Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 36”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added audio)
 
Dòng 152: Dòng 152:
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Gióp ]]
 
:* [[Gióp ]]
 
+
:* [[Thi Thiên ]]
 +
:* [[Châm Ngôn ]]
 +
:* [[Truyền Đạo ]]
 +
:* [[Nhã Ca ]]
 +
:* [[Gióp : Chương 35]]
 +
:* [[Gióp : Chương 37]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 06:50, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Bản Dịch 1925

1. Ê-li-hu nói tiếp rằng:
2. Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông; Vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời.
3. Tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết, Và xưng tỏ sự công bình của Đấng Tạo hóa tôi.
4. Quả hẳn các lời luận tôi chẳng phải giả dối; Đấng vốn trọn vẹn về tri thức đang ở cùng ông.
5. Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai; Trí huệ Ngài rất rộng lớn.
6. Ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác, Nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn.
7. Ngài chẳng xây mặt khỏi người công bình; Song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi, Và họ được cao trọng.
8. Nếu họ phải mang xiềng xích, Và bị dây gian truân vấn vướng,
9. Thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, Các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ.
10. Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy, Khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác.
11. Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài, Thì các ngày chúng sẽ được may mắn, Và những năm chúng được sự vui sướng.
12. Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ắt sẽ bị gươm giết mất, Và chết không hiểu biết gì.
13. Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ; Khi Đức Chúa Trời bắt xiềng chúng, chúng chẳng kêu cứu.
14. Chúng chết đang buổi thanh xuân; Đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm.
15. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn, Và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người.
16. Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, Đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng; Còn các món ăn dọn nơi bàn ông, tất đều được đầy mỡ béo.
17. Nhưng ông đầy dẫy sự nghị luận của kẻ ác; Sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông.
18. Chớ để cơn giận giục ông chống cự cùng sự sửa phạt; Đừng lầm lạc vì cớ giá bội thường lớn quá.
19. Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông, Có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao?
20. Chớ ước ao đêm tối, Là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình.
21. Khá giữ lấy mình, chớ xây về tội ác; Vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn.
22. Kìa, Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả, Có giáo sư nào giống như Ngài chăng?
23. Ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài? Và ai nói rằng: Chúa có làm quấy?
24. Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa, Mà loài người thường có ca tụng.
25. Mọi người đều đã ngoạn xem công việc ấy, Và loài người từ xa nhìn thấy nó.
26. Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài; Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được.
27. Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa,
28. Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.
29. ai có thể hiểu được cách mây giăng ra, Và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài?
30. Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài, Và che lấp đáy biển.
31. Vì nhờ những điều ấy Ngài xét đoán các dân tộc; Ngài ban cho lương thực nhiều.
32. Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài, Và truyền nó phải đánh nơi nào.
33. Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài, Và chính súc vật cũng đoán điềm dông mưa gần đến.

Bản Dịch 2011

Ê-li-hu Ca Ngợi Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời

1 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

2 Xin ông cố nhẫn nại với tôi thêm chút nữa;

Tôi có những điều muốn bày tỏ với ông;

Vì tôi còn những điều muốn nói thay cho Ðức Chúa Trời.

3 Tôi mang kiến thức của tôi từ xa về đây;

Tôi sẽ quy sự công chính về cho Ðấng Tạo Hóa của tôi.

4 Quả thật những lời tôi nói không phải những lời giả dối;

Người muốn thưa chuyện với ông là người có tri thức ít nhiều.

5 Thưa ông, Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng nhưng Ngài không khinh khi người nào;

Quyền năng và tri thức của Ngài thật vô lượng vô biên.

6 Ngài không gìn giữ mạng sống kẻ hung tàn gian ác;

Nhưng Ngài ban công lý cho người bị đàn áp đọa đày.

7 Ngài chẳng quay mắt Ngài khỏi người ngay lành công chính;

Nhưng Ngài đưa họ lên ngồi ngang hàng với các vua chúa;

Ngài lập họ được vững vàng mãi mãi;

Và cho họ được tôn trọng.

8 Nếu họ bị gông cùm xiềng xích,

Và bị trói buộc trong hoạn nạn khốn cùng,

9 Khi ấy Ngài sẽ chỉ cho họ những việc sai họ đã làm và những tội họ đã phạm,

Ðể họ thấy họ đã sống kiêu căng ngạo mạn như thế nào.

10 Ngài mở tai họ để họ nghe lời chỉ bảo;

Ngài truyền cho họ phải lìa bỏ tội lỗi.

11 Nếu họ nghe theo và thờ phượng Ngài,

Những ngày của đời họ sẽ an lành hạnh phước,

Những năm của đời họ sẽ đầy những khoan khoái vui mừng.

12 Nhưng nếu họ không nghe theo, họ sẽ bị gươm đao hủy diệt;

Họ sẽ chết đi như kẻ ngu dại chẳng biết gì.

13 Lòng của bọn vô tín vô luân chỉ biết tự chất thêm tức tối;

Chúng chẳng biết kêu cầu Ngài dù bị xiềng xích lao tù.

14 Chúng sẽ chết trong lúc tuổi còn thanh xuân non trẻ;

Mạng chúng tiêu vong giữa bọn điếm đực trong miếu đền.

15 Ngài để cho nó bị đau khổ rồi mới cứu nó ra khỏi cảnh khổ sở;

Ngài dùng hoàn cảnh bị ngược đãi để mở tai nó ra.

16 Cũng vậy Ngài sẽ đem ông ra khỏi cảnh hoạn nạn để đưa ông vào nơi tự do khoảng khoát, thoát khỏi cảnh tù túng;

Ngài sẽ cho dọn trên bàn ông đầy thức ăn cao lương mỹ vị.

17 Bấy giờ ông sẽ được toàn quyền xét xử những kẻ gian ác;

Quyền phán quyết và công lý đều nằm trọn trong tay ông.

18 Hãy coi chừng, đừng để ai xui giục ông làm sai để giàu có;

Ðừng để của hối lộ lớn cám dỗ ông làm sai lệch công lý.

19 Sự giàu có của ông có thể giữ ông khỏi bị hoạn nạn sao?

Tất cả quyền lực của ông há làm được như thế sao?

20 Ðừng mong cho trời mau tối,

Khi người ta bị cô lập trong nơi ở của mình.

21 Hãy coi chừng, đừng ngã theo sự gian ác;

Vì chọn làm thế ắt phải chuốc lấy khốn khổ về sau.

22 Này, Ðức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng của Ngài;

Có ai dạy bảo như Ngài chăng?

23 Ai dám chỉ bảo Ngài đường lối nào Ngài phải chọn chăng?

Hay ai dám nói rằng, “Ngài đã làm sai” chăng?

Ê-li-hu Ca Tụng Ðức Chúa Trời

24 Hãy ghi nhớ mà ca tụng công việc Ngài thực hiện;

Ðó là điều nhân thế phải mãi mãi suy tôn.

25 Việc Ngài làm mọi người đều chiêm ngưỡng;

Các phàm nhân thảy nhìn thấy từ xa.

26 Ðúng vậy Ðức Chúa Trời thật vĩ đại;

Chúng ta không thể biết rõ Ngài;

Số năm Ngài sống không thể nào tìm ra hết.

27 Ngài thâu lại các giọt nước đã đổ xuống,

Rồi biến chúng thành sương mù và những giọt nước mưa.

28 Từ trong mây, mưa tuôn đổ ra,

Và rơi xuống trên người ta tầm tã.

29 Này, có ai hiểu mây giăng ra như thế nào chăng?

Hay có ai biết sấm chớp phát ra từ vòm trời của Ngài như thế nào chăng?

30 Kìa, Ngài tỏa ánh sáng ra chung quanh Ngài;

Ngài bao phủ cả đáy thẳm của các đại dương.

31 Ngài dùng chúng để nuôi sống muôn dân;

Ngài cung cấp thực phẩm thật nhiều vô kể.

32 Ngài nắm trong tay Ngài biết bao sấm sét;

Ngài truyền cho nó phải đánh vào chỗ nào.

33 Tiếng sấm sét nổ vang báo cho nhân thế biết Ngài đang tể trị;

Ngài nộ khí xung thiên vì tội ác của loài người.

Tài Liệu