Giăng: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự sống lại của La-xa-rơ

1. Có một người bệnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị của cô là Ma-thê. 2. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc mình lau chân Ngài. Anh của cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3. Vì vậy, hai chị em đã sai người đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Người Chúa yêu thương đang bệnh.”

4. Sau khi nghe điều nầy Đức Chúa Jesus nói: “Bệnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.”

5. Đức Chúa Jesus thương Ma-thê, và em gái của nàng, cùng La-xa-rơ. 6. Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh thì Ngài vẫn ở lại tại nơi Ngài đang ở hai ngày nữa.

7. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”

8. Các môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thưa Thầy! Hiện nay người Do Thái đang tìm Thầy, để ném đá Thầy, mà Thầy còn trở lại đó hay sao?”

9. Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ hay sao? Nếu ai đi trong ban ngày, người đó sẽ không vấp, bởi vì người thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người đó bị vấp, bởi vì ánh sáng không có trong người.”

11. Sau khi nói những điều nầy, Đức Chúa Jesus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ, nhưng Ta đi để đánh thức người dậy.”

12. Do đó các môn đồ của Ngài đã nói: “Thưa Chúa! Nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe.”

13. Mặc dầu Đức Chúa Jesus nói về sự chết của người, nhưng họ lại tưởng rằng Ngài nói về sự ngủ nghỉ. 14. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói rõ với họ: “La-xa-rơ đã chết! 15. Ta mừng cho các ngươi, bởi vì Ta không có tại đó để các ngươi tin. Tuy nhiên chúng ta hãy đi đến với người.”

16. Do đó, Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, đã nói với các môn đồ đồng bạn của mình rằng: “Chúng ta hãy đi và cùng chết với Ngài.”

17. Cho nên khi đến nơi, Đức Chúa Jesus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ đã bốn ngày rồi. 18. Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng mười lăm ếch-ta-đơ. 19. Lúc này, có nhiều người Do Thái đến gặp Ma-thê và Ma-ri để an ủi về người anh của họ. 20. Vì vậy, khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jesus đang đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri vẫn ngồi ở nhà.

21. Sau đó Ma-thê đã nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Nếu Chúa có ở đây thì anh của con đã không chết. 22. Dầu vậy, ngay cả bây giờ, con biết rằng bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.”

23. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Anh của con sẽ sống lại.”

24. Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh của con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.”

25. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, dù người đó đã chết rồi; 26. còn ai sống mà tin Ta, thì sẽ không bao giờ chết đời đời. Con có tin điều nầy không?”

27. Cô trả lời: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

28. Nói xong những điều này, cô liền đi, rồi gọi riêng em gái của mình là Ma-ri và nói: “Thầy đã đến, và Ngài gọi em.” 29. Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đến cùng Ngài.

30. Lúc đó, Đức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã gặp Ngài. 31. Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra, thì theo cô, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc tại đó.

32. Cho nên khi Ma-ri đến chỗ Đức Chúa Jesus, vừa thấy Ngài, Ma-ri phủ phục dưới chân của Ngài, rồi nói với Ngài: “Thưa Chúa! Nếu có Chúa ở đây thì anh của con đã không chết.”

33. Đức Chúa Jesus thấy cô khóc, và những người Do Thái cùng đi với cô cũng khóc, thì Ngài bồi hồi và rất xúc động trong lòng của Ngài. 34. Ngài hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”

Họ đáp cùng Ngài: “Thưa Chúa! Xin hãy đến xem.”

35. Đức Chúa Jesus khóc. 36. Vì vậy, những người Do Thái đã nói: “Xem kìa, Ngài thương ông ấy biết chừng nào!” 37. Nhưng vài người trong số họ nói: “Người nầy đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho một người khỏi chết hay sao?”

38. Đức Chúa Jesus lại xúc động hơn nữa khi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39. Đức Chúa Jesus nói: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, nói với Ngài rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì đã bốn ngày rồi.”

40. Đức Chúa Jesus với cô: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao?”

41. Vì vậy, họ dời tảng đá đi. Lúc này Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha! Con tạ ơn Cha, vì đã nghe Con. 42. Con biết rằng Cha luôn luôn nghe Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ có thể tin rằng Cha đã sai Con đến.”

43. Sau khi nói xong những lời nầy, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ! Hãy ra!” 44. Người chết đã đi ra, chân và tay vẫn đang buộc vải liệm, mặt của người phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy mở ra cho người, và để người đi.”

45. Do đó nhiều người Do Thái đã đến thăm Ma-ri và thấy điều Đức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46. Nhưng có vài người trong số của họ đã đi đến với những người Pha-ri-si, và thuật cho họ việc Đức Chúa Jesus đã làm.

Âm mưu giết Đức Chúa Jesus

47. Vì vậy các thượng tế và những người Pha-ri-si đã họp một hội đồng, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. 48. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người La-mã sẽ đến, chiếm nơi nầy và đất nước của chúng ta.”

49. Nhưng một người của họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, đã nói với họ: “Các ông không biết gì cả! 50. Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.”

51. Ông ta không tự nói điều nầy, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, cho nên ông đã nói tiên tri về Đức Chúa Jesus sẽ vì dân tộc chịu chết, 52. không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng vì những con cái của Đức Chúa Trời đang bị tan lạc, Ngài sẽ gom lại làm một. 53. Vì vậy, từ lúc đó, họ bàn mưu để có thể giết Ngài.

54. Do đó, Đức Chúa Jesus đã không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng lánh khỏi nơi đó, đi vào trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im. Ngài ở lại đó với các môn đồ.

55. Lúc này, lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ khắp mọi miền đã đi lên Giê-ru-sa-lem trước lễ Vượt Qua, để họ có thể thanh tẩy chính mình. 56. Vì vậy, họ truy tìm Đức Chúa Jesus, rồi đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ hay sao?” 57. Các thượng tế và những người Pha-ri-si đã ra lệnh rằng: Nếu ai biết Ngài ở đâu thì người đó phải báo cáo cho họ biết, để họ bắt Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Sự sống lại của La-xa-rơ

Có một người bệnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị của cô là Ma-thê. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc mình lau chân Ngài. Anh của cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. Vì vậy, hai chị em đã sai người đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Người Chúa yêu thương đang bệnh.”

Sau khi nghe điều nầy Đức Chúa Jesus nói: “Bệnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.”

Đức Chúa Jesus thương Ma-thê, và em gái của nàng, cùng La-xa-rơ. Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh thì Ngài vẫn ở lại tại nơi Ngài đang ở hai ngày nữa.

Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”

Các môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thưa Thầy! Hiện nay người Do Thái đang tìm Thầy, để ném đá Thầy, mà Thầy còn trở lại đó hay sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ hay sao? Nếu ai đi trong ban ngày, người đó sẽ không vấp, bởi vì người thấy ánh sáng của thế giới nầy. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người đó bị vấp, bởi vì ánh sáng không có trong người.”

Sau khi nói những điều nầy, Đức Chúa Jesus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ, nhưng Ta đi để đánh thức người dậy.”

Do đó các môn đồ của Ngài đã nói: “Thưa Chúa! Nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe.”

Mặc dầu Đức Chúa Jesus nói về sự chết của người, nhưng họ lại tưởng rằng Ngài nói về sự ngủ nghỉ. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói rõ với họ: “La-xa-rơ đã chết! Ta mừng cho các ngươi, bởi vì Ta không có tại đó để các ngươi tin. Tuy nhiên chúng ta hãy đi đến với người.”

Do đó, Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, đã nói với các môn đồ đồng bạn của mình rằng: “Chúng ta hãy đi và cùng chết với Ngài.”

Cho nên khi đến nơi, Đức Chúa Jesus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ đã bốn ngày rồi. Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng mười lăm ếch-ta-đơ. Lúc này, có nhiều người Do Thái đến gặp Ma-thê và Ma-ri để an ủi về người anh của họ. Vì vậy, khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jesus đang đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri vẫn ngồi ở nhà.

Sau đó Ma-thê đã nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Nếu Chúa có ở đây thì anh của con đã không chết. Dầu vậy, ngay cả bây giờ, con biết rằng bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.”

Đức Chúa Jesus nói với cô: “Anh của con sẽ sống lại.”

Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh của con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.”

Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, dù người đó đã chết rồi; còn ai sống mà tin Ta, thì sẽ không bao giờ chết đời đời. Con có tin điều nầy không?”

Cô trả lời: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

Nói xong những điều này, cô liền đi, rồi gọi riêng em gái của mình là Ma-ri và nói: “Thầy đã đến, và Ngài gọi em.” Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đến cùng Ngài.

Lúc đó, Đức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã gặp Ngài. Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra, thì theo cô, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc tại đó.

Cho nên khi Ma-ri đến chỗ Đức Chúa Jesus, vừa thấy Ngài, Ma-ri phủ phục dưới chân của Ngài, rồi nói với Ngài: “Thưa Chúa! Nếu có Chúa ở đây thì anh của con đã không chết.”

Đức Chúa Jesus thấy cô khóc, và những người Do Thái cùng đi với cô cũng khóc, thì Ngài bồi hồi và rất xúc động trong lòng của Ngài. Ngài hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”

Họ đáp cùng Ngài: “Thưa Chúa! Xin hãy đến xem.”

Đức Chúa Jesus khóc. Vì vậy, những người Do Thái đã nói: “Xem kìa, Ngài thương ông ấy biết chừng nào!” Nhưng vài người trong số họ nói: “Người nầy đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho một người khỏi chết hay sao?”

Đức Chúa Jesus lại xúc động hơn nữa khi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. Đức Chúa Jesus nói: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, nói với Ngài rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì đã bốn ngày rồi.”

Đức Chúa Jesus với cô: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao?”

Vì vậy, họ dời tảng đá đi. Lúc này Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha! Con tạ ơn Cha, vì đã nghe Con. Con biết rằng Cha luôn luôn nghe Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ có thể tin rằng Cha đã sai Con đến.”

Sau khi nói xong những lời nầy, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ! Hãy ra!” Người chết đã đi ra, chân và tay vẫn đang buộc vải liệm, mặt của người phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy mở ra cho người, và để người đi.”

Do đó nhiều người Do Thái đã đến thăm Ma-ri và thấy điều Đức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. Nhưng có vài người trong số của họ đã đi đến với những người Pha-ri-si, và thuật cho họ việc Đức Chúa Jesus đã làm.

Âm mưu giết Đức Chúa Jesus

Vì vậy các thượng tế và những người Pha-ri-si đã họp một hội đồng, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người La-mã sẽ đến, chiếm nơi nầy và đất nước của chúng ta.”

Nhưng một người của họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, đã nói với họ: “Các ông không biết gì cả! Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.”

Ông ta không tự nói điều nầy, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, cho nên ông đã nói tiên tri về Đức Chúa Jesus sẽ vì dân tộc chịu chết, không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng vì những con cái của Đức Chúa Trời đang bị tan lạc, Ngài sẽ gom lại làm một. Vì vậy, từ lúc đó, họ bàn mưu để có thể giết Ngài.

Do đó, Đức Chúa Jesus đã không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng lánh khỏi nơi đó, đi vào trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im. Ngài ở lại đó với các môn đồ.

Lúc này, lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ khắp mọi miền đã đi lên Giê-ru-sa-lem trước lễ Vượt Qua, để họ có thể thanh tẩy chính mình. Vì vậy, họ truy tìm Đức Chúa Jesus, rồi đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ hay sao?” Các thượng tế và những người Pha-ri-si đã ra lệnh rằng: Nếu ai biết Ngài ở đâu thì người đó phải báo cáo cho họ biết, để họ bắt Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Có một người bệnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị của cô là Ma-thê. 2. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và đã dùng tóc mình lau chân Ngài; anh của cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3. Vì vậy, hai chị em đã sai người đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Người Chúa yêu thương đang bệnh.”

4. Sau khi nghe điều nầy Đức Chúa Jesus nói: “Bệnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” 5. Đức Chúa Jesus thương Ma-thê, và em gái của nàng, cùng La-xa-rơ. 6. Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh thì Ngài vẫn ở lại tại nơi Ngài đang ở hai ngày nữa.

7. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.” 8. Các môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thưa Thầy! Hiện nay người Do Thái đang tìm và để ném đá Thầy, mà Thầy còn trở lại đó hay sao?” 9. Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ hay sao? Nếu ai đi trong ban ngày, người đó sẽ không vấp, bởi vì người thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người đó bị vấp, bởi vì ánh sáng không có trong người.” 11. Sau khi nói những điều nầy, Đức Chúa Jesus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ, nhưng Ta đi để đánh thức người dậy.” 12. Do đó các môn đồ của Ngài đã nói: “Thưa Chúa! Nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe.” 13. Mặc dầu Đức Chúa Jesus nói về sự chết của người, nhưng họ lại tưởng rằng Ngài nói về sự ngủ nghỉ. 14. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói rõ với họ: “La-xa-rơ đã chết! 15. Ta mừng cho các ngươi, bởi vì Ta không có tại đó để các ngươi tin. Tuy nhiên chúng ta hãy đi đến với người.” 16. Do đó, Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, đã nói với các môn đồ đồng bạn của mình rằng: “Chúng ta hãy đi và cùng chết với Ngài.”

17. Cho nên khi đến nơi, Đức Chúa Jesus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ đã bốn ngày rồi. 18. Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng mười lăm ếch-ta-đơ. 19. Lúc này, có nhiều người Do Thái đến gặp Ma-thê và Ma-ri để an ủi về người anh của họ. 20. Vì vậy, khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jesus đang đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. 21. Sau đó Ma-thê đã nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Nếu Chúa có ở đây thì anh của con đã không chết. 22. Dầu vậy, ngay cả bây giờ, con biết rằng bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” 23. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Anh của con sẽ sống lại.” 24. Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh của con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.” 25. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, dù người đó đã chết rồi; 26. còn ai sống mà tin Ta, thì sẽ không bao giờ chết đời đời. Con có tin điều nầy không?” 27. Cô trả lời: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

28. Nói xong những điều này, cô liền đi, rồi gọi riêng em gái của mình là Ma-ri và nói: “Thầy đã đến, và Ngài gọi em.” 29. Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đến cùng Ngài.

30. Lúc đó, Đức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã gặp Ngài. 31. Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra, thì theo cô, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc tại đó. 32. Cho nên khi Ma-ri đến chỗ Đức Chúa Jesus, vừa thấy Ngài, Ma-ri phủ phục dưới chân của Ngài, rồi nói với Ngài: “Thưa Chúa! Nếu có Chúa ở đây thì anh của con đã không chết.” 33. Đức Chúa Jesus thấy cô khóc, và những người Do Thái cùng đi với cô cũng khóc, thì Ngài bồi hồi và rất xúc động trong lòng của Ngài. 34. Ngài hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?” Họ đáp cùng Ngài: “Thưa Chúa! Xin hãy đến xem.” 35. Đức Chúa Jesus khóc. 36. Vì vậy, những người Do Thái đã nói: “Xem kìa, Ngài thương ông ấy biết chừng nào!” 37. Nhưng vài người trong số họ nói: “Người nầy đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho một người khỏi chết hay sao?”

38. Đức Chúa Jesus lại xúc động hơn nữa khi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39. Đức Chúa Jesus nói: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, nói với Ngài rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì đã bốn ngày rồi.” 40. Đức Chúa Jesus với cô: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao?” 41. Vì vậy, họ dời tảng đá đi. Lúc này Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha! Con tạ ơn Cha, vì đã nghe Con. 42. Con biết rằng Cha luôn luôn nghe Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ có thể tin rằng Cha đã sai Con đến.” 43. Sau khi nói xong những lời nầy, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ! Hãy ra!” 44. Người chết đã đi ra, chân và tay vẫn đang buộc vải liệm, mặt của người phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy mở ra cho người, và để người đi.”

45. Do đó nhiều người Do Thái đã đến thăm Ma-ri và thấy điều Đức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46. Nhưng có vài người trong số của họ đã đi đến với những người Pha-ri-si, và thuật cho họ việc Đức Chúa Jesus đã làm.

47. Vì vậy các thượng tế và những người Pha-ri-si đã họp một hội đồng, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. 48. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người La-mã sẽ đến, chiếm nơi nầy và đất nước của chúng ta.” 49. Nhưng một người của họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, đã nói với họ: “Các ông không biết gì cả! 50. Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.” 51. Ông ta không tự nói điều nầy, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó, cho nên ông đã nói tiên tri về Đức Chúa Jesus sẽ vì dân tộc chịu chết, 52. không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng vì những con cái của Đức Chúa Trời đang bị tan lạc, Ngài sẽ gom lại làm một. 53. Vì vậy, từ lúc đó, họ bàn mưu để có thể giết Ngài.

54. Do đó, Đức Chúa Jesus đã không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng lánh khỏi nơi đó, đi vào trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im. Ngài ở lại đó với các môn đồ.

55. Lúc này, lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ khắp mọi miền đã đi lên Giê-ru-sa-lem trước lễ Vượt Qua, để họ có thể thanh tẩy chính mình. 56. Vì vậy, họ truy tìm Đức Chúa Jesus, rồi đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ hay sao?” 57. Các thượng tế và những người Pha-ri-si đã ra lệnh rằng: Nếu ai biết Ngài ở đâu thì người đó phải báo cáo cho họ biết, để họ bắt Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. 2. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài; chính anh người là La-xa-rơ đang đau. 3. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh.

4. Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. 5. Vả, Đức Chúa Jêsus yêu Ma-thê, em người và La-xa-rơ. 6. Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở.

7. Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê.

8. Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!

9. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? nếu ai đi ban ngày, thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian nầy. 10. Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng.

11. Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đang ngủ; nhưng ta đi đánh thức người.

12. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. 13. Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường.

14. Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. 15. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người.

16. Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!

17. Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. 18. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. 19. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. 20. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà.

21. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; 22. mà bây giờ tôi cùng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho.

23. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại.

24. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại.

25. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

27. Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.

28. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đang gọi em lại. 29. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. 30. Vả, Đức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. 31. Khi những người Giu-đa đang ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vả như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc.

32. Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết!

33. Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? 34. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi.

35. Đức Chúa Jêsus khóc.

36. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!

37. Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?

38. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi.

40. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?

41. Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.

43. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

45. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jêsus làm bèn tin Ngài. 46. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Jêsus đã làm. 47. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? 48. Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa.

49. Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đang niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết! 50. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.

51. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đang niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết; 52. và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. 53. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.

54. Cho nên Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với môn đồ.

55. Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. 56. Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Jêsus, và đứng trong đền thờ, nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? 57. Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách với họ, để họ bắt Ngài.

Bản Dịch 2011

La-xa-rơ Bị Bịnh và Qua Ðời

1 Có một người bị bịnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ry và Ma-thê chị nàng. 2 Ma-ry này là người đã xức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng lau chân Ngài; La-xa-rơ anh nàng bị bịnh. 3 Hai chị em nhờ người đến với Ngài và thưa, “Lạy Chúa, này, người Ngài mến thương đang bịnh.”

4 Khi Ðức Chúa Jesus nghe vậy, Ngài nói, “Bịnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời, để qua đó Con Ðức Chúa Trời được tôn vinh.”

5 Ðức Chúa Jesus yêu thương Ma-thê và em gái nàng và La-xa-rơ. 6 Tuy nhiên khi nghe tin La-xa-rơ bị bịnh, Ngài vẫn ở nơi Ngài đang ở thêm hai ngày. 7 Sau đó Ngài nói với các môn đồ, “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”

8 Các môn đồ nói với Ngài, “Thưa Thầy, người Do-thái mới tìm cách ném đá Thầy ở đó, mà bây giờ Thầy muốn trở lại đó sao?”

9 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ban ngày chẳng phải có mười hai giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày, người ấy sẽ không vấp, vì nhờ ánh sáng mặt trời người ấy trông thấy sự vật. 10 Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy có thể vấp, vì không có ánh sáng cho mình.” 11 Nói như vậy xong, Ngài phán với họ, “La-xa-rơ bạn chúng ta đang ngủ. Ta phải đi đánh thức anh ấy dậy.”

12 Các môn đồ nói với Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại.” 13 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói về cái chết của La-xa-rơ, mà họ tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. 14 Vì thế Ðức Chúa Jesus nói rõ với họ, “La-xa-rơ đã chết rồi. 15 Ta mừng cho các ngươi, vì Ta không có mặt ở đó để các ngươi tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy.”

16 Thô-ma, người được gọi là Con Sinh Ðôi, nói với các bạn cùng làm môn đồ với ông, “Chúng ta hãy đến đó để chết chung với Thầy.”

Chúa Là Sự Sống Lại và Sự Sống

17 Khi Ðức Chúa Jesus đến nơi, Ngài được biết người ta đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. 18 Vả Bê-tha-ni ở gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách thành chừng ba cây số. 19 Có nhiều người Do-thái đến thăm Ma-thê và Ma-ry để an ủi họ về việc anh của họ qua đời. 20 Khi nghe tin Ðức Chúa Jesus đến, Ma-thê đi ra gặp Ngài, nhưng Ma-ry còn ngồi trong nhà. 21 Ma-thê nói với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết. 22 Nhưng con biết, ngay bây giờ, nếu Ngài xin Ðức Chúa Trời bất cứ điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài.”

23 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Anh ngươi sẽ sống lại.”

24 Ma-thê thưa với Ngài, “Con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng.”

25 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26 Còn ai đang sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó chăng?”

27 Nàng trả lời Ngài, “Lạy Chúa, có, con tin rằng Ngài là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời, Ðấng phải đến thế gian.”

Chúa Khóc

28 Ma-thê nói xong, nàng đi về, và nói riêng với Ma-ry em nàng, “Thầy đang ở đây và gọi em.”

29 Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy Ðức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng Ngài còn đứng tại nơi đã gặp Ma-thê. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà để an ủi Ma-ry thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi, họ đi theo nàng, vì họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. 32 Ma-ry đến nơi Ðức Chúa Jesus đứng. Vừa khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết.”

33 Khi Ðức Chúa Jesus thấy nàng khóc, và những người Do-thái đi với nàng khóc, Ngài bồi hồi xúc động 34 và hỏi rằng, “Các ngươi chôn anh ấy ở đâu?”

Họ trả lời Ngài, “Lạy Chúa, xin Ngài đến xem.”

35 Ðức Chúa Jesus khóc. 36 Người Do-thái nói với nhau, “Xem kìa, Ngài yêu mến ông ấy biết bao!” 37 Nhưng một vài người trong họ nói, “Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được mà không thể làm cho người này khỏi chết sao?”

Chúa Kêu La-xa-rơ Sống Lại

38 Ðức Chúa Jesus lại xúc động trong lòng; Ngài bước đến phần mộ. Vả phần mộ là một cái hang, và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. 39 Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy lăn tảng đá ấy đi.”

Ma-thê em gái người chết thưa với Ngài, “Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi, vì anh ấy đã chết bốn ngày rồi.”

40 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?”

41 Vậy họ lăn tảng đá ra. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói, “Lạy Cha, Con cảm ơn Cha vì Cha nhậm lời Con. 42 Dù Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói ra như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai Con.”

43 Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng, “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”

44 Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm, và mặt vẫn còn phủ khăn. Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy gỡ ra và để anh ấy đi.”

Âm Mưu Giết Chúa

45 Nhiều người Do-thái đến thăm Ma-ry thấy việc Ðức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46 Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Ðức Chúa Jesus đã làm.

47 Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo và nói, “Chúng ta phải làm gì đây? Vì người này đã làm quá nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi này và cả nước chúng ta.”

49 Một người trong Hội Ðồng tên là Cai-a-pha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu, “Quý vị chẳng biết gì cả. 50 Sao không nghĩ rằng thà một người chết cho toàn dân có lợi cho chúng ta hơn là cả nước phải bị tiêu diệt?” 51 Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Ðức Chúa Jesus sẽ chịu chết cho cả nước, 52 và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. 53 Vậy kể từ hôm đó họ âm mưu với nhau để giết Ngài.

54 Vì thế Ðức Chúa Jesus không còn đi lại công khai giữa người Do-thái nữa, nhưng Ngài đi về miền quê, đến một thành tên là Ép-ra-im, gần đồng hoang, và ở đó với các môn đồ Ngài.

55 Bấy giờ Lễ Vượt Qua của người Do-thái đến gần. Nhiều người từ các miền quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để cử hành nghi thức thanh tẩy cho mình. 56 Họ tìm kiếm Ðức Chúa Jesus, và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau, “Quý vị nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ lên dự lễ không?” 57 Bấy giờ các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lịnh rằng hễ ai biết Ðức Chúa Jesus ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ ngay, để họ đến bắt Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành