Giăng: Chương 20

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 22:21, ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự phục sinh của Đức Chúa Jesus

1. Sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, trời vẫn còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, và thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. 2. Vì vậy, cô chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác, là người mà Đức Chúa Jesus yêu thương, rồi nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu?”

3. Do đó, Phi-e-rơ và môn đồ kia đi ra, để đến mộ. 4. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ, và đến mộ trước. 5. Ông cúi xuống, nhìn thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng ông không vào.

6. Sau đó, Si-môn Phi-e-rơ cũng đến sau ông, rồi đã bước vào trong mộ, và thấy vải liệm nằm tại đó, 7. còn chiếc khăn che đầu của Ngài, thì không nằm chung với vải, nhưng được xếp lại để riêng ra một chỗ.

8. Sau đó, môn đồ kia, là người đã đến mộ trước, cũng vào, người đã thấy và đã tin.

9. Tuy nhiên vì chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. 10. Do đó, các môn đồ đã đi về nhà.

11. Nhưng Ma-ri đã đứng bên ngoài mộ và khóc. Khi cô đang khóc, cô cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12. và thấy hai thiên sứ màu trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jesus, một vị ở tại nơi đầu và một vị ở nơi chân. 13. Họ nói với cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc?” Cô nói với họ: “Bởi vì người ta đã dời Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu!”

14. Vừa nói xong những điều này, cô quay lại, thấy Đức Chúa Jesus đang đứng, nhưng cô không biết đó là Đức Chúa Jesus.

15. Đức Chúa Jesus hỏi cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?” Cô nghĩ rằng đó là người làm vườn, nên cô nói với ông: “Thưa ông! Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu, và tôi sẽ đến nhận Ngài.”

16. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ma-ri!” Cô quay lại, nói với Ngài bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Ra-bu-ni” - nghĩa là Thầy.

17. Đức Chúa Jesus nói cùng cô: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi đến với các em của Ta, và nói với họ: Ta sẽ lên với Cha của Ta và Cha của các ngươi, với Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi.”

18. Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng cô đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho cô những điều nầy.

Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ

19. Chiều tối cùng ngày hôm ấy, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, các cửa, nơi các môn đồ đang ở, đều đóng lại bởi vì sợ những người Do Thái. Đức Chúa Jesus đã đến, đứng ở giữa, và Ngài nói với họ: “Bình an cho các ngươi!” 20. Nói xong, Ngài cho họ xem cả hai tay và hông của Ngài. Các môn đồ thật vui mừng khi gặp Chúa.

21. Do đó, Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi như vậy.” 22. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói với họ: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23. Nếu các ngươi tha tội cho những ai, họ sẽ được tha; nếu các ngươi cầm giữ của những người nào, thì họ sẽ bị cầm lại.”

24. Nhưng Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, là một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ lúc Đức Chúa Jesus đến. 25. Vì vậy khi các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng ông không tin họ. “Nếu tôi không thấy các dấu đinh trong những bàn tay của Ngài, và không đặt những ngón tay của tôi vào những dấu đinh, và không đặt bàn tay của tôi vào hông của Ngài, thì tôi sẽ không tin.”

26. Tám ngày sau, các môn đồ của Ngài lại họp bên trong một lần nữa, và Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jesus đến. Ngài đã đứng ở giữa và nói: “Bình an cho các ngươi!”

27. Rồi Ngài nói với Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay của con vào đây, và xem bàn tay của Ta; và hãy đưa bàn tay của con ra, rồi đặt vào hông của Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!”

28. Thô-ma trả lời và nói với Ngài: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con!”

29. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Vì con thấy Ta nên con tin. Phước cho những người không thấy nhưng tin.”

30. Thật ra Đức Chúa Jesus còn làm nhiều dấu lạ khác trước sự hiện diện của các môn đồ của Ngài nhưng những điều đó đã không được ghi chép trong sách nầy. 31. Tuy nhiên, những việc nầy được ghi chép để anh em có thể tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì có được sự sống trong danh của Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Sự phục sinh của Đức Chúa Jesus

Sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, trời vẫn còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, và thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. Vì vậy, cô chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác, là người mà Đức Chúa Jesus yêu thương, rồi nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu?”

Do đó, Phi-e-rơ và môn đồ kia đi ra, để đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ, và đến mộ trước. Ông cúi xuống, nhìn thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng ông không vào.

Sau đó, Si-môn Phi-e-rơ cũng đến sau ông, rồi đã bước vào trong mộ, và thấy vải liệm nằm tại đó, còn chiếc khăn che đầu của Ngài, thì không nằm chung với vải, nhưng được xếp lại để riêng ra một chỗ.

Sau đó, môn đồ kia, là người đã đến mộ trước, cũng vào, người đã thấy và đã tin.

Tuy nhiên vì chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. Do đó, các môn đồ đã đi về nhà.

Nhưng Ma-ri đã đứng bên ngoài mộ và khóc. Khi cô đang khóc, cô cúi xuống nhìn vào trong mộ, và thấy hai thiên sứ màu trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jesus, một vị ở tại nơi đầu và một vị ở nơi chân. Họ nói với cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc?” Cô nói với họ: “Bởi vì người ta đã dời Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu!”

Vừa nói xong những điều này, cô quay lại, thấy Đức Chúa Jesus đang đứng, nhưng cô không biết đó là Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus hỏi cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?” Cô nghĩ rằng đó là người làm vườn, nên cô nói với ông: “Thưa ông! Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu, và tôi sẽ đến nhận Ngài.”

Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ma-ri!” Cô quay lại, nói với Ngài bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Ra-bu-ni” - nghĩa là Thầy.

Đức Chúa Jesus nói cùng cô: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi đến với các em của Ta, và nói với họ: Ta sẽ lên với Cha của Ta và Cha của các ngươi, với Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi.”

Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng cô đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho cô những điều nầy.

Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ

Chiều tối cùng ngày hôm ấy, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, các cửa, nơi các môn đồ đang ở, đều đóng lại bởi vì sợ những người Do Thái. Đức Chúa Jesus đã đến, đứng ở giữa, và Ngài nói với họ: “Bình an cho các ngươi!” Nói xong, Ngài cho họ xem cả hai tay và hông của Ngài. Các môn đồ thật vui mừng khi gặp Chúa.

Do đó, Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi như vậy.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói với họ: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu các ngươi tha tội cho những ai, họ sẽ được tha; nếu các ngươi cầm giữ của những người nào, thì họ sẽ bị cầm lại.”

Nhưng Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, là một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ lúc Đức Chúa Jesus đến. Vì vậy khi các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng ông không tin họ. “Nếu tôi không thấy các dấu đinh trong những bàn tay của Ngài, và không đặt những ngón tay của tôi vào những dấu đinh, và không đặt bàn tay của tôi vào hông của Ngài, thì tôi sẽ không tin.”

Tám ngày sau, các môn đồ của Ngài lại họp bên trong một lần nữa, và Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jesus đến. Ngài đã đứng ở giữa và nói: “Bình an cho các ngươi!”

Rồi Ngài nói với Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay của con vào đây, và xem bàn tay của Ta; và hãy đưa bàn tay của con ra, rồi đặt vào hông của Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!”

Thô-ma trả lời và nói với Ngài: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con!”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Vì con thấy Ta nên con tin. Phước cho những người không thấy nhưng tin.”

Thật ra Đức Chúa Jesus còn làm nhiều dấu lạ khác trước sự hiện diện của các môn đồ của Ngài nhưng những điều đó đã không được ghi chép trong sách nầy. Tuy nhiên, những việc nầy được ghi chép để anh em có thể tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì có được sự sống trong danh của Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

Sự phục sinh của Đức Chúa Jesus

1. Sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, trời vẫn còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, và thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. 2. Vì vậy, cô chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác, là người mà Đức Chúa Jesus yêu thương, rồi nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu?”

3. Do đó, Phi-e-rơ và môn đồ kia đi ra, để đến mộ. 4. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ, và đến mộ trước. 5. Ông cúi xuống, nhìn thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng ông không vào.

6. Sau đó, Si-môn Phi-e-rơ cũng đến sau ông, rồi đã bước vào trong mộ, và thấy vải liệm nằm tại đó, 7. còn chiếc khăn che đầu của Ngài, thì không nằm chung với vải, nhưng được xếp lại để riêng ra một chỗ.

8. Sau đó, môn đồ kia, là người đã đến mộ trước, cũng vào, người đã thấy và đã tin.

9. Tuy nhiên vì chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. 10. Do đó, các môn đồ đã đi về nhà.

11. Nhưng Ma-ri đã đứng bên ngoài mộ và khóc. Khi cô đang khóc, cô cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12. và thấy hai thiên sứ màu trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jesus, một vị ở tại nơi đầu và một vị ở nơi chân. 13. Họ nói với cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc?” Cô nói với họ: “Bởi vì người ta đã dời Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu!”

14. Vừa nói xong những điều này, cô quay lại, thấy Đức Chúa Jesus đang đứng, nhưng cô không biết đó là Đức Chúa Jesus.

15. Đức Chúa Jesus hỏi cô: “Nầy người phụ nữ! Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?” Cô nghĩ rằng đó là người làm vườn, nên cô nói với ông: “Thưa ông! Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu, và tôi sẽ đến nhận Ngài.”

16. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ma-ri!” Cô quay lại, nói với Ngài bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Ra-bu-ni” - nghĩa là Thầy.

17. Đức Chúa Jesus nói cùng cô: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi đến với anh em của Ta, và nói với họ: Ta sẽ lên với Cha của Ta và Cha của các ngươi, với Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi.”

18. Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng cô đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho cô những điều nầy.

Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ

19. Chiều tối cùng ngày hôm ấy, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, các cửa, nơi các môn đồ đang ở, đều đóng lại bởi vì sợ những người Do Thái. Đức Chúa Jesus đã đến, đứng ở giữa, và Ngài nói với họ: “Bình an cho các ngươi!” 20. Nói xong, Ngài cho họ xem cả hai tay và hông của Ngài. Các môn đồ thật vui mừng khi gặp Chúa.

21. Do đó, Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi như vậy.” 22. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói với họ: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23. Nếu các ngươi tha tội cho những ai, họ sẽ được tha; nếu các ngươi cầm giữ của những người nào, thì họ sẽ bị cầm lại.”

24. Nhưng Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, là một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ lúc Đức Chúa Jesus đến. 25. Vì vậy khi các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng ông không tin họ. “Nếu tôi không thấy các dấu đinh trong những bàn tay của Ngài, và không đặt những ngón tay của tôi vào những dấu đinh, và không đặt bàn tay của tôi vào hông của Ngài, thì tôi sẽ không tin.”

26. Tám ngày sau, các môn đồ của Ngài lại họp bên trong một lần nữa, và Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jesus đến. Ngài đã đứng ở giữa và nói: “Bình an cho các ngươi!”

27. Rồi Ngài nói với Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay của con vào đây, và xem bàn tay của Ta; và hãy đưa bàn tay của con ra, rồi đặt vào hông của Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!”

28. Thô-ma trả lời và nói với Ngài: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con!”

29. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Vì con thấy Ta nên con tin. Phước cho những người không thấy nhưng tin.”

30. Thật ra Đức Chúa Jesus còn làm nhiều dấu lạ khác trước sự hiện diện của các môn đồ của Ngài nhưng những điều đó đã không được ghi chép trong sách nầy. 31. Tuy nhiên, những việc nầy được ghi chép để anh em có thể tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì có được sự sống trong danh của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. 2. Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.

3. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. 4. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. 5. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. 6. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, 7. và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. 8. Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. 9. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.

10. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. 11. Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, 12. thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm.

13. Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. 14. Vừa nói xong người xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus.

15. Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.

16. Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Ma-ri, Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)!

17. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.

18. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó.

19. Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.

21. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.

24. Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. 25. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.

26. Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 27. Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!

28. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!

29. Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

30. Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Bản Dịch 2011

Ngôi Mộ Trống

(Mat 28:1-8; Mác 16:1-8; Lu 24:1-10)

1 Ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ry Mạc-đa-len đến thăm mộ rất sớm, lúc trời vẫn còn mờ mờ tối; bà thấy tảng đá chận cửa mộ đã bị dời đi. 2 Do đó bà chạy đến gặp Si-môn Phi-rơ và môn đồ kia, người được Ðức Chúa Jesus thương mến, và nói với họ, “Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu.”

3 Vậy Phi-rơ và môn đồ ấy đi ra, và họ đi đến mộ. 4 Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ ấy chạy nhanh hơn Phi-rơ và đến mộ trước. 5 Môn đồ ấy cúi xuống, nhìn vào trong, và thấy cuộn vải liệm nằm đó, nhưng không bước vào.

6 Si-môn Phi-rơ theo đến nơi, ông bước vào trong mộ và thấy cuộn vải liệm nằm đó, 7 còn vải quấn đầu Ngài không nằm chung với cuộn vải liệm, nhưng vẫn còn cuộn lại và ở riêng một nơi. 8 Môn đồ ấy, người chạy đến trước, cũng bước theo vào trong mộ, và khi thấy như thế thì tin. 9 Số là lúc đó họ chưa hiểu Kinh Thánh dạy rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại.

10 Sau đó hai môn đồ bước ra và trở về nhà.

Chúa Hiện Ra cho Ma-ry Mạc-đa-len

(Mat 28:9-10; Mác 16:9-11)

11 Tuy nhiên Ma-ry cứ đứng khóc bên ngoài cửa mộ. Bà vừa khóc, vừa cúi xuống, nhìn vào trong mộ. 12 Bà thấy hai vị thiên sứ y phục trắng xóa đang ngồi ở chỗ xác Ðức Chúa Jesus đã nằm, một vị ngồi ở đàng đầu, và một vị ngồi ở đàng chân. 13 Họ hỏi bà, “Này bà, tại sao bà khóc?” ]

Bà trả lời họ, “Bởi vì người ta đã đem Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu.” 14 Khi nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Chúa Jesus đứng đó, nhưng bà không biết đó là Ðức Chúa Jesus.

15 Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai?”

Tưởng Ngài là người làm vườn, bà nói với Ngài, “Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã để Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến đem Ngài đi.”

16 Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Ma-ry!”

Bà quay hẳn người lại và nói với Ngài, “Ra-bu-ni!” nghĩa là ‘Thầy!’

17 Ðức Chúa Jesus bảo bà, “Ðừng đụng vào Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha, nhưng hãy đi gặp các anh em Ta và nói cho họ biết rằng Ta phải lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Ðức Chúa Trời của Ta và Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

18 Ma-ry Mạc-đa-len đi và loan báo với các môn đồ, “Tôi đã gặp Chúa,” và kể lại những lời Ngài đã nói với bà.

Chúa Hiện Ra cho Các Môn Ðồ

(Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu 24:36-49)

19 Chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt, vì sợ người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa họ, và nói, “Bình an cho các ngươi!”

20 Nói xong Ngài đưa hai tay và hông Ngài cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng khi thấy Chúa. 21 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ, “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi.”

22 Nói xong Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, “Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. 23 Nếu các ngươi tha tội ai, tội người ấy được tha. Nếu các ngươi cầm tội ai, tội của người ấy bị cầm lại.”

Chúa và Thô-ma

24 Nhưng Thô-ma cũng gọi là Ði-đim, một trong nhóm mười hai môn đồ, không có mặt với họ lúc Ðức Chúa Jesus hiện đến. 25 Vì vậy khi các môn đồ nói với ông, “Chúng tôi đã thấy Chúa,” ông trả lời họ, “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong hai bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ có dấu đinh, và đặt bàn tay tôi vào hông Ngài, tôi sẽ không tin.”

26 Tám ngày sau, các môn đồ lại họp nhau trong nhà, Thô-ma cũng có mặt với họ. Khi các cửa đang đóng, Ðức Chúa Jesus hiện đến, đứng chính giữa họ, và phán, “Bình an cho các ngươi!” 27 Ðoạn Ngài nói với Thô-ma, “Hãy để ngón tay ngươi vào đây và hãy xem hai bàn tay Ta, cũng hãy đưa bàn tay ngươi ra và đặt vào hông Ta. Ðừng vô tín, nhưng hãy tin.”

28 Thô-ma trả lời và nói với Ngài, “Lạy Chúa của con và Ðức Chúa Trời của con!”

29 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng hề thấy mà tin!”

Mục Ðích của Sách

30 Ðức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đồ Ngài nhưng không được chép trong sách này. 31 Nhưng những việc này được chép ra để các người tin rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời, và để khi tin các người có sự sống trong danh Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành