Giăng: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa chữa lành người bại ở Bê-tết-đa

1. Sau những việc này, có một kỳ lễ của dân Do Thái, do đó Đức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem.

2. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cung. 3. Rất nhiều người bệnh, mù, què, bại liệt nằm tại đó, chờ nước động, 4. bởi vì thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khuấy động nước; và sau khi nước động, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, sẽ được chữa lành.

5. Lúc này, tại đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6. Đức Chúa Jesus thấy người đang nằm và biết rằng người bị bệnh đã lâu, Ngài hỏi ông: “Ngươi có muốn được lành hay không?” 7. Người bệnh trả lời Ngài: “Thưa Chúa! Lúc nước động, tôi không có ai để đẩy tôi xuống hồ; khi tôi đến được, thì người khác đã xuống trước tôi.” 8. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy đứng dậy, vác chiếu của ngươi, và đi.” 9. Ngay lập tức người đó được lành bệnh, ông vác chiếu của mình, và đi. Hôm đó là ngày sa-bát.

Dân Do Thái tố cáo Chúa Jesus vi phạm ngày sa-bát

10. Do đó, những người Do Thái đã nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, luật pháp không cho phép ngươi vác chiếu.” 11. Nhưng người đó trả lời họ: “Người đã chữa lành cho tôi là người đã bảo tôi: ‘Hãy vác chiếu của ngươi và đi.’” 12. Vì vậy họ hỏi người đó: “Ai là người đã bảo ngươi: ‘Hãy vác và đi’?” 13. Tuy nhiên người được chữa lành không biết là ai, bởi vì tại đó có một đám đông và Đức Chúa Jesus đã đi khỏi. 14. Sau những điều đó, Đức Chúa Jesus tìm người nầy trong đền thờ và nói với ông: “Nầy! Ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, để không có điều tệ hại nào xảy đến cho ngươi.” 15. Người đó đã đến và báo với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jesus là người đã chữa bệnh cho mình.

16. Vì việc nầy, những những người Do Thái tìm cách hãm hại Đức Chúa Jesus, bởi vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát. 17. Nhưng Ngài phán với họ: “Cha của Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.”

18. Do đó, vì việc nầy, những người Do Thái càng tìm cách để giết Ngài, bởi vì Ngài không chỉ phá luật sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, làm cho mình bằng với Đức Chúa Trời.

19. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã đáp và nói với họ: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Con không thể tự mình làm điều gì, trừ khi Ngài thấy Cha làm; bởi vì Cha làm điều gì, Con cũng làm những điều như vậy. 20. Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. 21. Như Cha đã khiến những người chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn như vậy. 22. Thậm chí Cha không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, 23. để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

24. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến để bị phán xét, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà vào trong sự sống.

25. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. 26. Vì như Cha có sự sống trong chính Ngài thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính Ngài thể ấy. 27. Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người. 28. Đừng kinh ngạc về điều nầy, bởi vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng của Ngài, 29. và bước ra; ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

30. Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, bởi vì Ta không tìm ý riêng của mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

31. Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng của Ta không được chứng thực. 32. Có một Đấng khác làm chứng cho Ta; và Ta biết lời chứng của Đấng đã làm chứng về Ta là thật.

33. Các ngươi sai người đến với Giăng, và người đã làm chứng về sự thật. 34. Nhưng sự chứng nhận mà Ta nhận, không phải từ loài người; tuy nhiên Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu. 35. Giăng là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, hiện nay các ngươi vui thỏa một lúc trong ánh sáng của người. 36. Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; bởi vì những công việc Cha đã giao cho Ta, Ta sẽ hoàn tất; chính những công việc Ta đang thực hiện, chứng nhận cho Ta rằng Cha đã sai Ta. 37. Và Đấng đã sai Ta, là Đức Chúa Cha, chính Ngài làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa bao giờ nghe tiếng của Ngài hoặc thấy hình dạng của Ngài, 38. và lời của Ngài cũng không ở trong các ngươi, bởi vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.

39. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời; nhưng những điều đó làm chứng về Ta, 40. dầu vậy các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống. 41. Ta không nhận vinh quang từ loài người, 42. tuy nhiên Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình. 43. Ta đã đến trong danh của Cha Ta, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có ai đến trong danh của chính mình, các ngươi sẽ tiếp nhận. 44. Làm sao các ngươi có thể tin, trong khi chỉ nhận vinh quang của nhau, nhưng các ngươi không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất? 45. Đừng nghĩ rằng Ta sẽ buộc tội các ngươi với Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đặt hy vọng. 46. Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, bởi vì người viết về Ta. 47. Nhưng nếu các ngươi không tin những điều người viết thì làm thế nào các ngươi tin lời của Ta được?”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa chữa lành người bại ở Bê-tết-đa

Sau những việc này, có một kỳ lễ của dân Do Thái, do đó Đức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cung. Rất nhiều người bệnh: mù, què, bại liệt nằm tại đó, chờ nước động, bởi vì thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khuấy động nước; và sau khi nước động, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, sẽ được chữa lành.

Lúc này, tại đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm.

Đức Chúa Jesus thấy người đang nằm và biết rằng người bị bệnh đã lâu, Ngài hỏi ông: “Ngươi có muốn được lành hay không?”

Người bệnh trả lời Ngài: “Thưa Chúa! Lúc nước động, tôi không có ai để đẩy tôi xuống hồ; khi tôi đến được, thì người khác đã xuống trước tôi.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy đứng dậy, vác chiếu của ngươi, và đi!”

Ngay lập tức người đó được lành bệnh, ông vác chiếu của mình, và đi.

Hôm đó là ngày sa-bát.

Dân Do Thái tố cáo Chúa Jesus vi phạm ngày sa-bát

Do đó, những người Do Thái đã nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, luật pháp không cho phép ngươi vác chiếu.”

Nhưng người đó trả lời họ: “Người đã chữa lành cho tôi là người đã bảo tôi: ‘Hãy vác chiếu của ngươi và đi.’” Vì vậy họ hỏi người đó: “Ai là người đã bảo ngươi: ‘Hãy vác và đi’?”

Tuy nhiên người được chữa lành không biết là ai, bởi vì tại đó có một đám đông và Đức Chúa Jesus đã đi khỏi. Sau những điều đó, Đức Chúa Jesus tìm người nầy trong đền thờ và nói với ông: “Nầy! Ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, để không có điều tệ hại nào xảy đến cho ngươi.”

Người đó đã đến và báo với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jesus là người đã chữa bệnh cho mình. Vì việc nầy, những người Do Thái tìm cách hãm hại Đức Chúa Jesus, bởi vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát. Nhưng Ngài phán với họ: “Cha của Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.” Do đó, vì việc nầy, những người Do Thái càng tìm cách để giết Ngài, bởi vì Ngài không chỉ phá luật sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, làm cho mình bằng với Đức Chúa Trời.

Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã đáp và nói với họ: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Con không thể tự mình làm điều gì, trừ khi Ngài thấy Cha làm; bởi vì Cha làm điều gì, Con cũng làm những điều như vậy. Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. Như Cha đã khiến những người chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn như vậy. Thậm chí Cha không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến để bị phán xét, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà vào trong sự sống.

Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong chính Ngài thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính Ngài thể ấy. Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người. Đừng kinh ngạc về điều nầy, bởi vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng của Ngài, và bước ra; ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, bởi vì Ta không tìm ý riêng của mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng của Ta không được chứng thực. Có một Đấng khác làm chứng cho Ta; và Ta biết lời chứng của Đấng đã làm chứng về Ta là thật.

Các ngươi sai người đến với Giăng, và người đã làm chứng về sự thật. Nhưng sự chứng nhận mà Ta nhận, không phải từ loài người; tuy nhiên Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu. Giăng là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, hiện nay các ngươi vui thỏa một lúc trong ánh sáng của người. Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; bởi vì những công việc Cha đã giao cho Ta, Ta sẽ hoàn tất; chính những công việc Ta đang thực hiện, chứng nhận cho Ta rằng Cha đã sai Ta. Và Đấng đã sai Ta, là Đức Chúa Cha, chính Ngài làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa bao giờ nghe tiếng của Ngài hoặc thấy hình dạng của Ngài, và lời của Ngài cũng không ở trong các ngươi, bởi vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.

Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời; nhưng những điều đó làm chứng về Ta, dầu vậy các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống. Ta không nhận vinh quang từ loài người, tuy nhiên Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình. Ta đã đến trong danh của Cha Ta, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có ai đến trong danh của chính mình, các ngươi sẽ tiếp nhận. Làm sao các ngươi có thể tin, trong khi chỉ nhận vinh quang của nhau, nhưng các ngươi không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất? Đừng nghĩ rằng Ta sẽ buộc tội các ngươi với Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đặt hy vọng. Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, bởi vì người viết về Ta. Nhưng nếu các ngươi không tin những điều người viết thì làm thế nào các ngươi tin lời của Ta được?”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những việc này, có một kỳ lễ của dân Do Thái, do đó Đức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem.

2. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cung. 3. Rất nhiều người bệnh, mù, què, bại liệt nằm tại đó, chờ nước động, 4. bởi vì thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khuấy động nước; và sau khi nước động, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, sẽ được chữa lành.

5. Lúc này, tại đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6. Đức Chúa Jesus thấy người đang nằm và biết rằng người bị bệnh đã lâu, Ngài hỏi ông: “Ngươi có muốn được lành hay không?” 7. Người bệnh trả lời cùng Ngài: “Thưa Chúa! Lúc nước động, tôi không có ai để đẩy tôi xuống hồ; khi tôi đến được, thì người khác đã xuống trước tôi.” 8. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy đứng dậy, vác chiếu của ngươi, và đi.” 9. Ngay lập tức người đó được lành bệnh, ông vác chiếu của mình, và đi. Hôm đó là ngày sa-bát.

10. Do đó, những người Do Thái đã nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, luật pháp không cho phép ngươi vác chiếu.” 11. Nhưng người đó trả lời với họ: “Người đã chữa lành cho tôi là người đã bảo tôi: ‘Hãy vác chiếu của ngươi và đi.’” 12. Vì vậy họ hỏi người đó: “Ai là người đã bảo ngươi: ‘Hãy vác và đi’?” 13. Tuy nhiên người được chữa lành không biết là ai, bởi vì tại đó có một đám đông và Đức Chúa Jesus đã đi khỏi. 14. Sau những điều đó, Đức Chúa Jesus tìm người nầy trong đền thờ và nói với ông: “Nầy! Ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, để không có điều tệ hại nào xảy đến cho ngươi.” 15. Người đó đã đến và nói với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jesus là người đã chữa bệnh cho mình.

16. Vì việc nầy, những người Do Thái tìm cách hãm hại Đức Chúa Jesus, bởi vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát. 17. Nhưng Ngài phán với họ: “Cha của Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.”

18. Do đó, vì việc nầy, người Do Thái càng tìm cách để giết Ngài, bởi vì Ngài không chỉ phá luật sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, làm cho mình bằng với Đức Chúa Trời.

19. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã đáp và nói với họ: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Con không thể tự mình làm điều gì, trừ khi Ngài thấy Cha làm; bởi vì Cha làm điều gì, Con cũng làm những điều như vậy. 20. Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. 21. Như Cha đã khiến những người chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn như vậy. 22. Thậm chí Cha không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, 23. để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

24. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến để bị phán xét, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà vào trong sự sống.

25. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi. Giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. 26. Vì như Cha có sự sống trong chính Ngài thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính Ngài thể ấy. 27. Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người. 28. Đừng kinh ngạc về điều nầy, bởi vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng của Ngài, 29. và bước ra; ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

30. Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, bởi vì Ta không tìm ý riêng của mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

31. Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng của Ta không được chứng thực. 32. Có một Đấng khác làm chứng cho Ta; và Ta biết lời chứng của Đấng đã làm chứng về Ta là thật.

33. Các ngươi sai người đến với Giăng, và người đã làm chứng về sự thật. 34. Nhưng sự chứng nhận mà Ta nhận, không phải từ loài người; tuy nhiên Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu. 35. Giăng là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, hiện nay các ngươi vui thỏa một lúc trong ánh sáng của người. 36. Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; bởi vì những công việc Cha đã giao cho Ta, Ta sẽ hoàn tất; chính những công việc Ta đang thực hiện, chứng nhận cho Ta rằng Cha đã sai Ta. 37. Và Đấng đã sai Ta, là Đức Chúa Cha, chính Ngài làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa bao giờ nghe tiếng của Ngài hoặc thấy hình dạng của Ngài, 38. và lời của Ngài cũng không ở trong các ngươi, bởi vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.

39. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời; nhưng những điều đó làm chứng về Ta, 40. dầu vậy các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống. 41. Ta không nhận vinh quang từ loài người, 42. tuy nhiên Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình. 43. Ta đã đến trong danh của Cha Ta, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có ai đến trong danh của chính mình, các ngươi sẽ tiếp nhận. 44. Làm sao các ngươi có thể tin, trong khi chỉ nhận vinh quang của nhau, nhưng các ngươi không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất? 45. Đừng nghĩ rằng Ta sẽ buộc tội các ngươi với Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đặt hy vọng. 46. Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, bởi vì người viết về Ta. 47. Nhưng nếu các ngươi không tin những điều người viết thì làm thế nào các ngươi tin lời của Ta được?”

Bản Dịch 1925

1. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. 2. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. 3. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; 4. vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành]. 5. Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. 6. Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?

7. Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.

8. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. 9. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi.

Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát. 10. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.

11. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi.

12. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?

13. Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.

14. Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. 15. Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.

16. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. 17. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. 18. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.

19. Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 20. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm; Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. 21. Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. 22. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, 23. đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 25. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. 26. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 27. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.

28. Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29. ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. 30. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.

31. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. 32. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin.

33. Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. 34. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu. 35. Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.

36. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. 37. Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, 38. và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. 40. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

41. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu; 42. nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 43. Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. 44. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?

45. Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, làm người mà các ngươi đã trông cậy. 46. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. 47. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?

Bản Dịch 2011

Chúa Trở Lại Giê-ru-sa-lem và Chữa Lành Một Người Bịnh

1 Sau những việc đó có một lễ của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. 2 Thuở ấy tại Cổng Chiên ở Giê-ru-sa-lem có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-thết-đa; quanh ao có năm vòm hành lang. 3 Dưới các vòm hành lang ấy có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt.

5 Tại đó có một người đã bị bịnh ba mươi tám năm. 6 Ðức Chúa Jesus thấy ông nằm đó và biết ông ở đó đã lâu, Ngài hỏi ông, “Ngươi muốn được lành không?”

7 Người bịnh trả lời Ngài, “Thưa Ngài, tôi không có ai giúp đem xuống ao mỗi khi nước động; trong khi tôi lê thân đến ao thì đã có người khác bước xuống trước tôi rồi.”

8 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy đứng dậy, vác chõng của ngươi, và bước đi.” 9 Ngay lập tức người bịnh được lành; ông nhấc chõng của ông lên và bước đi.

Nhưng hôm ấy lại nhằm vào ngày Sa-bát, 10 vì thế người Do-thái nói với người được chữa lành, “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép vác chõng của ông.”

11 Nhưng ông trả lời họ, “Người chữa lành tôi đã bảo tôi, ‘Hãy vác chõng của ngươi và bước đi.’”

12 Họ hỏi ông, “Ai là người đã bảo ông vác chõng của ông và bước đi?”

13 Nhưng người được chữa lành không biết người đã chữa lành cho mình là ai, vì Ðức Chúa Jesus đã bước sang chỗ khác, và nơi đó rất đông người.

14 Sau đó Ðức Chúa Jesus gặp ông trong đền thờ, Ngài nói với ông, “Này, ngươi đã được lành; đừng phạm tội nữa, kẻo có điều tệ hơn trước xảy đến với ngươi.”

15 Người ấy đi và báo cho người Do-thái rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng đã chữa lành ông.

16 Vì cớ đó người Do-thái làm khó dễ Ðức Chúa Jesus và tìm cách giết Ngài, vì Ngài đã làm những việc ấy trong ngày Sa-bát. 17 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, và Ta cũng làm vậy.”

18 Vì thế người Do-thái lại càng kiếm mọi cách để giết Ngài, bởi vì không những Ngài vi phạm luật ngày Sa-bát, mà còn gọi Ðức Chúa Trời là Cha Ngài, tức tự cho Ngài ngang hàng với Ðức Chúa Trời.

Quyền của Ðức Chúa Con

19 Vì thế Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm, vì Cha làm sao thì Con làm vậy. 20 Vì Cha thương Con nên đã chỉ cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ còn chỉ cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc. 21 Như Cha làm cho người chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, Con cũng sẽ ban sự sống cho bất cứ ai Con muốn thể ấy. 22 Hơn nữa Cha không phán xét ai nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho Con, 23 để người ta sẽ tôn kính Con như họ đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Ðấng đã sai Con đến.

24 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống.

25 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy. 27 Cha đã trao quyền thực thi phán quyết cho Con, vì Con là Con Người. 28 Chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đến, khi mọi kẻ trong mồ mả sẽ nghe tiếng Người 29 và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và kẻ làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét. 30 Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta nghe thể nào, Ta phán xét thể ấy, và phán quyết của Ta là công bình, vì Ta không tìm cách làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý của Ðấng đã sai Ta.”

Chứng Nhân của Chúa

31 “Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng ấy khó có giá trị. 32 Có người khác làm chứng cho Ta, và Ta biết lời chứng của người ấy về Ta là thật. 33 Các ngươi đã phái người đến với Giăng, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Tuy Ta không cần lời chứng của loài người, nhưng Ta nói điều này để các ngươi được cứu. 35 Ông ấy là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, các ngươi sẽ vui tạm trong ánh sáng của ông ấy ít lâu. 36 Nhưng Ta có một chứng cớ vững mạnh hơn lời chứng của Giăng, đó là những việc Cha giao cho Ta để hoàn tất; những việc Ta thực hiện làm chứng cho Ta rằng Cha đã sai Ta. 37 Chính Cha, Ðấng đã sai Ta, đã làm chứng về Ta. Các ngươi chưa nghe tiếng Ngài hoặc thấy hình dạng Ngài bao giờ. 38 Lời Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh vì các ngươi nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; hãy biết rằng Kinh Thánh làm chứng về Ta. 40 Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống!

41 Ta không cầu vinh hiển đến từ loài người, 42 vì Ta biết các ngươi, các ngươi không có tình yêu của Ðức Chúa Trời ở trong mình. 43 Ta nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận Ta; nếu ai nhân danh mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận người ấy. 44 Làm sao các ngươi có thể tin khi các ngươi chỉ thích vinh danh lẫn nhau, nhưng không tìm kiếm vinh hiển đến từ Ðức Chúa Trời là chân thần duy nhất?

45 Ðừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; người tố cáo các ngươi là Môi-se, người các ngươi đã đặt trọn hy vọng vào. 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, thì các ngươi hẳn đã tin Ta, vì Môi-se đã viết về Ta. 47 Nhưng nếu các ngươi không tin những gì Môi-se đã viết, làm sao các ngươi tin những gì Ta nói?”

Tài Liệu