Khác biệt giữa các bản “Giô-suê: Chương 1”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 6: Dòng 6:
 
1. Và rồi, sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng:  
 
1. Và rồi, sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng:  
  
2. “Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và toàn dân nầy hãy chỗi dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3. Như Ta đã phán với Môi-se: Bất kỳ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con,. 4. Từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến tận Đại Giang, là sông Ơ-phơ-rát, tất cả đất của dân Hê-tít cho đến Đại Hải về hướng mặt trời lặn, là bờ cõi của các con.  
+
2. “Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và toàn dân nầy hãy chỗi dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3. Như Ta đã phán với Môi-se: Bất kỳ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con. 4. Từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến tận Đại Giang, là sông Ơ-phơ-rát, tất cả đất của dân Hê-tít cho đến Đại Hải về hướng mặt trời lặn, là bờ cõi của các con.  
  
 
5. Trọn đời con, không ai có thể đứng lên chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, không lìa con hay bỏ con.  
 
5. Trọn đời con, không ai có thể đứng lên chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, không lìa con hay bỏ con.  

Phiên bản lúc 15:02, ngày 17 tháng 7 năm 2016

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Trời Truyền Lịnh Cho Giô-suê

1. Và rồi, sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng:

2. “Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và toàn dân nầy hãy chỗi dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3. Như Ta đã phán với Môi-se: Bất kỳ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con. 4. Từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến tận Đại Giang, là sông Ơ-phơ-rát, tất cả đất của dân Hê-tít cho đến Đại Hải về hướng mặt trời lặn, là bờ cõi của các con.

5. Trọn đời con, không ai có thể đứng lên chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, không lìa con hay bỏ con.

6. Hãy mạnh dạn và hãy can đảm vì con sẽ chia phần sản nghiệp cho dân nầy, là vùng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ của họ.

7. Chỉ hãy mạnh dạn và hãy thật can đảm, cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền; đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để bất kỳ nơi nào con đi con cũng được thịnh vượng. 8. Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép bên trong; vì như vậy, đường lối con sẽ thịnh vượng và con sẽ được thành công. 9. Không phải Ta đã truyền hãy mạnh dạn và hãy can đảm sao? Đừng run sợ và đừng kinh hãi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con bất kỳ nơi nào con đi.”

Giô-suê Truyền Lệnh Khởi Hành

10. Sau đó, Giô-suê đã ra lệnh cho các viên chức lãnh đạo của dân: 11. “Hãy thông báo khắp doanh trại và truyền lệnh cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực cho mình! Trong ba ngày nữa các ngươi sẽ vượt qua sông Giô-đanh nầy để chiếm vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi làm vật sở hữu.’”

12. Giô-suê nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se rằng: 13. “Hãy nhớ lại lời Môi-se, đầy tớ của Giê-hô-va, đã truyền cho các ngươi rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã cho các ngươi được an nghỉ và ban đất nầy cho các ngươi.’ 14. Vợ, các con nhỏ, và súc vật của các ngươi sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho các ngươi ở bên nầy sông Giô-đanh; nhưng các ngươi, tất cả những chiến bình can trường, phải trang bị vũ khí, đi trước các anh em của mình, và giúp đỡ; 15. cho đến khi Đức Giê-hô-va ban cho anh em của các ngươi được sở hữu như Ngài đã ban cho các ngươi, và họ nhận được đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban; rồi các ngươi sẽ trở về phần đất sở hữu của mình mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở phía bên nầy sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc.”

16. Và họ đã trả lời Giô-suê rằng: “Tất cả những điều ông truyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện; và bất cứ nơi nào ông sai chúng tôi, chúng tôi sẽ đi. 17. Như chúng tôi đã nghe theo Môi-se trong mọi việc, chúng tôi sẽ nghe theo ông, miễn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở với ông như Ngài đã ở với Môi-se. 18. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ông, và không lắng nghe bất cứ điều gì ông ra lệnh, sẽ bị xử tử. Chỉ hãy mạnh dạn và hãy can đảm.”


Bản Dịch 1926

1. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: 2. Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. 4. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. 5. Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 6. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7. Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

10. Bấy giờ Giô-suê truyền lịnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: 11. Hãy chạy khắp trại quân, truyền lịnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. 12. Giô-suê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se mà rằng: 13. Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va, đã dặn các ngươi, khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi. 14. Vợ, con nhỏ, và bầy súc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh; nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ, 15. cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như đã ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Đoạn, các ngươi sẽ trở về xứ mình, là xứ Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp.

16. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, và đi khắp nơi nào ông sai 17. chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo trong mọi việc như đã vâng theo Môi-se. Chỉn nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy! 18. Phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy vững lòng bền chí.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Truyền Lịnh cho Giô-sua
1. Sau khi Mô-sê tôi tớ CHÚA qua đời, CHÚA phán với Giô-sua con trai của Nun, phụ tá của Mô-sê, 2. “Mô-sê tôi tớ Ta đã qua đời. Bây giờ ngươi và toàn dân nầy hãy đứng dậy, đi qua Sông Giô-đanh, để vào xứ Ta ban cho họ, tức dân I-sơ-ra-ên. 3. Hễ nơi nào bàn chân các ngươi giẫm lên, Ta ban cho các ngươi, như Ta đã phán với Mô-sê. 4. Từ miền đồng hoang và miền Li-băng cho đến tận vùng Sông Cả, tức Sông Ơ-phơ-rát, tất cả địa phận của dân Hít-ti, cho đến Biển Lớn về phía mặt trời lặn đều sẽ trở thành lãnh thổ của các ngươi. 5. Trọn đời ngươi, không ai có thể chống cự nổi ngươi. Như Ta đã ở với Mô-sê thể nào, Ta cũng sẽ ở với ngươi thể ấy. Ta sẽ không lìa ngươi và không bỏ ngươi. 6. Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm! Vì ngươi sẽ đem dân nầy vào chiếm lấy xứ Ta đã thề với tổ tiên của chúng để ban cho chúng. 7. Nhưng ngươi phải mạnh mẽ và phải rất can đảm mới được. Hãy cẩn thận làm theo mọi điều trong luật pháp mà Mô-sê tôi tớ Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi chớ quay qua bên phải hoặc bên trái, để bất cứ nơi nào ngươi đến, ngươi sẽ thành công.
8. Quyển sách luật pháp nầy chớ rời xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm những gì đã chép trong đó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối của ngươi được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công. 9. Ta há đã chẳng truyền lịnh cho ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm! Chớ sợ hãi và chớ nản lòng, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.”
Chuẩn Bị Cuộc Tiến Quân
10. Bấy giờ Giô-sua truyền lịnh cho những người chỉ huy trong dân, 11. “Hãy thông báo khắp cả doanh trại và truyền lịnh cho dân rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực, vì ba ngày nữa anh chị em sẽ đi qua Sông Giô-đanh để vào chiếm lấy xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp.’”
12. Giô-sua cũng nói với những người Ru-bên, những người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se, 13. “Hãy nhớ những lời mà Mô-sê tôi tớ CHÚA đã truyền cho anh em, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh em, đã ban cho anh em một nơi an nghỉ, và ban cho anh em xứ nầy.’ 14. Vợ con anh em và các bầy súc vật của anh em sẽ cứ ở lại trong xứ mà Mô-sê đã ban cho anh em ở bên nầy Sông Giô-đanh, nhưng tất cả các chiến sĩ của anh em phải mang vũ khí của mình, đi qua bên kia sông trước mặt anh em mình, để giúp họ, 15. cho đến khi CHÚA ban cho họ được an nghỉ như anh em, tức cho đến khi họ chiếm được xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh em, ban cho họ. Bấy giờ anh em mới được trở về xứ mình, tức vùng đất mà Mô-sê tôi tớ CHÚA đã ban cho anh em ở phía đông Sông Giô-đanh, và chiếm lấy nó làm sản nghiệp.”
16. Họ trả lời với Giô-sua, “Tất cả những gì ông truyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm theo. Bất cứ nơi nào ông sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. 17. Như chúng tôi đã vâng lịnh Mô-sê thể nào, chúng tôi sẽ vâng lịnh ông thể ấy. Chỉ cầu xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, ở với ông, như Ngài đã ở với Mô-sê. 18. Kẻ nào dám chống lại lịnh ông, hoặc không vâng lịnh ông ban ra sẽ bị xử tử. Chỉ mong ông mạnh mẽ và can đảm.”

Tài Liệu