Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 25”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 +
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 +
1. Binh-đát, người Su-a, đã trả lời rằng: 2. Quyền thống trị và sự kính sợ thuộc về Ngài, là Đấng thiết lập sự bình an trong những nơi rất cao của Ngài. 3. Số lượng những đạo binh của Ngài là bao nhiêu? Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng? 4. Như vậy, có thể nào người ta được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? Làm thể nào một con người, do phụ nữ sinh ra, lại có thể được xem là trong sạch? 5. Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ, các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài; 6. Huống chi là loài người chỉ như sâu bọ, con cái loài người khác nào một loại côn trùng. <br/>
 +
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
  

Phiên bản lúc 07:13, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Binh-đát, người Su-a, đã trả lời rằng: 2. Quyền thống trị và sự kính sợ thuộc về Ngài, là Đấng thiết lập sự bình an trong những nơi rất cao của Ngài. 3. Số lượng những đạo binh của Ngài là bao nhiêu? Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng? 4. Như vậy, có thể nào người ta được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? Làm thể nào một con người, do phụ nữ sinh ra, lại có thể được xem là trong sạch? 5. Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ, các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài; 6. Huống chi là loài người chỉ như sâu bọ, con cái loài người khác nào một loại côn trùng.

Bản Dịch 1925

1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2. Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3. Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4. Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5. Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6. Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

Bản Dịch 2011

Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

1 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:

2 Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;

Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.

3 Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?

Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?

4 Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?

Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?

5 Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,

Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,

6 Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,

Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!

Tài Liệu