấy những việc anh làm. 4 Vì không ai muốn được công chúng biết đến mà lại hoạt động trong vòng bí mật cả. Nếu anh đã làm được những việc ấy, anh nên tỏ mình ra cho thế giới.” 5 Vì lúc ấy ngay các em trai Ngài cũng không tin Ngài.

6 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Thời điểm của anh chưa đến, nhưng đối với các em thì lúc nào cũng được. 7 Thế gian không thể ghét các em nhưng ghét anh, vì anh làm chứng rằng công việc của họ là gian tà. 8 Các em hãy đi dự lễ đi, còn anh chưa đi dự lễ này được, vì thời điểm của anh chưa chín muồi.”

9 Sau khi nói như thế với họ, Ngài ở lại Ga-li-lê. 10 Tuy nhiên sau khi các em Ngài đã đi dự lễ, Ngài cũng đi, nhưng đi cách kín đáo chứ không công khai.

11 Người Do-thái tìm kiếm Ngài trong kỳ lễ và nói, “Ông ấy đâu rồi?” 12 Dân chúng bàn tán xôn xao về Ngài; người thì nói, “Ông ấy là người tốt”; kẻ lại nói, “Không đâu, ông ấy chỉ mị dân thôi.” 13 Tuy nhiên không ai dám công khai nói gì về Ngài, vì họ sợ người Do-thái.

Chúa Giảng Dạy trong Lễ Lều Tạm

14 Ðến giữa kỳ lễ Ðức Chúa Jesus lên đền thờ và giảng dạy. 15 Người Do-thái ngạc nhiên nói, “Người này không được học hành gì mà sao lại có kiến thức uyên bác như thế?”

16 Ðức Chúa Jesus trả lời họ và nói, “Những gì Ta dạy không phải là của Ta nhưng của Ðấng đã sai Ta. 17 Nếu ai quyết tâm làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, người ấy có thể biết những gì Ta dạy là đến từ Ðức Chúa Trời hay do Ta nói theo ý riêng mình. 18 Người nói theo ý riêng tìm vinh hiển cho mình, nhưng ai tìm vinh hiển cho Ðấng sai mình là người chân thật, và trong người ấy không có điều chi bất chính. 19 Môi-se đã chẳng ban Luật Pháp cho các ngươi sao? Thế nhưng không ai trong các ngươi tuân giữ Luật Pháp! Tại sao các ngươi tìm cách giết Ta?”

20 Ðám đông đáp, “Thầy bị quỷ ám rồi. Có ai tìm cách giết Thầy đâu?”

21 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đã ngạc nhiên. 22 Môi-se đã truyền cho các ngươi phép cắt bì –thật ra, phép đó không phải đến từ Môi-se, nhưng từ các tổ phụ– và các ngươi cắt bì một người trong ngày Sa-bát. 23 Nếu một người nhận phép cắt bì trong ngày Sa-bát để khỏi vi phạm Luật Pháp Môi-se, tại sao các ngươi lại giận Ta khi Ta chữa lành hoàn toàn cho một người trong ngày Sa-bát? 24 Ðừng chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công bình.”

Dư Luận trong Dân về Chúa

25 Bấy giờ một số người ở Giê-ru-sa-lem nói, “Ðây không phải là người mà họ đã tìm để giết sao? 26 Xem kìa, ông ấy nói công khai mà họ chẳng nói gì với ông ấy. Không lẽ các vị lãnh đạo đã thật sự nhìn nhận người này là Ðấng Christ rồi sao? 27 Rất tiếc chúng ta biết rõ người này từ đâu đến, còn Ðấng Christ thì khi Ngài đến, không ai biết Ngài đến từ đâu.”

28 Khi ấy Ðức Chúa Jesus đang giảng dạy trong đền thờ, Ngài cất tiếng nói lớn rằng, “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến. Ta không tự mình đến, nhưng Ðấng đã sai Ta là thật, và các ngươi không biết Ngài, 29 nhưng Ta biết Ngài, vì Ta từ Ngài đến, và Ngài đã sai Ta.”

30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. 31 Nhiều người trong dân tin Ngài và nói, “Khi Ðấng Christ đến, Ngài có thể làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm sao?”

32 Khi người Pha-ri-si nghe quần chúng bàn tán về Ngài như thế, các trưởng tế và những người Pha-ri-si sai các cảnh binh đi bắt Ngài.

33 Ðức Chúa Jesus nói, “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta đi đến Ðấng đã sai Ta. 34 Các ngươi sẽ tìm Ta và không tìm được; và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được.”

35 Người Do-thái nói với nhau, “Ông ấy định đi đâu mà chúng ta sẽ không tìm được? Không lẽ ông ấy sẽ đến với đồng bào tha hương sống giữa người Hy-lạp và giảng cho người Hy-lạp chăng? 36 Ông ấy muốn nói gì khi nói, ‘Các ngươi sẽ tìm Ta và sẽ không tìm được,’ và ‘nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được’?”

Các Sông Nước Hằng Sống

37 Vào ngày bế mạc, ngày trọng thể nhất của kỳ lễ, Ðức Chúa Jesus đứng và nói lớn tiếng rằng, “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống. 38 Ai tin Ta thì các sông nước hằng sống sẽ từ trong lòng người ấy tuôn ra, y như Kinh Thánh đã chép.”

39 Ngài nói điều ấy để chỉ về Ðức Thánh Linh mà những ai tin Ngài sẽ nhận được; số là lúc đó Ðức Thánh Linh chưa được ban xuống, vì Ðức Chúa Jesus chưa được vinh hiển. 40 Khi nghe những lời ấy, nhiều người trong dân nói, “Người này đúng là Ðấng Tiên Tri.” 41 Những người khác nói, “Người này là Ðấng Christ.” Nhưng những kẻ khác lại bảo, “Ðấng Christ mà đến từ Ga-li-lê sao? 42 Kinh Thánh chẳng nói rằng, Ðấng Christ phải ra từ dòng dõi Vua Ða-vít, và phải đến từ Bết-lê-hem, nơi Vua Ða-vít xuất thân sao?” 43 Vậy dân chúng chia rẽ nhau vì cớ Ngài. 44 Có mấy kẻ giữa họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài. 45 Thấy vậy toán cảnh binh trở về với các trưởng tế và những người Pha-ri-si; những người ấy hỏi họ, “Tại sao các anh không dẫn ông ấy đến đây?”

46 Các cảnh binh trả lời, “Chưa bao giờ có ai nói như người này.”

47 Những người Pha-ri-si nói với họ, “Các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Có ai trong giới lãnh đạo hay những người Pha-ri-si tin ông ấy không? 49 Chỉ có đám dân dốt Luật Pháp đáng bị nguyền rủa này thôi.”

50 Ni-cô-đem, một người trong họ, người trước kia đã đến gặp Ngài trong ban đêm, nói với họ, 51 “Luật Pháp chúng ta không kết tội ai trước khi nghe người đó phát biểu và biết rõ người đó đã làm gì phải không?”

52 Họ trả lời và nói với ông, “Ông không phải là người Ga-li-lê phải không? Hãy tra cứu và xem, không một đấng tiên tri nào xuất thân từ Ga-li-lê cả!”

53 [Ðoạn ai nấy trở về nhà mình.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành