Giê-rê-mi: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân nầy. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mặt ta, cho chúng nó đi ra. 2. Sẽ xảy ra khi chúng nó khỏi ngươi rằng: Chúng tôi sẽ đi đâu? thì hãy bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ai đã được định cho chết, hãy chịu chết; ai đã được định cho phải gươm dao, hãy chịu gươm dao; ai đã được định cho phải đói kém, hãy chịu đói kém; ai đã được định cho sự phu tù, hãy chịu phu tù. 3. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ giáng cho chúng nó bốn thứ tai vạ; gươm để giết, chó để xé, chim trời và loài thú trên đất để nuốt và diệt đi. 4. Vì cớ Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia, vua Giu-đa, và vì những sự nó đã làm trong thành Giê-ru-sa-lem, ta sẽ khiến chúng nó bị ném đi ném lại trong các nước thiên hạ.

5. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ai sẽ thương xót ngươi được sao? ai sẽ than tiếc ngươi? ai sẽ xây lại mà hỏi thăm ngươi? 6. Đức Giê-hô-va phán: Ngươi đã bỏ ta, đã xây lại đằng sau, nên ta đã giang tay trên ngươi, để diệt ngươi. Ta đã chán sự đổi ý. 7. Ta đã lấy nia sảy chúng nó nơi cửa các thành đất nầy. Ta đã cất mất con cái chúng nó và diệt dân ta, mà chúng nó cũng chẳng trở lại khỏi đường lối mình. 8. Những đàn bà góa nó thêm lên nhiều hơn cát biển. Ta đã khiến kẻ thù hủy diệt giữa ban ngày, nghịch cùng mẹ kẻ trai trẻ. Ta đã khiến sự sầu não kinh hãi lâm trên nó thình lình.

9. Đàn bà đã sanh bảy con, thấy mình mòn mỏi, hầu trút linh hồn; khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn; nó phải sỉ nhục và hổ thẹn; còn những con cái sót lại, thì ta sẽ phó cho gươm của kẻ nghịch thù chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

10. Hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi! Mẹ đã sanh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất? Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai; dầu vậy, mọi người nguyền rủa tôi. 11. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi.

12. Sắt và đồng của phương bắc, người ta có thể bẻ gãy được sao? 13. Vì cớ mọi tội lỗi các ngươi, trong cả địa phận mình, ta sẽ phó của cải châu báu các ngươi cho sự cướp bóc, chẳng trả giá lại. 14. Ta sẽ làm cho những đồ ấy đi với kẻ thù ngươi qua một đất mà ngươi không biết, vì lửa giận của ta đã cháy lên, đặng thiêu hủy các ngươi.

15. Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài; xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ! 16. Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! 17. Tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ; nhưng tôi ngồi một mình vì tay Ngài; vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận. 18. Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Cớ sao vết thương của tôi không chữa được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao?

19. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta; nếu ngươi làm cho sự quí lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. 20. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân nầy, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 21. Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tàn.

Bản Dịch 2011

Hình Phạt Không Thể Tránh Khỏi

1 Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Cho dù Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta để cầu thay, lòng Ta cũng sẽ không quay lại với dân này. Hãy đuổi chúng đi khỏi mặt Ta. Hãy bảo chúng đi đi. 2 Nếu chúng hỏi ngươi, ‘Chúng tôi biết đi đâu bây giờ?’ thì ngươi hãy bảo chúng, ‘CHÚA phán thế này,

'

“Kẻ nào bị định cho ôn dịch, sẽ chết vì ôn dịch;

Kẻ nào bị định cho gươm đao, sẽ chết vì gươm đao;

Kẻ nào bị định cho nạn đói, sẽ chết vì nạn đói;

Kẻ nào bị định cho lưu đày, sẽ phải bị lưu đày.”’

3 “Ta sẽ chỉ định bốn thứ hủy diệt để tiêu diệt chúng,”

CHÚA phán,

“Gươm để giết chết,

Chó để lôi xác,

Chim trời để rỉa thịt,

Và thú vật trên đất để gặm xương.

4 Ta sẽ làm cho chúng trở nên một cớ kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất,

Vì những việc Ma-na-se con của Ê-xê-chia vua Giu-đa đã làm ở Giê-ru-sa-lem.

5 Ai sẽ thương xót ngươi đây, hỡi Giê-ru-sa-lem?

Hay ai sẽ than khóc vì ngươi?

Ai sẽ quay qua để hỏi thăm ngươi có mạnh khỏe chăng?

6 Ngươi đã loại bỏ Ta,”

CHÚA phán,

“Ngươi đã quay lưng lại với Ta;

Vì thế Ta sẽ đưa tay Ta ra để chống lại ngươi và tiêu diệt ngươi;

Ta mệt mỏi vì đã quá nhiều lần Ta thấy tội nghiệp ngươi.

7 Ta sẽ cầm nia rê sạch chúng tại các cổng thành trong khắp xứ;

Ta sẽ để cho chúng bị hư thai,

Ta sẽ khiến cho dân Ta bị hao mòn chết dần,

Vì chúng không quay bỏ đường lối chối bỏ Ta của chúng.

8 Các góa phụ của chúng gia tăng đông đúc,

Các góa phụ ấy nhiều hơn cát nơi bờ biển biết bao;

Giữa ban trưa Ta sai một kẻ hủy diệt đến với các bà mẹ của những người trai trẻ;

Ta sẽ khiến đau thương và kinh hãi đến trên chúng thình lình.

9 Người phụ nữ đã sinh bảy con giờ thở thoi thóp;

Bà hôn mê trút hơi thở cuối cùng;

Ngày vẫn còn mà mặt trời của bà đã lặn;

Bà tủi thân và hổ thẹn lìa đời.

Những kẻ còn lại Ta sẽ trao cho gươm giáo,

Ðể chúng ngã chết trước mặt quân thù của chúng,” CHÚA phán.

Giê-rê-mi Than Thân Trách Phận

'

10 Mẹ ơi, con thật là bất hạnh,

Mẹ sinh con ra và con đã thành một kẻ mà cả xứ đều không ưa và chống đối!

Con nào có cho ai vay và con cũng không mượn của ai,

Thế nhưng người ta cứ nhè con mà nguyền rủa!

CHÚA Trả Lời

11 CHÚA phán, “Quả thật, Ta sẽ cho ngươi được tự do với mục đích tốt.

Thật vậy Ta sẽ làm cho những kẻ thù ghét ngươi phải đến nhờ ngươi cầu thay cho chúng, khi chúng gặp khó khăn và hoạn nạn.”

Sức Mạnh của Quân Thù Giu-đa

'

12 Ai có thể bẻ gãy một thanh kim loại,

Một thanh sắt trộn với đồng đến từ phương bắc chăng?

13 Ta sẽ phó của cải và kho tàng của ngươi làm chiến lợi phẩm cho quân giặc;

Chúng sẽ lấy đi mà chẳng phải trả tiền,

Vì tất cả tội lỗi của ngươi trong khắp miền đất nước.

14 Ta sẽ làm cho ngươi phải hầu hạ những kẻ thù của ngươi trong một xứ ngươi không biết,

Vì cơn giận của Ta như ngọn lửa đã bừng lên và cháy mãi không tàn.

Giê-rê-mi Tiếp Tục Than Vãn

'

15 CHÚA ôi, Ngài đã biết cả rồi;

Xin Ngài nhớ đến con và thăm viếng con;

Xin Ngài báo trả những kẻ bách hại con;

Xin Ngài đừng chần chừ kẻo chúng bắt con đi;

Vì Ngài biết rằng ấy là vì cớ Ngài mà con phải gánh chịu biết bao khổ nhục.

16 Con đã tìm được lời Ngài và con đã ăn nuốt vào lòng;

Lời Ngài trở thành niềm vui của con và là niềm khoan khoái của lòng con,

Vì con đã được gọi bằng danh Ngài,

Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân.

17 Con đã không ngồi chung với bọn chế giễu,

Con đã không cười cợt với chúng,

Dưới áp lực của tay Ngài con đã ngồi riêng một mình,

Vì Ngài đã chất đầy lòng con cơn giận của Ngài.

18 Sao nỗi đau của con như triền miên bất tận?

Sao vết thương của con lại không thể được chữa lành?

Phải chăng đối với con Ngài như một dòng ảo ảnh,

Như suối khô, không một giọt nước nào?

CHÚA Ðáp Lời

'

19 Vì vậy, CHÚA phán thế này,

“Nếu ngươi trở lại, Ta sẽ nhận ngươi trở lại,

Ta sẽ cho ngươi được đứng trước mặt Ta,

Nếu ngươi nói những lời cao quý, chứ không phải những lời chẳng ra gì,

Ngươi sẽ là cái miệng của Ta;

Hãy để người ta trở lại với ngươi, chứ ngươi đừng trở lại với chúng.

20 Ta sẽ làm cho ngươi trở nên như một tường đồng kiên cố;

Chúng sẽ chống đối ngươi nhưng sẽ không thể thắng được ngươi,

Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi và giải thoát ngươi,” CHÚA phán.

21 “Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay của phường gian ác,

Ta sẽ cứu chuộc ngươi khỏi tay của những kẻ bạo tàn.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu