Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 34”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added audio)
Dòng 164: Dòng 164:
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Gióp ]]
 
:* [[Gióp ]]
 
+
:* [[Thi Thiên ]]
 +
:* [[Châm Ngôn ]]
 +
:* [[Truyền Đạo ]]
 +
:* [[Nhã Ca ]]
 +
:* [[Gióp : Chương 33]]
 +
:* [[Gióp : Chương 35]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 06:49, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Bản Dịch 1925

1. Ê-li-hu lại cất tiếng mà nói rằng:
2. Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi; Ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi;
3. Vì lỗ tai thử những lời nói, Như ổ gà nếm lấy đồ ăn,
4. Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, Chung nhau nhìn biết việc tốt lành.
5. Vì Gióp có nói rằng: "Tôi vốn là công bình, Nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý đoán tôi.
6. Tuy tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối; Dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được."
7. Ai là người giống như Gióp? Người uống lời nhạo báng như thể nước;
8. Người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt, Và đồng đi với người gian ác?
9. Vì người có nói rằng: "Chẳng ích lợi chi cho loài người Tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời."
10. Vì vậy, hỡi người thông sáng, hãy nghe tôi: Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt.
11. Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, Khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình.
12. Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng Toàn năng chẳng trái phép công bình.
13. Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất? Ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian?
14. Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, Thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài,
15. Thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết, Và loài người trở vào bụi đất.
16. Nếu ông có sự thông sáng, hãy nghe điều nầy; Khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi.
17. Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao? Ông há dám lên án cho Đấng công bình cao cả ư?
18. Há có nên nói với vua rằng: "Đồ xấu xa nà?" Hay là nói với người tước vị rằng: "Kẻ ác nghiệp mầy?"
19. Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử, Chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo; Bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.
20. Trong giây phút, giữa ban đêm, chúng đều chết; Bá tánh xiêu tó và qua mất đi, Các kẻ cường quyền bị cất đi, không phải bởi tay loài người.
21. Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ.
22. Chẳng có tối tăm mù mịt nào Cho kẻ làm ác ẩn núp mình được.
23. Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, Thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét.
24. Ngài hủy phá kẻ cường quyền không cần tra soát, Rồi lập kẻ khác thế vào cho;
25. Bởi vì Chúa biết các công việc chúng, Đánh đổ chúng ban đêm, và chúng bị diệt đi.
26. Chúa hành hại họ như người ác, Có mắt kẻ khác xem thấy;
27. Bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa, Không kể đến các đường lối Ngài.
28. Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa, Và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân.
29. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,
30. Hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị, Và không ai gài bẫy cho dân sự.
31. Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng: "Tôi đã mang chịu sửa phạt tôi, tôi sẽ không làm ác nữa;
32. Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi; Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa?
33. Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chớ chẳng phải tôi; Vậy nên điều ông biết, hãy nói đi.
34. Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi, Sẽ nói với tôi rằng:
35. "Gióp nói cách không hiểu biết, Và lời của người thiếu sự thông sáng."
36. Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, Bởi vì người có đáp lời như kẻ ác;
37. Người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình, Vỗ tay mình tại giữa chúng tôi, Và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Ê-li-hu Cao Rao Công Lý của Ðức Chúa Trời

1 Ê-li-hu tiếp tục và nói:

2 Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe những lời tôi nói;

Hỡi những người trí thức, xin lắng tai nghe tôi.

3 Vì như lỗ tai nghe để thẩm định lời nói,

Như miệng nếm để biết vị thức ăn,

4 Chúng ta phải chọn cho mình điều gì là đúng;

Chúng ta phải quyết định điều gì là tốt giữa chúng ta.

5 Vì ông Gióp đã nói, “Tôi là người ngay lành vô tội,

Thế mà Ðức Chúa Trời đã cất đi quyền vô tội ấy của tôi.

6 Mặc dù tôi có quyền ấy, tôi lại bị xem như kẻ nói dối;

Tôi bị thương tích đến nỗi không còn cách nào chữa trị, dù bản thân tôi không vi phạm lỗi gì.”

7 Có người nào giống như ông Gióp,

Một người uống những lời nhạo báng như uống nước,

8 Một người đi cùng những kẻ gây nên tội ác,

Một người đi chung với những kẻ gian ác chăng?

9 Vì ông ấy đã nói, “Con người chẳng có lợi gì khi làm cho Ðức Chúa Trời vui lòng cả.”

10 Vì thế xin nghe tôi nói, hỡi những người trí thức:

Ðức Chúa Trời không thể làm điều gian ác,

Ðấng Toàn Năng không làm điều tội lỗi bao giờ.

11 Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo công việc họ làm;

Ngài sẽ khiến mỗi người chuốc lấy hậu quả của mình tùy theo con đường họ chọn.

12 Chắc chắn Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều gian ác;

Ðấng Toàn Năng không bẻ cong công lý bao giờ.

13 Ai đã lập Ngài quản cai toàn trái đất?

Ai đã chỉ định Ngài quản lý cả thế gian?

14 Nếu Ngài chỉ quan tâm đến Ngài mà thôi,

Nếu Ngài thu hồi linh khí và hơi thở Ngài đã ban ra,

15 Mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau chết mất;

Mọi người ắt sẽ quay về bụi đất tức thì.

16 Nếu ông là người trí thức, xin ông nghe tôi nói;

Xin lắng nghe những gì tôi nói tiếp sau đây.

17 Có ai ghét công lý mà được lập lên để cai trị chăng?

Ông dám lên án Ðấng thực thi công lý đầy quyền năng sao?

18 Ai dám nói với vua rằng, “Ngươi là đồ vô dụng,”

Hay nói với người có quyền rằng, “Ngươi là kẻ gian ác” chăng?

19 Nhưng Ngài chẳng thiên vị kẻ có quyền hành;

Ngài cũng không phán quyết dựa theo tiêu chuẩn giàu nghèo;

Vì tất cả đều là công việc của tay Ngài tạo dựng.

20 Rồi đây chỉ trong giây lát họ thảy đều chết hết;

Giữa đêm khuya họ run rẩy và qua đời;

Mạng kẻ quyền thế bị lấy đi mà không cần ai phải ra tay cả,

21 Vì mắt Ngài xem xét các đường lối của mỗi người;

Ngài thấy rõ mọi bước chân của từng người một.

22 Không có bóng tối hay sự mờ ám nào

Có thể che giấu những kẻ làm ác khỏi Ngài được.

23 Vì một khi Ngài đã ban phán quyết về ai, Ngài không cần tái xét;

Ðức Chúa Trời không cần kẻ ấy phải ra ứng hầu một lần nữa để được tái xử.

24 Ngài đập tan bọn cường quyền mà không cần tra vấn;

Ngài lập những kẻ khác lên thay thế chúng dễ dàng.

25 Ngài quan sát các công việc của chúng;

Chỉ trong một đêm Ngài lật đổ chúng và chúng bị tan tành.

26 Ngài đánh chúng vì sự gian ác của chúng

Trước mắt mọi người;

27 Vì chúng đã lìa bỏ và không theo Ngài nữa,

Vì chúng đã chẳng coi các đường lối của Ngài ra gì.

28 Chúng đã làm cho tiếng kêu của người nghèo thấu đến Ngài;

Phải, Ngài đã nghe tiếng khóc của những người bị khốn khổ.

29 Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc?

Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng?

30 Ngài không muốn kẻ vô tín vô luân được nắm quyền cai trị;

Ðể chúng không có cơ hội đưa dân sa vào bẫy diệt vong.

31 Giả sử có người nào thưa với Ðức Chúa Trời rằng,

“Tôi đã chịu lấy hình phạt rồi và tôi sẽ không phạm tội nữa.

32 Xin chỉ dạy tôi những gì tôi chưa nhận thấy;

Nếu tôi đã làm gì có tội, tôi sẽ không tái phạm nữa.”

33 Liệu Ngài sẽ đền bù ông những gì ông muốn,

Vì bây giờ ông mới chịu nhìn nhận rằng ông không đúng hay sao?

Xin ông cứ chọn lấy đi, chứ không phải tôi đâu.

Vậy những gì ông biết, xin ông cứ nói ra đi.

34 Những người trí thức đã nói với tôi;

Những bậc thức giả mà tôi đã có dịp hầu chuyện bảo rằng,

35 “Ông Gióp nói mà không hiểu những gì ông ấy nói;

Lời lẽ của ông ấy chẳng bày tỏ sự thông sáng chút nào.

36 Ôi ước chi ông ấy cứ bị thử thách đến cùng,

Vì những lời đáp của ông ấy giống những lời của phường gian ác.

37 Bây giờ ông ấy đã chất thêm tội bội nghịch vào những tội lỗi của ông ấy;

Ông ấy đã vỗ tay mỉa mai chúng ta và đã gia thêm những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.”

Tài Liệu