Giô-ên: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Trời phán xét các dân tộc
1. “Vì nầy, trong những ngày ấy và vào lúc đó, Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2. Ta sẽ gom tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát; và tại đó, Ta sẽ vì dân của Ta và sản nghiệp của Ta là Y-sơ-ra-ên, mà phán xét chúng, bởi vì chúng đã phân tán dân của Ta giữa các dân tộc; và chúng đã chia cắt đất của Ta; 3. chúng đã bắt thăm về dân của Ta. Chúng đã đổi một bé trai lấy gái mại dâm, và bán một bé gái để lấy rượu cho chúng uống.
4. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, cùng tất cả duyên hải của Phi-li-tin! Các ngươi có can hệ gì với Ta? Các ngươi sẽ trả đũa Ta hay sao? Nếu các ngươi trả đũa Ta, thì Ta sẽ nhanh chóng và lẹ làng khiến điều mà các ngươi trả đũa đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 5. Bởi vì các ngươi đã lấy vàng của Ta và bạc của Ta, rồi đem những vật sở hữu quý giá của Ta vào trong các đền thờ của các ngươi. 6. Các ngươi đã bán các con trai của Giu-đa và các con trai của Giê-ru-sa-lem cho những người Hy-lạp, để các ngươi có thể đem họ xa khỏi biên cương của họ.
7. Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi báo trả đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 8. Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân ở xa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Sự phán xét tại thung lũng Giô-sa-phát
9. Hãy công bố điều nầy giữa các dân:
Hãy chuẩn bị chiến tranh,
Hãy động viên các dũng sĩ.
Hãy kéo tất cả những chiến binh đến gần
Hãy để họ xông lên!
10. Hãy biến những lưỡi cày của các ngươi thành những lưỡi gươm,
Và những lưỡi liềm của các ngươi thành những ngọn giáo.
Và kẻ yếu hãy nói: “Tôi mạnh!”
11. Tất các dân! Hãy đến, tụ hợp, và gom lại chung quanh.
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống nơi đó!”
12. “Các dân hãy dậy, và đi lên thung lũng Giô-sa-phát,
Vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh.
13. Hãy tra lưỡi hái vào, bởi vì mùa gặt đã chín.
Hãy đến, đạp nho, bởi vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn,
Vì tội ác của họ thật lớn.”
14. Nhiều người, rất nhiều người trong thung lũng quyết định!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trong thung lũng quyết định.
15. Mặt trời và mặt trăng sẽ trở nên tối tăm,
Các ngôi sao sẽ thu ánh sáng lại.
16. Đức Giê-hô-va sẽ trổi tiếng từ Si-ôn;
Và cất cao giọng của Ngài từ Giê-ru-sa-lem.
Các tầng trời và trái đất sẽ rung chuyển.
Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ là nơi ẩn náu cho dân của Ngài,
Và là sức mạnh cho con dân Y-sơ-ra-ên.
Lời hứa ban phước cho dân của Chúa
17. “Như vậy, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Đang ngự tại Si-ôn, là núi thánh của Ta.
Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
Và không có người ngoại quốc nào sẽ đi qua nơi đó nữa.”
18.Và trong ngày đó, các núi sẽ nhỏ rượu mới;
Các đồi sẽ tuôn chảy sữa,
Tất cả các suối của Giu-đa sẽ đầy nước.
Một nguồn nước sẽ chảy ra từ nhà của Đức Giê-hô-va
Và nhuần tưới thung lũng Si-tim.
19. Ai-cập sẽ trở nên hoang vu,
Và Ê-đôm là hoang mạc tiêu điều;
Bởi vì đã bạo ngược với con dân Giu-đa
Và chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất của mình.
20. Nhưng Giu-đa sẽ tồn tại mãi mãi,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ còn từ đời nầy qua đời kia.
21. Vì Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ, mà Ta chưa từng làm sạch,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đang ngự tại Si-ôn.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Trời phán xét các dân tộc
“Vì nầy, trong những ngày ấy và vào lúc đó, Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, Ta sẽ gom tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát; và tại đó, Ta sẽ vì dân của Ta và sản nghiệp của Ta là Y-sơ-ra-ên, mà phán xét chúng, bởi vì chúng đã phân tán dân của Ta giữa các dân tộc; và chúng đã chia cắt đất của Ta; chúng đã bắt thăm về dân của Ta. Chúng đã đổi một bé trai lấy gái mại dâm, và bán một bé gái để lấy rượu cho chúng uống.
Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, cùng tất cả duyên hải của Phi-li-tin! Các ngươi có can hệ gì với Ta? Các ngươi sẽ trả đũa Ta hay sao? Nếu các ngươi trả đũa Ta, thì Ta sẽ nhanh chóng và lẹ làng khiến điều mà các ngươi trả đũa đổ lại trên chính đầu của các ngươi. Bởi vì các ngươi đã lấy vàng của Ta và bạc của Ta, rồi đem những vật sở hữu quý giá của Ta vào trong các đền thờ của các ngươi. Các ngươi đã bán các con trai của Giu-đa và các con trai của Giê-ru-sa-lem cho những người Hy-lạp, để các ngươi có thể đem họ xa khỏi biên cương của họ.
Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi báo trả đổ lại trên chính đầu của các ngươi. Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân ở xa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Sự phán xét tại thung lũng Giô-sa-phát
Hãy công bố điều nầy giữa các dân:
Hãy chuẩn bị chiến tranh,
Hãy động viên các dũng sĩ.
Hãy kéo tất cả những chiến binh đến gần
Hãy để họ xông lên!
Hãy biến những lưỡi cày của các ngươi thành những lưỡi gươm,
Và những lưỡi liềm của các ngươi thành những ngọn giáo.
Và kẻ yếu hãy nói: “Tôi mạnh!”
Tất các dân! Hãy đến, tụ hợp, và gom lại chung quanh.
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống nơi đó!”
“Các dân hãy dậy, và đi lên thung lũng Giô-sa-phát,
Vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh.
Hãy tra lưỡi hái vào, bởi vì mùa gặt đã chín.
Hãy đến, đạp nho, bởi vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn,
Vì tội ác của họ thật lớn.”
Nhiều người, rất nhiều người trong thung lũng quyết định!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trong thung lũng quyết định.
Mặt trời và mặt trăng sẽ trở nên tối tăm,
Các ngôi sao sẽ thu ánh sáng lại.
Đức Giê-hô-va sẽ trổi tiếng từ Si-ôn;
Và cất cao giọng của Ngài từ Giê-ru-sa-lem.
Các tầng trời và trái đất sẽ rung chuyển.
Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ là nơi ẩn náu cho dân của Ngài,
Và là sức mạnh cho con dân Y-sơ-ra-ên.
Lời hứa ban phước cho dân của Chúa
“Như vậy, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Đang ngự tại Si-ôn, là núi thánh của Ta.
Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
Và không có người ngoại quốc nào sẽ đi qua nơi đó nữa.”
Và trong ngày đó, các núi sẽ nhỏ rượu mới;
Các đồi sẽ tuôn chảy sữa,
Tất cả các suối của Giu-đa sẽ đầy nước.
Một nguồn nước sẽ chảy ra từ nhà của Đức Giê-hô-va
Và nhuần tưới thung lũng Si-tim.
Ai-cập sẽ trở nên hoang vu,
Và Ê-đôm là hoang mạc tiêu điều;
Bởi vì đã bạo ngược với con dân Giu-đa
Và chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất của mình.
Nhưng Giu-đa sẽ tồn tại mãi mãi,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ còn từ đời nầy qua đời kia.
Vì Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ, mà Ta chưa từng làm sạch,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đang ngự tại Si-ôn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. “Vì nầy, trong những ngày ấy và vào lúc đó, Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2. Ta sẽ gom tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát; và tại đó, Ta sẽ vì dân của Ta và sản nghiệp của Ta là Y-sơ-ra-ên, mà phán xét chúng, bởi vì chúng đã phân tán dân của Ta giữa các dân tộc; và chúng đã chia cắt đất của Ta; 3. chúng đã bắt thăm về dân của Ta. Chúng đã đổi một bé trai lấy gái mại dâm, và bán một bé gái để lấy rượu cho chúng uống.
4. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, cùng tất cả duyên hải của Phi-li-tin! Các ngươi có can hệ gì với Ta? Các ngươi sẽ trả đũa Ta hay sao? Nếu các ngươi trả đũa Ta, thì Ta sẽ nhanh chóng và lẹ làng khiến điều mà các ngươi trả đũa đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 5. Bởi vì các ngươi đã lấy vàng của Ta và bạc của Ta, rồi đem những vật sở hữu quý giá của Ta vào trong các đền thờ của các ngươi. 6. Các ngươi đã bán các con trai của Giu-đa và các con trai của Giê-ru-sa-lem cho những người Hy-lạp, để các ngươi có thể đem họ xa khỏi biên cương của họ.
7. Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi báo trả đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 8. Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân ở xa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
9. Hãy công bố điều nầy giữa các dân:
Hãy chuẩn bị chiến tranh,
Hãy động viên các dũng sĩ.
Hãy kéo tất cả những chiến binh đến gần
Hãy để họ xông lên!
10. Hãy biến những lưỡi cày của các ngươi thành những lưỡi gươm,
Và những lưỡi liềm của các ngươi thành những ngọn giáo.
Và kẻ yếu hãy nói: “Tôi mạnh!”
11. Tất các dân! Hãy đến, tụ hợp, và gom lại chung quanh.
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống nơi đó!”
12. “Các dân hãy dậy, và đi lên thung lũng Giô-sa-phát,
Vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh.
13. Hãy tra lưỡi hái vào, bởi vì mùa gặt đã chín.
Hãy đến, đạp nho, bởi vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn,
Vì tội ác của họ thật lớn.”
14. Nhiều người, rất nhiều người trong thung lũng quyết định!
Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trong thung lũng quyết định.
15. Mặt trời và mặt trăng sẽ trở nên tối tăm,
Các ngôi sao sẽ thu ánh sáng lại.
16. Đức Giê-hô-va sẽ trổi tiếng từ Si-ôn;
Và cất cao giọng của Ngài từ Giê-ru-sa-lem.
Các tầng trời và trái đất sẽ rung chuyển.
Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ là nơi ẩn náu cho dân của Ngài,
Và là sức mạnh cho con dân Y-sơ-ra-ên.
17. “Như vậy, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi,
Đang ngự tại Si-ôn, là núi thánh của Ta.
Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
Và không có người ngoại quốc nào sẽ đi qua nơi đó nữa.”
18.Và trong ngày đó, các núi sẽ nhỏ rượu mới;
Các đồi sẽ tuôn chảy sữa,
Tất cả các suối của Giu-đa sẽ đầy nước.
Một nguồn nước sẽ chảy ra từ nhà của Đức Giê-hô-va
Và nhuần tưới thung lũng Si-tim.
19. Ai-cập sẽ trở nên hoang vu,
Và Ê-đôm là hoang mạc tiêu điều;
Bởi vì đã bạo ngược với con dân Giu-đa
Và chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất của mình.
20. Nhưng Giu-đa sẽ tồn tại mãi mãi,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ còn từ đời nầy qua đời kia.
21. Vì Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ, mà Ta chưa từng làm sạch,
Bởi vì Đức Giê-hô-va đang ngự tại Si-ôn.

Bản Dịch 1925

1. Vì nầy, trong những ngày đó, và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2. thì ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân ta, và Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc; và chúng nó đã chia đất ta ra, 3. và bắt thăm về dân ta; đã đổi con trai mà lấy đĩ, và bán con gái đặng lấy rượu để uống.

4. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, và hết thảy địa hạt của Phi-li-tin, các ngươi có quan hệ gì cùng ta? Các ngươi muốn báo trả cho ta hay sao? Nếu các ngươi báo trả ta, ta sẽ khiến sự báo trả đổ trên đầu các ngươi cách mau kíp và thình lình. 5. Vì các ngươi đã lấy bạc vàng ta đi, đã đem đồ châu báu rất quí của ta vào trong những đền miếu các ngươi. 6. Các ngươi đã bán con cái của Giu-đa và con cái của Giê-ru-sa-lem cho các con trai Gờ-réc, đặng làm cho chúng nó lìa khỏi bờ cõi mình. 7. nầy, ta sẽ giục chúng nó dấy lên từ nơi mà các ngươi đã bán chúng nó cho, và sẽ khiến sự báo trả các ngươi về trên đầu các ngươi. 8. Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi và tay con cái Giu-đa, Giu-đa sẽ bán chúng nó cho người Sa-bê, là dân ở xa cách; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

9. Hãy rao điều nầy ra giữa các nước: Khá sắm sửa sự đánh giặc, giục lòng những người mạnh bạo dấy lên. Hết thảy những lính chiến khá sấn tới, và xông vào trận! 10. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng: Ta là mạnh!

11. Các ngươi hết thảy, là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến, và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó! 12. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh.

13. Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy; các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn. 14. Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định! Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. 15. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.

16. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn; Ngài là cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem; các từng trời và đất đều rúng động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Y-sơ-ra-ên.

17. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn, là núi thánh ta. Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa.

18. Trong ngày đó, các núi nhỏ rượu ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim. 19. Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. 20. Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời nầy qua đời khác. 21. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.

Bản Dịch 2011

Các Dân Bị Phán Xét

1 “Nầy, trong những ngày đó và vào lúc ấy,

Ta sẽ phục hồi số phận của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

2 Ta sẽ nhóm họp mọi dân và đem chúng đến Thung Lũng Phán Xét,

Ta sẽ phán xét chúng tại đó về tội đối với dân Ta và cơ nghiệp Ta,

Bởi vì chúng đã phân tán dân Ta ra các nước.

Chúng đã chia nhau xứ sở của Ta,

3 Và bốc thăm chia nhau dân Ta;

Chúng đã đổi những bé trai để lấy tiền ăn chơi với đĩ điếm,

Chúng đã bán những bé gái để lấy tiền uống rượu.

4 Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, và hỡi các miền của Pa-lét-tin,

Các ngươi có ra gì trước mặt Ta chăng?

Các ngươi muốn báo trả Ta sao?

Nếu các ngươi muốn báo trả Ta,

Ta sẽ lập tức và nhanh chóng đổ lại trên đầu các ngươi những việc các ngươi làm,

5 Vì các ngươi đã lấy bạc của Ta và vàng của Ta,

Các ngươi đã lấy những bửu vật quý báu của Ta đem vào các đền thờ của các ngươi.

6 Các ngươi đã bán dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem cho dân Hy-lạp,

Các ngươi đã đem dân Ta đi xa khỏi biên giới của chúng.

7 Nầy, Ta sẽ làm cho chúng trỗi dậy từ những nơi các ngươi đã bán chúng;

Ta sẽ báo trả trên đầu các ngươi những việc các ngươi đã làm;

8 Ta sẽ bán các con trai và các con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa,

Rồi chúng sẽ bán lại những đứa đó cho dân Sa-biên, một dân ở rất xa,”

Vì CHÚA đã phán.

Cuộc Ðoán Xét tại Thung Lũng Phán Xét

9 “Hãy rao báo điều nầy giữa các dân:

Hãy cử hành lễ xuất quân;

Hãy động viên tinh thần binh sĩ;

Hãy đem toàn quân đến gần,

Hãy để chúng tiến lên.

10 Hãy biến lưỡi cày thành lưỡi gươm,

Hãy rèn lưỡi liềm thành mũi giáo;

Hãy để kẻ yếu đuối nói rằng, ‘Ta là dũng sĩ.’

11 Hãy mau mau kéo đến,

Hỡi các dân các nước chung quanh,

Hãy tụ họp nhau về đó.”

Lạy CHÚA, xin Ngài cũng sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó.

12 “Hãy để các dân hò hét động viên nhau,

Rồi kéo nhau đến Thung Lũng Phán Xét;

Vì tại đó Ta sẽ ngồi xét đoán tất cả các nước chung quanh.”

13 Hãy tra lưỡi liềm vào, vì lúa đã chín vàng, sẵn sàng để gặt;

Hãy vào và đạp nho, vì nho đã đầy bồn ép.

Các vại đã đầy tràn, vì lòng gian ác của chúng quá lớn.

14 Từng đoàn hùng binh đông đúc, từng đoàn hùng binh đông đúc,

Cùng nhau kéo đến thung lũng chung thẩm!

Vì ngày của CHÚA đã gần trong thung lũng chung thẩm.

15 Mặt trời và mặt trăng tối đen,

Các tinh tú thu hồi ánh sáng.

16 Từ Si-ôn CHÚA đã gầm lên,

Từ Giê-ru-sa-lem tiếng Ngài vang dội khắp nơi,

Bấy giờ trời và đất đều rúng động.

Thế nhưng CHÚA là nơi ẩn náu của con dân Ngài,

Một nơi trú ẩn an toàn cho dân I-sơ-ra-ên.

Tương Lai Huy Hoàng của Giu-đa

17 “Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,

Ðấng ngự tại Si-ôn, núi thánh của Ta.

Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,

Quân ngoại xâm sẽ không đi qua đó nữa.

18 Trong ngày ấy,

Các rặng núi sẽ tiết ra nước nho ngon ngọt,

Các ngọn đồi sẽ chảy ra sữa tràn trề,

Các khe suối ở Giu-đa sẽ tuôn nước ra cuồn cuộn,

Và một mạch nước ngọt từ nhà CHÚA sẽ chảy ra để tưới Thung Lũng Si-tim.

19 Ai-cập sẽ trở thành một nơi hoang tàn đổ nát,

Ê-đôm sẽ biến thành một đồng vắng hoang vu,

Vì những việc bạo tàn chúng đã làm đối với dân Giu-đa,

Bởi chúng đã làm đổ máu biết bao người vô tội trong xứ sở của họ.

20 Nhưng Giu-đa sẽ có người sống ở đó mãi mãi,

Và Giê-ru-sa-lem sẽ có người cư trú ở đó muôn đời.

21 Vì Ta sẽ báo thù cho máu của họ,

Ta sẽ không bỏ qua tội ác của những kẻ đã hại họ,

Vì CHÚA ngự tại Si-ôn.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành