Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 27”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Update Ban Dich 2011)
(Added audio)
Dòng 2: Dòng 2:
  
 
1.  Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình, mà rằng:<br/>2.  Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng Toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng, Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng:<br/>3.  Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,<br/>4.  Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối.<br/>5.  Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải! Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn.<br/>6.  Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó; Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi.<br/>7.  Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, Và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình.<br/>8.  Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi; Vậy, sự trông cậy kẻ ác là gì?<br/>9.  Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao?<br/>10.  Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi Đấng Toàn năng, Và thường thường cầu khẩn Đức Chúa trời sao?<br/>11.  Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, Không giấu các bạn ý của Đấng Toàn năng.<br/>12.  Nầy, chính các bạn đã thấy điều đó, Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia?<br/>13.  Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác, Và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ Đấng Toàn năng:<br/>14.  Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết; Còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được.<br/>15.  Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, Và người góa bụa hắn sẽ không than khóc.<br/>16.  Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, Sắm sửa quần áo nhiều như bùn;<br/>17.  Thật hắn sắm sửa, song rồi ra người công bình sẽ mặc lấy, Còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau.<br/>18.  Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, Như chòi mà người giữ vườn nho thường cất.<br/>19.  Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm; Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa.<br/>20.  Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lụt; Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.<br/>21.  Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất; Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chổ hắn.<br/>22.  Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy; Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài.<br/>23.  Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn; Và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn.<br/>
 
1.  Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình, mà rằng:<br/>2.  Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng Toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng, Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng:<br/>3.  Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,<br/>4.  Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối.<br/>5.  Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải! Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn.<br/>6.  Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó; Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi.<br/>7.  Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, Và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình.<br/>8.  Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi; Vậy, sự trông cậy kẻ ác là gì?<br/>9.  Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao?<br/>10.  Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi Đấng Toàn năng, Và thường thường cầu khẩn Đức Chúa trời sao?<br/>11.  Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, Không giấu các bạn ý của Đấng Toàn năng.<br/>12.  Nầy, chính các bạn đã thấy điều đó, Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia?<br/>13.  Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác, Và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ Đấng Toàn năng:<br/>14.  Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết; Còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được.<br/>15.  Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, Và người góa bụa hắn sẽ không than khóc.<br/>16.  Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, Sắm sửa quần áo nhiều như bùn;<br/>17.  Thật hắn sắm sửa, song rồi ra người công bình sẽ mặc lấy, Còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau.<br/>18.  Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, Như chòi mà người giữ vườn nho thường cất.<br/>19.  Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm; Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa.<br/>20.  Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lụt; Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.<br/>21.  Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất; Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chổ hắn.<br/>22.  Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy; Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài.<br/>23.  Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn; Và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn.<br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B18\V02B18C027.mp3</html5media>
  
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
 +
 
'''Gióp Lại Quả Quyết Rằng Ông Không Có Lỗi với CHÚA'''
 
'''Gióp Lại Quả Quyết Rằng Ông Không Có Lỗi với CHÚA'''
  

Phiên bản lúc 00:20, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Bản Dịch 1925

1. Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình, mà rằng:
2. Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng Toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng, Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng:
3. Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,
4. Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối.
5. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải! Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn.
6. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó; Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi.
7. Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, Và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình.
8. Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi; Vậy, sự trông cậy kẻ ác là gì?
9. Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao?
10. Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi Đấng Toàn năng, Và thường thường cầu khẩn Đức Chúa trời sao?
11. Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, Không giấu các bạn ý của Đấng Toàn năng.
12. Nầy, chính các bạn đã thấy điều đó, Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia?
13. Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác, Và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ Đấng Toàn năng:
14. Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết; Còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được.
15. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, Và người góa bụa hắn sẽ không than khóc.
16. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, Sắm sửa quần áo nhiều như bùn;
17. Thật hắn sắm sửa, song rồi ra người công bình sẽ mặc lấy, Còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau.
18. Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, Như chòi mà người giữ vườn nho thường cất.
19. Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm; Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa.
20. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lụt; Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.
21. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất; Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chổ hắn.
22. Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy; Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài.
23. Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn; Và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn.

Bản Dịch 2011

Gióp Lại Quả Quyết Rằng Ông Không Có Lỗi với CHÚA

1 Gióp lại tiếp tục biện hộ cho ông và nói:

2 Nguyện Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng tước đoạt công lý của tôi;

Nguyện Ðấng Toàn Năng, Ðấng khiến linh hồn tôi bị cay đắng muôn phần, chứng giám:

3 Hễ khi nào tôi còn hơi thở,

Hễ khi nào sinh khí của Ðức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi;

4 Môi tôi sẽ không nói những gì gian tà bất chính;

Lưỡi tôi sẽ không thốt ra những lời gian dối hại người.

5 Tôi không chấp nhận những lời các anh phát biểu là đúng;

Cho đến chết, tôi vẫn không từ bỏ sự liêm khiết của tôi.

6 Tôi bám chặt đức công chính của tôi và không buông nó ra;

Ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ không để cho lòng tôi có dịp cáo trách tôi.

7 Nguyện kẻ thù của tôi sẽ bị đối xử như phường gian ác;

Nguyện kẻ dấy lên chống lại tôi sẽ bị đối xử như kẻ gian tà.

8 Hy vọng của kẻ vô tín vô luân là gì khi Ngài bắt nó phải chết?

Nó sẽ còn được gì khi Ðức Chúa Trời cất mạng sống nó đi?

9 Ðức Chúa Trời sẽ nghe tiếng nó kêu cầu

Khi hoạn nạn đến với nó chăng?

10 Nó có thể tìm thấy nguồn hoan lạc nơi Ðấng Toàn Năng chăng?

Nó sẽ kêu cầu Ðức Chúa Trời luôn luôn chăng?

11 Tôi sẽ chỉ cho các anh về quyền năng của Ðức Chúa Trời;

Tôi sẽ không giấu điều gì về Ðấng Toàn Năng cả.

12 Này, tất cả các anh đã trông thấy điều đó rồi;

Thế sao các anh còn nói những lời hư không vô nghĩa?

13 Ðây là phần Ðức Chúa Trời dành cho kẻ gian ác;

Ðây là cơ nghiệp kẻ hiếp người nhận từ Ðấng Toàn Năng:

14 Dù con cháu nó nhiều, ấy là để cho gươm giết;

Dù chắt chít nó đông, thì cũng chỉ để bị chết đói mà thôi.

15 Kẻ nào thuộc về nó còn sót lại sẽ bị ôn dịch giết chết;

Trong gia đình nó sẽ không còn góa phụ nào để than khóc cho ai.

16 Dù nó chất chứa tiền bạc nhiều như bụi đất,

Dù nó sắm áo quần chất đống như đất sét ngoài đồng.

17 Áo quần nó sắm sẽ để cho những người công chính mặc;

Tiền bạc nó để dành những người lương thiện sẽ chia nhau dùng.

18 Nhà cửa nó xây sẽ mong manh như tổ kén của bướm đêm,

Như cái lều tạm bợ của người gác vườn nho đã cất.

19 Khi đi ngủ nó là kẻ giàu có nhưng tiền bạc chẳng vô nữa;

Lúc mở mắt ra nó là một kẻ trắng tay.

20 Ban ngày kinh hoàng ập đến trên nó như nước lụt;

Ban đêm giông tố ùa vào cuốn hút nó đi.

21 Ngọn gió đông cuốn nó đi mất, không còn thấy nó ở đâu nữa;

Trận gió ấy đùa nó đi khỏi chỗ nó mất rồi.

22 Cơn bão tố ấy sẽ lật đổ nó không chút xót thương;

Nó sẽ chạy trốn sức mạnh của cơn bão ấy cách tuyệt vọng.

23 Người ta sẽ vỗ tay vui mừng khi thấy nó bị báo trả;

Họ sẽ huýt gió đuổi xô khi nó bị buộc phải bỏ chỗ ở ra đi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu