Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 25”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:<br/>2. Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến…”)
 
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 
 +
1. Binh-đát, người Su-a, đáp lại và nói: 2. Quyền thống trị và sự kính sợ thuộc về Ngài, là Đấng thiết lập sự bình an trong những nơi rất cao của Ngài. 3. Số lượng những đạo binh của Ngài là bao nhiêu? Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến hay không? 4. Như vậy, có thể nào người ta được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? Làm thể nào một con người, do phụ nữ sinh ra, lại có thể được xem là trong sạch? 5. Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ, và các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài; 6. Huống chi là loài người còn thua sâu bọ, con cái loài người khác nào côn trùng. <br/>
 +
 
 +
==Bản Dịch 1925==
 +
 
 
1.  Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:<br/>2.  Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.<br/>3.  Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?<br/>4.  Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?<br/>5.  Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:<br/>6.  Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!<br/>
 
1.  Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:<br/>2.  Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.<br/>3.  Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?<br/>4.  Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?<br/>5.  Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:<br/>6.  Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!<br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B18\V02B18C025.mp3</html5media>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Binh-đát: Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính'''<br/>1Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói: <br/>2Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài; <br/>Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao. <br/>3Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài? <br/>Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng? <br/>4Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng? <br/>Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch? <br/>5Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ, <br/>Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài, <br/>6Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ, <br/>Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài! <br/>
+
 
 +
'''Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính'''
 +
 
 +
1 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:
 +
 
 +
2 Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;
 +
 
 +
Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.
 +
 
 +
3 Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?
 +
 
 +
Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?
 +
 
 +
4 Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?
 +
 
 +
Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?
 +
 
 +
5 Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,
 +
 
 +
Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,
 +
 
 +
6 Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,
 +
 
 +
Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Gióp ]]
 
:* [[Gióp ]]
 +
:* [[Thi Thiên ]]
 +
:* [[Châm Ngôn ]]
 +
:* [[Truyền Đạo ]]
 +
:* [[Nhã Ca ]]
 +
:* [[Gióp : Chương 24]]
 +
:* [[Gióp : Chương 26]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 17:36, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Binh-đát, người Su-a, đáp lại và nói: 2. Quyền thống trị và sự kính sợ thuộc về Ngài, là Đấng thiết lập sự bình an trong những nơi rất cao của Ngài. 3. Số lượng những đạo binh của Ngài là bao nhiêu? Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến hay không? 4. Như vậy, có thể nào người ta được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? Làm thể nào một con người, do phụ nữ sinh ra, lại có thể được xem là trong sạch? 5. Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ, và các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài; 6. Huống chi là loài người còn thua sâu bọ, con cái loài người khác nào côn trùng.

Bản Dịch 1925

1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2. Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3. Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4. Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5. Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6. Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

Bản Dịch 2011

Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

1 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:

2 Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;

Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.

3 Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?

Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?

4 Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?

Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?

5 Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,

Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,

6 Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,

Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!

Tài Liệu