Giô-na: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Giô-na Giảng Cho Dân Ni-ni-ve

Lúc này có lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Giô-na lần thứ hai rằng: “Hãy trỗi dậy, đi đến Ni-ni-ve, là thành phố lớn; và hãy công bố cho thành phố đó sứ điệp mà Ta truyền cho con.”

Vì vậy, Giô-na đã trỗi dậy đi đến Ni-ni-ve theo lời của Đức Giê-hô-va. Lúc này Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi mất ba ngày đường. Giô-na bắt đầu vào trong thành - đi trong ngày thứ nhất - và ông đã tuyên bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!”

Dân Ni-ni-ve Ăn Năn

Như vậy, dân chúng Ni-ni-ve đã tin Đức Chúa Trời, họ đã công bố sự kiêng ăn, và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc đồ tang.

Và rồi, sứ điệp đó đã đến với vua của Ni-ni-ve, vua trỗi dậy khỏi ngai của mình, đặt áo bào sang một bên, che phủ mình bằng đồ tang, và đã ngồi trong tro.

Sau đó vua truyền lệnh hãy công bố và phổ biến khắp Ni-ni-ve rằng: “Chiếu theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên, đều không được nếm thứ gì cả. Không được để cho chúng ăn hoặc uống nước, nhưng người và súc vật đều phải được che phủ bằng đồ tang; và hãy hết sức cầu xin cùng Đức Chúa Trời. Đúng vậy! Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa của mình và sự hung dữ của tay mình. Nào ai biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng đổi ý, nguôi giận, và lìa khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, để chúng ta khỏi bị diệt vong hay sao?”

Sau đó, Đức Chúa Trời đã thấy những hành động của họ, và vì họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình, cho nên Đức Chúa Trời đã dịu khỏi tai họa mà Ngài đã phán rằng Ngài sẽ giáng trên họ - và Ngài đã không thực hiện điều đó.

Bản Dịch Việt Ngữ

Giô-na Giảng Cho Dân Ni-ni-ve

1. Lúc này có lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Giô-na lần thứ hai rằng: 2. “Hãy trỗi dậy, đi đến Ni-ni-ve, là thành phố lớn; và hãy công bố cho nó sứ điệp mà Ta truyền cho con.”

3. Vì vậy, Giô-na đã trỗi dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lời của Đức Giê-hô-va. Lúc này Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi mất ba ngày đường. 4. Giô-na bắt đầu vào trong thành - đi trong ngày thứ nhất - và ông đã tuyên bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!”

Dân Ni-ni-ve Ăn Năn

5. Như vậy, dân chúng Ni-ni-ve đã tin Đức Chúa Trời, họ đã công bố sự kiêng ăn, và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc đồ tang. 6. Và rồi, lời đó đã đến với vua của Ni-ni-ve, vua trỗi dậy khỏi ngai của mình, bỏ áo bào sang một bên, che phủ mình bằng đồ tang, và đã ngồi trong tro.

7. Sau đó vua truyền lệnh công bố và phổ biến khắp Ni-ni-ve rằng: “Chiếu theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên, đều không được nếm gì cả. Không được để cho chúng ăn hoặc uống nước, 8. nhưng người và súc vật đều phải được che phủ bằng đồ tang; và hãy hết sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Đúng vậy! Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa của mình và sự hung dữ của tay mình. 9. Nào ai biết Đức Chúa Trời sẽ đổi ý, nguôi giận, và lìa khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, để chúng ta khỏi bị diệt vong chăng?”

10. Sau đó, Đức Chúa Trời đã thấy những hành động của họ, và họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình; nên Đức Chúa Trời đã dịu khỏi tai họa mà Ngài đã phán rằng Ngài sẽ giáng trên họ; và Ngài đã không thực hiện điều đó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lúc này có lời của Đức Giê-hô-va đến với Giô-na lần thứ hai rằng: 2. “Hãy trỗi dậy, đi đến Ni-ni-ve, là thành phố lớn; và hãy công bố cho nó sứ điệp mà Ta truyền cho con.” 3. Vì vậy, Giô-na đã trỗi dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lời của Đức Giê-hô-va. Lúc này Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi mất ba ngày đường. 4. Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi trong ngày thứ nhất. Ông tuyên bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!”

5. Như vậy, dân chúng Ni-ni-ve đã tin Đức Chúa Trời, đã công bố sự kiêng ăn, và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc đồ tang. 6. Và rồi, lời đó đã đến với vua của Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai của mình, đặt áo bào sang một bên, che phủ mình bằng đồ tang, và đã ngồi trong tro. 7. Sau đó vua ra lệnh công bố và phổ biến khắp Ni-ni-ve rằng: “Theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên, đều không được nếm gì cả. Không được để cho chúng ăn hoặc uống nước, 8. nhưng người và súc vật đều phải che phủ bằng đồ tang; và hãy hết sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Đúng vậy! Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa của mình và sự hung dữ của tay mình. 9. Nào ai biết Đức Chúa Trời sẽ đổi ý, nguôi giận, và lìa khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, để chúng ta khỏi bị diệt vong hay chăng?”

10. Sau đó, Đức Chúa Trời đã thấy những hành động của họ, và họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình; nên Đức Chúa Trời đã dịu khỏi tai họa mà Ngài đã phán rằng Ngài sẽ giáng trên họ; và Ngài đã không thực hiện điều đó.

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2. Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. 4. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! 5. Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ.

6. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. 7. Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; 8. nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. 9. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?

10. Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.

Bản Dịch 2011

Dân Ni-ni-ve Ăn Năn

1 Lời của CHÚA phán với Giô-na lần thứ hai rằng, 2 “Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, công bố cho nó sứ điệp Ta đã ban cho ngươi.”

3 Giô-na đứng dậy và đi đến Ni-ni-ve theo lịnh CHÚA. Khi ấy Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải mất ba ngày mới đi hết. 4 Vậy Giô-na bắt đầu đi vào thành; trong ngày thứ nhất, ông rao giảng, “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống.”

5 Dân Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ công bố một cuộc kiêng ăn. Mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều mặc bao gai. 6 Khi sứ điệp truyền đến vua Ni-ni-ve, ông liền đứng dậy khỏi ngai của ông, cởi vương bào ra, mặc bao gai vào, và ngồi trong tro. 7 Ðoạn ông ra lịnh cho cả Thành Ni-ni-ve rằng, “Ðây là sắc lịnh của vua và các nhà quý tộc: Bất luận người ta hay súc vật, bất luận đàn bò hay đàn chiên, tất cả đều chớ nếm chi hết. Ðừng cho chúng ăn hoặc uống chi cả. 8 Nhưng cả người ta và súc vật đều phải quấn bao gai. Mọi người hãy dốc lòng kêu cầu Ðức Chúa Trời. Ai nấy khá bỏ các đường lối gian ác và những việc tàn bạo của tay mình. 9 Biết đâu Ðức Chúa Trời có thể quay mặt đi, đổi ý, và thu hồi cơn thịnh nộ của Ngài, và chúng ta khỏi bị diệt mất chăng?”

10 Khi Ðức Chúa Trời thấy những việc họ làm; họ quay bỏ đường lối xấu xa gian ác của họ, Ðức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, Ngài không giáng họa trên họ như Ngài đã phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành