Gióp : Chương 42

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: 2. Con biết Ngài có thể làm mọi sự, không ai ngăn cản được ý định của Ngài. 3. Kẻ không hiểu biết nầy là ai mà lại cản trở ý định của Ngài. Thật vậy, con đã thốt lên những điều con không hiểu, những việc quá diệu kỳ mà con không biết. 4. Xin nghe con nói. Con sẽ cầu hỏi Ngài và Ngài sẽ trả lời cho con. 5. Trước kia, tai của con đã nghe nói về Ngài nhưng bây giờ mắt của con đã thấy Ngài. 6. Vì vậy, con xin rút lại và ăn năn trong tro bụi.

7. Sau khi Đức Giê-hô-va đã nói những lời nầy với Gióp, Ngài cũng phán với Ê-li-pha, người Thê-man: Cơn thạnh nộ của Ta nổi lên cùng ngươi và hai người bạn của ngươi; bởi vì các ngươi đã không nói về Ta cách chính đáng như Gióp, tôi tớ của Ta. 8. Vì vậy bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực, rồi đến cùng Gióp, tôi tớ của Ta. Hãy dâng tế lễ thiêu cho các ngươi, và rồi Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ nhậm lời của người và không phạt các ngươi theo sự dại dột của các ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta cách chính đáng như Gióp, tôi tớ của Ta.

9. Vì vậy, Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-ma, đã đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã truyền cho họ. Đức Giê-hô-va đã nâng sĩ diện của Gióp.

10. Khi Gióp đã cầu nguyện cho các bạn của mình, Đức Giê-hô-va đã phục hồi lại những mất mát của Gióp. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đã ban cho Gióp gấp đôi số tài sản mà trước kia ông đã có.

11. Sau đó, tất cả các anh em của ông, tất cả những chị em của ông, và tất cả những người ông quen biết trước kia, đã đến và ăn bánh với ông tại nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về những hoạn nạn mà Đức Giê-hô-va đã đem đến trên ông. Mỗi người tặng cho ông một nén bạc và một chiếc nhẫn vàng.

12. Và rồi, Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13. Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia, và cô thứ ba là Kê-ren Ha-búc. 15. Khắp cả xứ không có phụ nữ nào xinh đẹp như các con gái của Gióp. Cha của họ ban cho họ được thừa hưởng gia sản cùng với các anh em trai.

16. Sau những điều này, Gióp sống một trăm bốn mươi năm, thấy các con, các cháu, các chắt đến đời thứ tư. 17. Rồi Gióp qua đời, cao tuổi, được thỏa mãn trọn cả đời.

Bản Dịch 1925

1. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng:
2. Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.
3. Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, Tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết.
4. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói; Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi.
5. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài:
6. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.
7. Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng:

Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói. 8. Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp, kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu; rồi Gióp, kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi; vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi; vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói.

9. Vậy, Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-a, Sô-pha, người Na-a-ma, bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình; rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp.

10. Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp bằng gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước. 11. Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người; mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng.

12. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13. Người cũng có bảy con trai và ba con gái. 14. Người đặt tên cho con gái lớn là Giê-mi-ma; con thứ nhì là Kê-xia, và con thứ ba là Kê-ren-Ha-búc. 15. Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ.

16. Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. 17. Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn.

Bản Dịch 2011

Gióp Hối Lỗi

1 Bấy giờ Gióp đáp lời và thưa với CHÚA:

2 Con biết Ngài có thể làm mọi sự;

Không điều chi có thể cản trở ý định Ngài.

3 Ngài hỏi, “Kẻ không hiểu biết này là ai mà dám làm che khuất ý định Ta?”

Thật vậy con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu;

Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì.

4 Ngài phán, “Hãy nghe cho rõ, vì Ta sẽ nói;

Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.”

5 Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài,

Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.

6 Vì vậy con lấy làm gớm ghê chính con,

Và con xin ăn năn trong tro bụi.

CHÚA Quở Trách Ba Bạn của Gióp

7 Sau khi CHÚA phán những lời đó với Gióp, CHÚA phán với Ê-li-pha người Tê-man, “Ta giận ngươi và giận cả hai bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về Ta, như tôi tớ Ta là Gióp đã nói. 8 Vậy bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực, rồi dẫn chúng đến gặp Gióp tôi tớ Ta, sau đó hãy dâng chúng làm của lễ thiêu cho các ngươi. Gióp tôi tớ Ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì Ta sẽ nhậm lời cầu nguyện của nó cho các ngươi, để Ta không phạt các ngươi đáng với tội dại dột của các ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về Ta, như tôi tớ Ta là Gióp đã nói.”

9 Vậy Ê-li-pha người Tê-man, Binh-đát người Su-a, và Xô-pha người Na-a-mát làm theo những điều CHÚA đã truyền cho họ làm, và CHÚA nhậm lời cầu nguyện của Gióp cho họ.

CHÚA Thưởng cho Gióp Gấp Ðôi

10 Sau khi Gióp đã cầu nguyện cho các bạn ông, CHÚA tái lập vận mạng của ông. CHÚA ban cho Gióp gấp đôi những gì ông đã có trước kia. 11 Sau đó tất cả anh em ông, tất cả chị em ông, và tất cả những người ông quen biết trước kia đến thăm ông và ăn uống với ông tại nhà ông. Họ chia buồn và an ủi ông về những hoạn nạn CHÚA đã cho phép xảy đến với ông. Mỗi người tặng ông một số tiền và một chiếc nhẫn vàng. 12 CHÚA ban phước cho Gióp trong những năm cuối của đời ông nhiều hơn lúc ông còn trai trẻ. Ông có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò cày, và một ngàn lừa cái. 13 Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho con gái thứ nhất là Giê-mi-ma, tên con gái thứ hai là Kê-xi-a, và tên con gái thứ ba là Kê-ren Háp-púc. 15 Trong khắp xứ thời đó không có thiếu nữ nào xinh đẹp như ba cô gái của Gióp. Cha các cô ấy chia gia tài cho họ giữa các anh em của họ. 16 Sau việc đó Gióp sống đến một trăm bốn mươi tuổi, nhìn thấy các con, các cháu, và các chắt chít cho đến thế hệ thứ tư. 17 Sau đó Gióp qua đời, cao niên trường thọ, hưởng trọn phước hạnh của cuộc sống.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành