Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
  • Tựa đề: Đức Giê-Hô-Va Là Đấng Giữ Tôi
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 23
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Giê-Hô-Va Là Đấng Giữ Tôi
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh
Ngài bổ lại linh hồn tôi
Dẫn tôi vào các lối công bình
Vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào
Vì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôi
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi
Ngài xức dầu cho đầu tôi
Chén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy tràn
Quả thật, trọn đời của tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn
Sẽ theo tôi luôn, và tôi sẽ ở trong nhà
Nhà Đức Giê-hô-va tôi
Cho đến lâu dài, cho đến lâu dài
Ha-lê-lu-gia! A-men
Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo