Ga-la-ti: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Mang gánh nặng cho nhau

1. Thưa anh em! Nếu một người vô tình phạm lỗi, anh em là người thuộc linh, hãy dịu dàng sửa đổi người đó; chính anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 2. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Bởi vì nếu ai tưởng mình là gì, trong khi mình chẳng là gì cả, người đó chỉ tự lừa dối chính mình. 4. Tuy nhiên mỗi người hãy chứng minh bằng công việc của mình, và rồi người đó sẽ hãnh diện về mình, chứ không phải trong việc của người khác. 5. Mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.

Gieo và gặt

6. Người nào được dạy đạo hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người đã dạy mình. 7. Đừng tự lừa dối; đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời; bởi vì ai gieo gì, sẽ gặt nấy. 8. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Chúng ta đừng nản lòng khi làm việc thiện, bởi vì nếu chúng ta không nản lòng, đến thời điểm chúng ta sẽ gặt. 10. Vì vậy, đang lúc có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các thành viên trong gia đình đức tin.

Lời nhắc nhở cuối thư

11. Hãy xem, những dòng chữ rất lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.

12. Rất nhiều người muốn có được sự tốt đẹp theo phương diện xác thịt, những người nầy đã ép buộc anh em chịu cắt bì, để họ khỏi bị bách hại vì thập tự giá của Đấng Christ. 13. Ngay cả những người đã chịu cắt bì đó không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để họ hãnh diện về xác thịt của anh em. 14. Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; qua đó thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15. Bởi vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là một tạo vật mới. 16. Cầu xin sự bình an và sự thương xót ban cho những ai bước đi theo nguyên tắc nầy, và trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!

17. Từ nay về sau, không ai gây phiền hà cho tôi, bởi vì tôi đang mang những dấu ấn của Đức Chúa Jesus trên thân thể của tôi.

18. Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Mang gánh nặng cho nhau

Thưa anh em! Nếu một người vô tình phạm lỗi, anh em là người thuộc linh, hãy dịu dàng sửa đổi người đó; chính anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Bởi vì nếu ai tưởng mình là gì, trong khi mình chẳng là gì cả, người đó chỉ tự lừa dối chính mình. Tuy nhiên mỗi người hãy chứng minh bằng công việc của mình, và rồi người đó sẽ hãnh diện về mình, chứ không phải trong việc của người khác. Mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.

Gieo và gặt

Người nào được dạy đạo hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người đã dạy mình. Đừng tự lừa dối; đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời; bởi vì ai gieo gì, sẽ gặt nấy. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Và chúng ta đừng nản lòng khi làm việc thiện, bởi vì nếu chúng ta không nản lòng, đến thời điểm chúng ta sẽ gặt. Vì vậy, đang lúc có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các thành viên trong gia đình đức tin.

Lời nhắc nhở cuối thư

Hãy xem, những dòng chữ rất lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.

Rất nhiều người muốn có được sự tốt đẹp theo phương diện xác thịt, những người nầy đã ép buộc anh em chịu cắt bì, để họ khỏi bị bách hại vì thập tự giá của Đấng Christ. Ngay cả những người đã chịu cắt bì đó không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để họ hãnh diện về xác thịt của anh em. Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; qua đó thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Bởi vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là một tạo vật mới. Cầu xin sự bình an và sự thương xót ban cho những ai bước đi theo nguyên tắc nầy, và trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!

Từ nay về sau, không ai gây phiền hà cho tôi, bởi vì tôi đang mang những dấu ấn của Đức Chúa Jesus trên thân thể của tôi.

Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thưa anh em! Nếu một người vô tình phạm lỗi, anh em là người thuộc linh, hãy dịu dàng sửa đổi người đó; chính anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 2. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Bởi vì nếu ai tưởng mình là gì, trong khi mình chẳng là gì cả, người đó chỉ tự lừa dối chính mình. 4. Tuy nhiên mỗi người hãy chứng minh bằng công việc của mình, và rồi người đó sẽ hãnh diện về mình, chứ không phải trong việc của người khác. 5. Mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.

6. Người nào được dạy đạo hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người đã dạy mình. 7. Đừng tự lừa dối; đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời; bởi vì ai gieo gì, sẽ gặt nấy. 8. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Và chúng ta đừng nản lòng khi làm việc thiện, bởi vì nếu chúng ta không nản lòng, đến thời điểm chúng ta sẽ gặt. 10. Vì vậy, đang lúc có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các thành viên trong gia đình đức tin.

11. Hãy xem, những dòng chữ rất lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.

12. Rất nhiều người muốn có được sự tốt đẹp theo phương diện xác thịt, những người nầy đã ép buộc anh em chịu cắt bì, để họ khỏi bị bách hại vì thập tự giá của Đấng Christ. 13. Ngay cả những người đã chịu cắt bì đó không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để họ hãnh diện về xác thịt của anh em. 14. Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; qua đó thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15. Bởi vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là một tạo vật mới. 16. Cầu xin sự bình an và sự thương xót ban cho những ai bước đi theo nguyên tắc nầy, và trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!

17. Từ nay về sau, không ai gây phiền hà cho tôi, bởi vì tôi đang mang những dấu ấn của Đức Chúa Jesus trên thân thể của tôi.

18. Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. 4. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. 5. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.

6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. 7. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. 11. Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào.

12. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. 13. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. 14. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! 15. Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. 16. Nguyền xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực nầy, lại giáng trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!

17. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy. 18. Hỡi anh em, nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em! A-men.

Bản Dịch 2011

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

1 Thưa anh chị em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi gì, anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm tốn giúp người ấy sửa đổi lại, và chính anh chị em cũng phải thận trọng, kẻo anh chị em cũng bị cám dỗ chăng.

2 Hãy mang gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh chị em mới làm trọn luật của Ðấng Christ. 3 Nếu người nào tưởng mình là người quan trọng, nhưng trên thực tế chẳng là gì cả, người ấy đã tự lừa dối mình. 4 Vậy mỗi người phải xem xét công việc của mình, rồi mới có thể tự hào về thành quả của mình, chứ không ai lấy thành quả của người khác để tự hào bao giờ; 5 vì gánh nhỏ riêng của ai, người ấy phải gánh lấy.

6 Những ai được người nào dạy Ðạo cho, hãy chia sẻ mọi vật tốt của mình với người dạy đó.

7 Chớ lừa dối mình; Ðức Chúa Trời không thể bị nhạo báng, vì ai gieo gì thì gặt nấy. 8 Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; ai gieo cho Ðức Thánh Linh sẽ bởi Ðức Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

9 Xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc lành, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Vì thế khi còn cơ hội, xin chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, đặc biệt là cho những người trong đại gia đình đức tin.

Lời Cảnh Cáo và Lời Chào Cuối Thư

11 Xin anh chị em xem đây, chính tay tôi viết cho anh chị em, nên khổ chữ lớn dường nào!

12 Những người muốn được người ta tôn trọng về phương diện xác thịt cứ ép anh em phải được cắt bì chỉ vì họ muốn tránh bị bắt bớ khi chỉ cậy vào thập tự giá của Ðấng Christ mà thôi. 13 Vì ngay cả những người đã được cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ Luật Pháp, nhưng họ vẫn muốn anh em phải được cắt bì, để họ có thể tự hào về phương diện xác thịt của anh em.

14 Về phần tôi, nguyện tôi sẽ không tự hào về điều gì, ngoại trừ thập tự giá của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta; bởi thập tự giá đó mà đối với tôi thế gian đã bị đóng đinh, và tôi cũng đã bị đóng đinh đối với thế gian. 15 Vì được cắt bì hay không được cắt bì chẳng quan trọng, điều quan trọng là trở thành một tạo vật mới.

16 Nguyện xin sự bình an và ơn thương xót ở trên những ai giữ theo quy luật này, và ở trên dân I-sơ-ra-ên của Ðức Chúa Trời nữa.

17 Ước gì từ nay trở đi không ai gây phiền phức cho tôi nữa, vì tôi đang mang trên thân thể mình những dấu khổ hình của Ðức Chúa Jesus.

18 Thưa anh chị em, nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở cùng tâm linh anh chị em. A-men.

Tài Liệu