Gióp : Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Gióp và gia đình

1. Tại vùng đất Út-xơ, có một người tên Gióp, là một người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và xa lánh điều ác. 2. Ông có bảy con trai và ba con gái. 3. Tài sản của ông gồm bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò kéo cày, năm trăm lừa cái, và rất nhiều đầy tớ - vì vậy, người này trở nên rất cao trọng trong tất cả những người cao trọng nhất tại Đông phương.

4. Các con trai của ông, theo phiên của từng người đãi tiệc tại nhà của mình, và họ cũng sai mời ba chị em gái cùng ăn uống với họ. 5. Khi những ngày yến tiệc đã qua rồi, Gióp gọi họ về để thanh tẩy. Gióp thức dậy vào sáng sớm, và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông nói rằng: “Biết đâu các con của mình đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời.” Gióp thường làm như vậy.

Sa-tan xin phép thử thách Gióp

6. Và rồi có một ngày khi các con trai của Đức Chúa Trời đã đến để họ trình diện chính mình trước mặt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng đến trong số đó. 7. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”

Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Tôi chu du khắp trái đất, lên xuống tại nơi đó.”

8. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta hay không? Trên đất không có một ai như người. Đó là một con người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và xa lánh điều gian ác.”

9. Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Gióp kính sợ Đức Chúa Trời có phải là vô cớ đâu? 10. Không phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh hắn, chung quanh gia đình của hắn, chung quanh mọi phía của tất cả những vật hắn sở hữu hay sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay hắn và làm cho những tài sản của hắn gia tăng trong xứ. 11. Nhưng bây giờ nếu Ngài giang tay ra, đụng chạm vào tất cả những điều đó, thì hắn không phỉ báng Ngài ra mặt hay sao?”

12. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Được rồi! Mọi vật thuộc về người nằm trong quyền hạn của ngươi, tuy nhiên tay ngươi không được mạnh bạo với chính bản thân của người.”

Sa-tan rời khỏi nơi hiện diện của Đức Giê-hô-va.

Gióp mất con và tài sản

13. Một hôm, khi các con trai và con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà của người anh cả, 14. có một sứ giả đã đến với Gióp và nói: “Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh … 15. dân Sê-ba đã xông vào và cướp đi hết. Chúng giết những tôi tớ bằng gươm, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”

16. Tuy nhiên trong khi người còn đang nói thì có một người khác đến, rồi nói: “Lửa của Đức Chúa Trời đã từ trời giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và những tôi tớ, chỉ có một mình tôi trong số họ thoát được để thuật lại cho ông.”

17. Nhưng trong khi người đó đang nói thì có một người khác đến, và nói: “Dân Canh-đê chia làm ba nhóm xông vào các lạc đà và cướp đi tất cả, giết sạch những tôi tớ bằng gươm, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”

18. Một lần nữa, trong khi người đó đang nói thì có một người khác đến, và nói: “Các con trai và các con gái của ông đang ăn và uống rượu tại nhà của người anh cả, 19. thình lình có một cơn gió lớn từ bên kia hoang mạc thổi vào bốn góc nhà, nó sập xuống trên những người trẻ tuổi và họ đã chết, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”

Thái độ của Gióp trước hung tin

20. Gióp liền chỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu mình, rồi nằm sấp xuống đất, thờ lạy; 21. và nói:

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ tôi, tôi sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!”

22. Trong mọi việc này, Gióp không phạm tội và không hề cáo buộc là Đức Chúa Trời sai lầm.

Bản Dịch 1925

1. Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.
2. Người sanh được bảy con trai và ba con gái. 3. có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.

4. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.5. Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.

6. Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. 7. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 8. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? 9. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10. Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. 12. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.

13. Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, 14. một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đang cày, lừa đang ăn gần bên cạnh, 15. thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

16. Người nầy còn đang nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

17. Người nầy còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canh-đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

18. Người nầy còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, 19. kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

20. Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21. và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

22. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Gia Ðình của Gióp

1 Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác. 2 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 3 Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò cày, năm trăm lừa cái, và rất nhiều tôi tớ. Do đó ông là người giàu sang quyền thế nhất so với tất cả những người ở phương đông thời bấy giờ. 4 Các con trai ông thường luân phiên nhau đến nhà từng người, tổ chức tiệc, rồi mời ba em gái của họ đến ăn uống với họ. 5 Khi những ngày tiệc tùng như thế xong, Gióp luôn sai người kêu họ đến và làm lễ thanh tẩy cho họ. Ông thức dậy khi trời vẫn còn sớm và dâng các của lễ thiêu cho từng đứa con của ông, vì ông tự nhủ, “Biết đâu các con tôi đã phạm tội, và trong lòng chúng đã có những ý nghĩ xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.” Ðó là những gì Gióp thường làm.

Sa-tan Tấn Công Gióp

6 Một ngày kia các con của Ðức Chúa Trời đến trình diện trước mặt CHÚA, và Sa-tan cũng đến giữa họ. 7 CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi ở đâu đến?”

Sa-tan trả lời CHÚA, “Tôi đi tới đi lui khắp đất và đi lên đi xuống ở đó.”

8 CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi có thấy tôi tớ Ta là Gióp chăng? Thật không một người nào trên đất được như nó. Nó quả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác.”

9 Bấy giờ Sa-tan nói với CHÚA, “Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời mà không có lợi gì sao? 10 Há chẳng phải Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ấy, quanh nhà ông ấy, và quanh mọi vật ông ấy có hay sao? Ngài quả đã ban phước cho mọi việc tay ông ấy làm và đã khiến cho tài sản của ông ấy gia tăng trên đất. 11 Nhưng bây giờ nếu Ngài đưa tay ra đụng vào tài sản của ông ấy, khiến chúng bị thiệt hại, ông ấy sẽ nguyền rủa vào mặt Ngài ngay.”

12 CHÚA phán với Sa-tan, “Ðược, Ta cho phép ngươi được quyền làm gì với những gì nó có thì làm, nhưng ngươi không được đụng tay tới mình nó.” Vậy Sa-tan đi ra khỏi thánh nhan CHÚA.

Sa-tan Tấn Công Tài Sản và Con Cái của Gióp

13 Một ngày kia khi các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 14 một sứ giả đến với Gióp và báo, “Các đôi bò đang cày và đàn lừa đang ăn cỏ bên cạnh, 15 bỗng dưng quân Sa-bê-an ở đâu túa ra tấn công và bắt chúng đem đi hết thảy. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

16 Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Lửa của Ðức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu rụi tất cả chiên và các tôi tớ ông. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

17 Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Quân Canh-đê chia thành ba đạo, bất thần ba mặt tấn công, cướp hết các lạc đà và dẫn chúng đi mất. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

18 Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà anh cả của họ, 19 thình lình một trận cuồng phong từ sa mạc thổi tới, làm sụp bốn góc nhà, khiến nhà đổ xuống trên những người trẻ, và tất cả đều đã qua đời, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

20 Bấy giờ Gióp đứng dậy, xé rách chiếc áo choàng ông đang mặc, rồi sấp mặt xuống đất, và thờ lạy. 21 Ông nói,

“Tôi trần truồng ra khỏi lòng mẹ;

Tôi sẽ trần truồng mà trở về.

CHÚA ban cho, rồi CHÚA lại cất đi.

Chúc tụng danh CHÚA.”

22 Trong mọi sự đó Gióp không hề phạm tội, và ông không hề cáo buộc Ðức Chúa Trời đã hành động sai lầm.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành