Gióp : Chương 35

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ê-li-hu nói tiếp:
2. Ông đã nói: Trong việc này, tôi đúng hơn Đức Chúa Trời. Ông suy nghĩ xem điều đó có đúng không?
3. Bởi vì ông đã nói: Có ích lợi gì cho ông khi ông làm việc phước thiện nhiều hơn là phạm tội?
4. Tôi sẽ trả lời cho ông và cho những người bạn của ông.

5. Hãy nhìn lên trời và ngắm xem! Hãy nhìn những đám mây - Chúng cao hơn ông.
6. Nếu ông phạm tội thì có thiệt hại gì cho Ngài? Nếu sự vi phạm của ông gia tăng thì có ảnh hưởng gì đến Ngài?
7. Nếu ông công chính thì ông sẽ cho Ngài điều gì, hay là Ngài nhận được gì từ tay của ông?
8. Sự gian ác của ông chỉ ảnh hưởng cho loài người giống như ông, và sự ngay lành của ông chỉ ảnh hưởng cho các con cái của loài người.

9. Do có nhiều áp bức cho nên người ta kêu than; vì bị tay của kẻ mạnh đàn áp cho nên người ta kêu cứu.
10. Tuy nhiên không ai hỏi: Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa của tôi ở đâu? - Ngài là Đấng ban những bài ca trong ban đêm.
11. Ngài dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn những loài thú ở trên đất, và Ngài làm cho chúng ta khôn ngoan hơn các loài chim ở trên trời.
12. Người ta kêu than nhưng Ngài không đáp lại, bởi vì sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.

13. Thật vậy, Ðức Chúa Trời không lắng nghe những lời kêu cầu trống rỗng và Ðấng Toàn Năng không đoái đến điều đó.
14. Cho dù ông nói ông không gặp được Ngài; tuy nhiên sự công chính vẫn ở trước mặt Ngài, cho nên ông phải chờ đợi Ngài.
15. Bây giờ vì Ngài chưa trừng phạt trong sự giận dữ, hay chú ý nhiều đến những điều quá ngu xuẩn,
16. Chỉ vì Gióp mở miệng nói rất nhiều lời trống rỗng và thiếu hiểu biết trong lúc vô vọng.

Bản Dịch 1925

1. Ê-li-hu lại nói rằng:
2. Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời; Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội,
3. Tôi há sẽ được ích hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao?
4. Tôi sẽ đáp lại ông, Và các bạn hữu của ông nữa.
5. Hãy ngước mắt lên xem các từng trời; Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông.
6. Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài?
7. Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông?
8. Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, Và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người.
9. Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan, Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu.
10. Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm,
11. dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời.
12. Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời, Vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.
13. Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe, Đấng Toàn năng chẳng thèm đoái đến.
14. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, Sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán!
15. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt, Và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm,
16. Nên Gióp mở miệng ra luân điều hư không, Và nói thêm nhiều lời vô tri.

Bản Dịch 2011

Ê-li-hu Lên Án Thái Ðộ Tự Cho Mình Là Công Chính của Gióp

1 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

2 Ông nói, “Các người nghĩ tôi bị như thế nầy là đúng hay sao?

Trong việc nầy chẳng phải tôi đúng hơn Ðức Chúa Trời sao?”

3 Ông đặt vấn đề rằng, “Ðối với Ngài, con sống ngay lành nào có lợi gì chăng?

Nếu con cứ giữ mình không phạm tội thì có ích gì chăng?”

4 Tôi xin trả lời ông,

Và trả lời luôn cho các bạn của ông.

5 Xin quý vị hãy nhìn lên bầu trời và ngắm các tầng mây;

Há chẳng phải chúng ở trên trời cao trên đầu quý vị sao?

6 Nếu ông phạm tội, liệu ông sẽ gây thiệt hại gì cho Ngài chăng?

Nếu tội ông gia tăng, điều đó có ảnh hưởng gì đến Ngài sao?

7 Nếu ông là người ngay lành, ông sẽ cho Ngài được điều gì?

Hay Ngài sẽ nhận được gì nơi tay của ông chăng?

8 Sự gian ác của ông chỉ có hại cho loài người giống như ông thôi;

Sự ngay lành của ông cũng chỉ có lợi cho con cái loài người.

9 Vì bị quá nhiều áp bức người ta kêu la than oán;

Bị tay bọn cường quyền bóc lột, người dân kêu cứu khắp nơi.

10 Nhưng không ai hỏi, “Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo Hóa của tôi,

Ðấng làm cho tôi có thể cất tiếng hát giữa đêm khuya,

11 Ðấng dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn các loài thú trên đất,

Ðấng làm cho chúng ta khôn hơn các chim trời đâu rồi?”

12 Người ta cứ kêu la than oán nhưng chẳng ai đáp lời,

Vì lòng con người tội lỗi vẫn còn đầy kiêu ngạo.

13 Thật vậy Ðức Chúa Trời không muốn lắng nghe những lời kêu cầu rỗng tuếch,

Ðấng Toàn Năng không đoái đến những lời kêu cứu ấy chút nào,

14 Huống chi nay ông nói, “Tuy tôi không thấy Ngài, nhưng tôi cứ trình duyên cớ của tôi lên trước mặt Ngài,”

Rồi ông trông đợi Ngài cứu xét thì quả là luống công vô ích.

15 Bây giờ Ngài không thèm trừng phạt trong khi Ngài nổi giận,

Ấy chẳng qua là Ngài chẳng màng đến sự điên dại của loài người.

16 Cho nên thưa ông Gióp, ông đã nói toàn những chuyện không đâu;

Ông nói nhiều nhưng toàn là hư văn rỗng tuếch.

Tài Liệu