Giăng: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại biển Ti-bê-ri-át

1. Sau những việc nầy, chính Đức Chúa Jesus lại hiện ra với các môn đồ một lần nữa tại biển Ti-bê-ri-át. Ngài đã hiện ra như thế nầy:

2. Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, từ Ca-na thuộc vùng Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác của Ngài đang họp lại với nhau. 3. Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Họ nói với ông: “Chúng tôi cũng đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm đó họ không bắt được gì cả.

4. Lúc trời vừa sáng, Đức Chúa Jesus đã đứng trên bờ, tuy nhiên các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jesus. 5. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các con ơi, các con không có cá nào hay sao?” Họ trả lời Ngài: “Không.” 6. Ngài nói với họ: “Hãy thả lưới bên phải của thuyền thì các con sẽ có.” Vì vậy, họ đã thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi họ không thể kéo được.

7. Do đó môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Đó là Chúa!” Vì vậy, khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng đó là Chúa thì mặc áo vào, vì ông đang ở trần, rồi chính ông đã nhảy xuống biển.

8. Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một mẻ lưới đầy cá, vì không xa bờ nhưng chỉ cách khoảng hai trăm năm mươi cu-bít.

9. Khi họ lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh. 10. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa bắt được lại đây.” 11. Vì vậy Si-môn Phi-e-rơ đã đi ra, kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, được một trăm năm mươi ba con; dù có nhiều như vậy, lưới vẫn không rách.

12. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đến dùng điểm tâm.” Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Bởi vì họ biết đó là Chúa. 13. Đức Chúa Jesus đến, rồi lấy bánh trao cho họ; Ngài cũng lấy cá và làm như vậy nữa.

14. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Đức Chúa Jesus phục hồi Phi-e-rơ

15. Khi ăn xong, Đức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài nói với ông: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”

16. Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài nói với ông: “Hãy chăn chiên của Ta.”

17. Ngài nói với ông lần thứ ba: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn bởi vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu mến Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Ta."

18. Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, và đi đến nơi nào con muốn; nhưng lúc con già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho con, và dẫn con đến nơi con không muốn.”

19. Ngài nói điều nầy để chỉ về việc ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau khi nói những điều nầy, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.”

20. Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương đang theo sau; đó là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực của Ngài và hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?”

21. Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?”

22. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta muốn người cứ ở lại cho tới khi Ta đến, thì có can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.”

23. Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus không nói với ông rằng: “Người sẽ không chết” nhưng chỉ nói “Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?”

24. Đây chính là môn đồ đang làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại những điều nầy. Chúng ta biết rằng lời làm chứng của người là xác thực.

25. Có nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Jesus đã làm, nếu cứ ghi chép từng việc, ta thiết nghĩ rằng cả thế giới cũng không đủ chỗ để chứa hết những sách được viết ra.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại biển Ti-bê-ri-át

Sau những việc nầy, chính Đức Chúa Jesus lại hiện ra với các môn đồ một lần nữa tại biển Ti-bê-ri-át. Ngài đã hiện ra như thế nầy:

Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, từ Ca-na thuộc vùng Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác của Ngài đang họp lại với nhau. 3. Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.”

Họ nói với ông: “Chúng tôi cũng đi với anh!”

Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm đó họ không bắt được gì cả.

Lúc trời vừa sáng, Đức Chúa Jesus đã đứng trên bờ, tuy nhiên các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các con ơi, các con không có cá nào hay sao?”

Họ trả lời Ngài: “Không.”

Ngài nói với họ: “Hãy thả lưới bên phải của thuyền thì các con sẽ có.”

Vì vậy, họ đã thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi họ không thể kéo được.

Do đó môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Đó là Chúa!” Vì vậy, khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng đó là Chúa thì mặc áo vào, vì ông đang ở trần, rồi chính ông đã nhảy xuống biển.

Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một mẻ lưới đầy cá, vì không xa bờ nhưng chỉ cách khoảng hai trăm năm mươi cu-bít.

Khi họ lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa bắt được lại đây.”

Vì vậy Si-môn Phi-e-rơ đã đi ra, kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, được một trăm năm mươi ba con; dù có nhiều như vậy, lưới vẫn không rách.

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đến dùng điểm tâm.”

Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Bởi vì họ biết đó là Chúa. Đức Chúa Jesus đến, rồi lấy bánh trao cho họ; Ngài cũng lấy cá và làm như vậy nữa.

Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Đức Chúa Jesus phục hồi Phi-e-rơ

Khi ăn xong, Đức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta hơn những người nầy chăng?”

Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài nói với ông: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”

Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta chăng?”

Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài nói với ông: “Hãy chăn chiên của Ta.”

Ngài nói với ông lần thứ ba: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?”

Phi-e-rơ buồn bởi vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu mến Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Ta. Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, và đi đến nơi nào con muốn; nhưng lúc con già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho con, và dẫn con đến nơi con không muốn.”

Ngài nói điều nầy để chỉ về việc ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau khi nói những điều nầy, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.”

Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương đang theo sau. Đó là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực của Ngài và hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?”

Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta muốn người cứ ở lại cho tới khi Ta đến, thì có can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.”

Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus không nói với ông rằng: “Người sẽ không chết” nhưng chỉ nói “Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?”

Đây chính là môn đồ đang làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại những điều nầy. Chúng ta biết rằng lời làm chứng của người là xác thực.

Có nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Jesus đã làm, nếu cứ ghi chép từng việc, ta thiết nghĩ rằng cả thế giới cũng không đủ chỗ để chứa hết những sách được viết ra.

Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại biển Ti-bê-ri-át

1. Sau những việc nầy, chính Đức Chúa Jesus lại hiện ra với các môn đồ một lần nữa tại biển Ti-bê-ri-át. Ngài đã hiện ra như thế nầy: 2. Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, từ Ca-na thuộc vùng Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác của Ngài đang họp lại với nhau. 3. Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Họ nói với ông: “Chúng tôi cũng đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm đó họ không bắt được gì.

4. Lúc trời vừa sáng, Đức Chúa Jesus đã đứng trên bờ, tuy nhiên các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jesus. 5. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các con ơi, các con không có một con cá nào sao?” Họ trả lời Ngài: “Không.” 6. Ngài nói với họ: “Hãy thả lưới bên phải của thuyền thì các con sẽ có.” Vì vậy, họ đã thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi họ không thể kéo được. 7. Do đó môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Đó là Chúa!” Vì vậy, khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng đó là Chúa thì mặc áo vào, vì ông đang ở trần, rồi chính ông đã nhảy xuống biển. 8. Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một mẻ lưới đầy cá, vì không xa bờ nhưng chỉ cách khoảng hai trăm năm mươi cu-bít.

9. Khi họ lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh. 10. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa bắt được lại đây.” 11. Vì vậy Si-môn Phi-e-rơ đã đi ra, kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, được một trăm năm mươi ba con; dù có nhiều như vậy, lưới vẫn không rách.

12. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đến dùng điểm tâm.” Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Bởi vì họ biết đó là Chúa. 13. Đức Chúa Jesus đến, và lấy bánh trao cho họ; Ngài cũng lấy cá và làm như vậy nữa.

14. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Đức Chúa Jesus phục hồi Phi-e-rơ

15. Khi ăn xong, Đức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài nói với ông: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”

16. Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài nói với ông: “Hãy chăn chiên của Ta.”

17. Ngài nói với ông lần thứ ba: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn bởi vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu mến Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Ta."

18. Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, và đi nơi nào con muốn; nhưng lúc con già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho con, và dẫn con đến nơi con không muốn.” 19. Ngài nói điều nầy để chỉ về việc ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau khi nói những điều nầy, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.”

20. Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương đang theo sau; đó là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực của Ngài và hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?” 21. Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?” 22. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta muốn người cứ ở lại cho tới khi Ta đến, thì có can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.”

23. Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus không nói với ông rằng: “Người sẽ không chết” nhưng chỉ nói “Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?”

24. Đây chính là môn đồ đang làm chứng về những việc nầy, đã ghi chép lại những điều nầy, và chúng ta biết rằng lời làm chứng của người là xác thực. 25. Có nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Jesus đã làm, nếu cứ ghi chép từng việc, ta thiết nghĩ rằng cả thế giới cũng không đủ chỗ để chứa hết những sách được viết ra.

Bản Dịch 1925

1. Rồi đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra cùng môn đồ nơi gần biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như vầy: 2. Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên nguyên ở thành Ca-na trong xứ Ga-li-lê các con trai của Xê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. 3. Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết.

4. Đến sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus.

5. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không

6. Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể kéo lên nữa.

7. Môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đang ở trần) và nhảy xuống nước. 8. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi. 9. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh.

10. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây.

11. Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. 12. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. 13. Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. 14. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại.

15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.

16. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.

17. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?

Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa!

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. 18. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. 19. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta.

20. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? 21. Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào?

22. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. 23. Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus vốn chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi.

24. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật.

25. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.

Bản Dịch 2011

Chúa Hiện Ra cho Bảy Môn Ðồ

1 Sau các việc đó Ðức Chúa Jesus lại hiện ra cho các môn đồ Ngài tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như thế này:

2 Si-môn Phi-rơ, Thô-ma cũng gọi là Con Sinh Ðôi, Na-tha-na-ên quê ở Ca-na miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác họp với nhau.

3 Si-môn Phi-rơ nói với họ, “Tôi đi đánh cá.”

Họ nói với ông, “Chúng tôi cũng đi với anh.”

Họ đi ra và xuống thuyền, nhưng suốt đêm đó họ chẳng bắt được gì.

4 Hừng đông đến, Ðức Chúa Jesus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Ðức Chúa Jesus. 5 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hỡi các con, các con có gì để ăn không?”

Họ trả lời Ngài, “Không.”

6 Ngài bảo họ, “Hãy thả lưới xuống bên phải thuyền, các con sẽ bắt được.” Vậy họ thả lưới xuống, rồi không thể kéo lên, vì có quá nhiều cá.

7 Môn đồ được Ðức Chúa Jesus thương yêu nói với Phi-rơ, “Ấy là Chúa.” Vừa nghe nói, “Ấy là Chúa,” Si-môn Phi-rơ liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trần, rồi nhảy xuống nước. 8 Các môn đồ khác đem một thuyền nhỏ đến phụ kéo một mẻ lưới đầy cá, vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng một trăm mét.

9 Khi lên bờ họ thấy đã có than đang cháy hực, với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. 10 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy đem ít cá các ngươi mới bắt được lại đây.”

11 Vậy Si-môn Phi-rơ lên thuyền, và kéo lưới vào bờ, đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn, và dù nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không rách.

12 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy lại ăn điểm tâm.” Bấy giờ không môn đồ nào dám hỏi Ngài, “Ngài là ai?” Vì họ đều biết rằng ấy là Chúa.

13 Ðức Chúa Jesus đến, lấy bánh, và trao cho họ, rồi Ngài cũng lấy cá và làm như vậy. 14 Ðây là lần thứ ba Ðức Chúa Jesus hiện ra cho các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Chúa và Phi-rơ

15 Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người này chăng?”

Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài phán với ông, “Hãy cho những chiên thơ Ta ăn.”

16 Ngài lại nói với ông lần thứ hai, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta chăng?”

Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài phán với ông, “Hãy chăn chiên Ta.”

17 Ngài lại nói với ông lần thứ ba, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu mến Ta chăng?”

Phi-rơ cảm thấy tự ái bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng, “Ngươi yêu mến Ta chăng?” Ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy cho chiên Ta ăn. 18 Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn tới.”

19 Ngài phán như vậy để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, hầu làm vinh hiển Ðức Chúa Trời. Sau khi nói như vậy xong, Ngài bảo Phi-rơ, “Hãy theo Ta.”

Chúa và Môn Ðồ Ngài Thương

20 Phi-rơ quay lại và thấy môn đồ Đức Chúa Jesus yêu thương đi theo; ấy là người trong bữa ăn tối đã nghiêng đầu qua trước ngực Ngài và hỏi, “Lạy Chúa, ai là kẻ sẽ phản Ngài?”

21 Phi-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, còn người này thì sao?”

22 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi, hãy theo Ta.”

23 Lời ấy được đồn giữa vòng anh chị em rằng môn đồ ấy sẽ không chết. Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus không nói rằng người ấy sẽ không chết, nhưng Ngài chỉ nói, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi.”

24 Ðây chính là môn đồ đã làm chứng về những việc này và đã viết những điều này. Chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là thật.

25 Còn nhiều điều khác mà Ðức Chúa Jesus đã làm; ví bằng người ta phải viết hết từng việc một, thì tôi thiết tưởng cả thế gian cũng không thể chứa hết các sách được viết ra.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành