Giô-suê: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy các vua của xứ mà Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh, về phía mặt trời mọc, từ khe Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông.

2. Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô-e, là thành ở mé khe Ạt-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc, là giới hạn dân Am-môn; 3. lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Ki-nê-rết về phía đông, cho đến biển của đồng bằng tức là Biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt; cũng quản hạt miền nam dưới chân triền núi Phích-ga. 4. Kế đến địa phận của Óc, vua Ba-san, là một người còn sót của dân Rê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. 5. Người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át, là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn.

6. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.

7. Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Li-ban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê-i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, 8. núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nỗng, đồng vắng, và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.

9. Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên, 10. vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, 11. vua Giạt-mút, vua La-ki, 12. vua Éc-lôn, vua Ghê-xe, 13. vua Đê-bia, vua Ghê-đe, 14. vua Họt-ma, vua A-rát, 15. vua Líp-na, vua A-đu-lam, 16. vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên, 17. vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe, 18. vua A-phéc, vua Sa-rôn, 19. vua Ma-đôn, vua Hát-so, 20. vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Ạc-sáp, 21. vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô, 22. vua Kê-đe, vua Giốc-nê-am, ở tại Cạt-mên, 23. vua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh, 24. và vua Thiệt-sa; hết thảy là ba mươi mốt vua.

Bản Dịch 2011

Các Vua Bị Môi-se Ðánh Bại

1 Ðây là các vua trong xứ mà dân I-sơ-ra-ên đã đánh bại. Xứ sở của chúng đã bị chiếm lấy ở bên kia Sông Giô-đanh, tức ở phía đông, từ Suối Ạc-nôn đến Núi Hẹt-môn và tất cả những miền phía đông của A-ra-ba: 2 Vua Si-hôn của dân A-mô-ri, trị vì tại Hếch-bôn. Ông cai trị từ miền A-rô-e, tức từ bờ Suối Ạc-nôn, và từ giữa suối cho đến Sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa của miền Ghi-lê-át, 3 từ miền A-ra-ba cho đến phía đông Biển Kin-nê-rốt, và từ hướng Bết Giê-si-mốt đến Biển A-ra-ba, tức Biển Chết, về hướng nam thì dưới chân các triền núi của Núi Pít-ga, 4 và Vua Óc của Ba-san, người cuối cùng còn lại của giống dân Rê-pha-im. Ông đã sống tại Ách-ta-rốt và tại Ét-rê, 5 và đã trị vì trên Núi Hẹt-môn, Sa-lê-ca, và cả miền Ba-san cho đến biên giới của dân Ghê-sua và dân Ma-a-ca, và phân nửa của miền Ghi-lê-át cho đến biên giới của Vua Si-hôn ở Hếch-bôn. 6 Môi-se tôi tớ CHÚA đã đánh bại các vua ấy, rồi ban xứ sở của các vua ấy làm sản nghiệp cho chi tộc Ru-bên, chi tộc Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se.

Các Vua Bị Giô-suê Ðánh Bại

7 Sau đây là tên các vua và xứ sở của họ đã bị Giô-suê và dân I-sơ-ra-ên đánh bại ở phía tây Sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong Thung Lũng Li-băng cho đến Núi Ha-lác trở lên hướng Sê-i-rơ. Giô-suê ban xứ ấy cho các chi tộc I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo thăm họ bốc trúng, 8 bao gồm miền cao nguyên, miền đồng bằng, miền A-ra-ba, miền triền núi, miền đồng hoang, và miền nam. Tất cả các nơi đó vốn là xứ sở của các dân Hít-ti, A-mô-ri, Ca-na-an, Pê-ri-xi, Hi-vi, và Giê-bu-si:

9 Vua của Giê-ri-cô, một

Vua của Ai gần Bê-tên, một

10 Vua của Giê-ru-sa-lem, một

Vua của Hếp-rôn, một

11 Vua của Giạc-mút, một

Vua của La-kích, một

12 Vua của Éc-lon, một

Vua của Ghê-xe, một

13 Vua của Ðê-bi, một

Vua của Ghê-đe, một

14 Vua của Họt-ma, một

Vua của A-rát, một

15 Vua của Líp-na, một

Vua của A-đu-lam, một

16 Vua của Mác-kê-đa, một

Vua của Bê-tên, một

17 Vua của Táp-pu-a, một

Vua của Hê-phe, một

18 Vua của A-phéc, một

Vua của La-sa-rôn, một

19 Vua của Ma-đôn, một

Vua của Ha-xơ, một

20 Vua của Sim-rôn Mê-rôn, một

Vua của Ách-áp, một

21 Vua của Ta-a-nách, một

Vua của Mê-ghi-đô, một

22 Vua của Kê-đét, một

Vua của Giốc-nê-am ở Cạt-mên, một

23 Vua của Ðô ở Na-phát Ðô, một

Vua của Gô-im ở Ghinh-ganh, một

24 Vua của Tiệc-xa, một.

Tất cả là ba mươi mốt vua.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu