Giô-na: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:51, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Lời Cầu Nguyện Của Giô-na

Sau đó, từ trong bụng cá, Giô-na đã cầu nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Ông thưa rằng:

“Con đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va về hoạn nạn của con,

Và Ngài đã đáp lời con

Từ dạ của âm phủ, con kêu cầu,

Ngài đã lắng nghe tiếng của con.

Bởi vì Ngài đã ném con vào vực sâu

Vào tận tâm can của biển,

Và rồi những dòng nước đã bao phủ con.

Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài đã tuôn tràn trên con.

Và rồi, con đã thốt lên: ‘Con đã bị ném khỏi mặt Ngài;

Dầu vậy, con vẫn hướng nhìn về đền thánh của Ngài.’

Nước bao phủ con, thậm chí đến linh hồn của con;

Vực sâu vây quanh con;

Những rong rêu quấn quanh đầu con.

Con đã xuống tận những nền tảng của các ngọn núi;

Đất đã khép lại những chấn song của nó để giam giữ con đời đời.

Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,

Nhưng Ngài đã đem mạng sống của con lên khỏi địa ngục.

Khi linh hồn con mỏi mòn trong con

Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va

Và lời cầu nguyện của con đã thấu đến Ngài,

Vào tận trong đền thánh của Ngài.

Những kẻ tôn kính các thần tượng hư không

Đã lìa bỏ sự thương xót cho chính mình.

Nhưng con sẽ dâng sinh tế lên Ngài

Cùng với những lời cảm tạ;

Con sẽ trả điều con hứa nguyện.

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va!”

Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán với con cá, và nó đã nhả Giô-na ra trên đất khô.

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Cầu Nguyện Của Giô-na

1. Sau đó, từ trong bụng cá, Giô-na đã cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. 2. Ông nói:

“Con đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va về hoạn nạn của con,

Và Ngài đã đáp lời con

Từ dạ của âm phủ, con kêu cầu,

Ngài đã nghe tiếng của con.

3. Vì Ngài đã ném con vào vực sâu

Vào tận tâm can của biển,

Và các dòng nước đã bao phủ con.

Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài đã tuôn tràn trên con.

4. Và rồi, con đã thốt lên: ‘Con đã bị ném khỏi mắt của Ngài;

Dầu vậy, con vẫn hướng nhìn về đền thánh của Ngài.’

5. Nước bao phủ con, thậm chí đến linh hồn của con;

Vực sâu vây quanh con;

Những rong rêu quấn quanh đầu con.

6. Con đã xuống tận những nền của các ngọn núi;

Đất đã đóng những then cài của nó để giữ con đời đời.

Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,

Nhưng Ngài đã đem mạng sống của con lên khỏi địa ngục.

7. Khi linh hồn con mỏi mòn trong con

Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va

Và lời cầu nguyện của con đã thấu đến Ngài,

Vào tận trong đền thánh của Ngài.

8. Những kẻ tôn kính các thần tượng hư không

Đã lìa bỏ sự thương xót cho chính mình.

9. Nhưng con sẽ dâng sinh tế lên Ngài

Cùng với những lời cảm tạ;

Con sẽ trả điều con hứa nguyện.

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va!”

10. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán với con cá, và nó đã ói Giô-na ra trên đất khô.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, từ trong bụng cá, Giô-na đã cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. 2. Ông nói:

“Con đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va về hoạn nạn của con,

Và Ngài đã đáp lời con

Từ dạ của âm phủ, con kêu cầu,

Ngài đã nghe tiếng của con.

3. Vì Ngài đã ném con vào vực sâu

Vào tận tâm can của biển,

Và các dòng nước đã bao phủ con.

Tất cả những lượn sóng của Ngài và ba đào của Ngài đã tuôn tràn trên con.

4. Và rồi, con đã thốt lên: ‘Con đã bị ném khỏi mắt của Ngài;

Dầu vậy, con vẫn hướng nhìn về đền thánh của Ngài.’

5. Nước bao phủ con, thậm chí đến linh hồn của con;

Vực sâu vây quanh con;

Những rong rêu quấn quanh đầu con.

6. Con đã xuống tận những nền của các ngọn núi;

Đất đã khép những chấn song của nó phía sau con vĩnh viễn.

Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,

Nhưng Ngài đã đem mạng sống của con lên khỏi địa ngục.

7. Khi linh hồn con mỏi mòn trong con

Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va

Và lời cầu nguyện của con đã thấu đến Ngài,

Vào tận trong đền thánh của Ngài.

8. Những kẻ tôn kính các thần tượng hư không

Đã lìa bỏ sự thương xót cho chính mình.

9. Nhưng con sẽ dâng sinh tế lên Ngài

Cùng với những lời cảm tạ;

Con sẽ trả điều con hứa nguyện.

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va!”

10. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán với con cá, và nó đã ói Giô-na ra trên đất khô.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

2. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, 3. mà rằng:

Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi. 4. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. 5. Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. 6. Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi; Vực sâu vây lấy tôi tư bề; Rong rêu vấn vít đầu tôi. 7. Tôi đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố! 8. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. 9. Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình. 10. Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!

11. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.

Bản Dịch 2011

Giô-na Cầu Nguyện

1 Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông. 2 Ông cầu nguyện rằng:

“Từ giữa cơn hoạn nạn con kêu cầu CHÚA,

Ngài đáp lời con.

Từ trong bụng âm phủ con van xin,

Ngài nghe tiếng con.

3 Ngài đã quăng con vào vực thẳm,

Vào tận đáy sâu của lòng biển,

Các dòng nước đã cuốn hút con;

Tất cả các lượn sóng và ba đào của Ngài đã vùi dập con.

4 Vì thế con nói, ‘Con đã bị khai trừ khỏi thánh nhan Ngài,

Dầu vậy con vẫn hướng về đền thánh Ngài.’

5 Nước bao phủ chực cướp lấy mạng sống con,

Vực sâu bao quanh con,

Rong rêu quấn quýt đầu con.

6 Con đã bị chìm sâu xuống tận nền các núi,

Ðất bên dưới gài then để giữ con lại vĩnh viễn.

Nhưng lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con,

Ngài đem mạng sống con lên từ nơi vực thẳm.

7 Khi mạng sống con tàn dần, con nhớ đến CHÚA,

Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài,

Vào tận trong đền thánh Ngài.

8 Những kẻ bám vào các thần tượng hư không là tự khước từ ơn thương xót dành cho mình.

9 Còn con, con sẽ dâng của lễ lên Ngài với lời cảm tạ.

Con sẽ trả những gì con đã hứa nguyện,

Vì ơn cứu rỗi chỉ đến từ CHÚA.”

10 Bấy giờ CHÚA ra lệnh cho con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành