Ga-la-ti: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào thăm

1. Phao-lô, là sứ đồ, không phải do loài người sai phái hay được ủy quyền từ loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, là Cha, tức là Đấng đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, 2. cùng với tất cả anh em đang ở với tôi, gởi đến các hội thánh tại Ga-la-ti.

3. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ đến cùng anh em. 4. Ngài là Đấng đã phó chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Cha của chúng ta. 5. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời. A-men.

Không có Phúc Âm nào khác

6. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em đã vội vàng lìa bỏ Đấng đã gọi anh em trong ân điển của Đấng Christ mà theo một phúc âm khác. 7. Đó không phải là một phúc âm khác, nhưng có những kẻ quấy nhiễu anh em và muốn thay đổi Phúc Âm của Đấng Christ. 8. Tuy nhiên thậm chí chúng tôi, hay là một thiên sứ nào từ trời, truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị nguyền rủa! 9. Như trước đây chúng tôi đã nói, và bây giờ tôi nhắc lại, nếu có người nào truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều anh em đã nhận, thì người đó đáng bị nguyền rủa. 10. Còn tôi, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của loài người hay là của Đức Chúa Trời? Nếu tôi làm vui lòng loài người, tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ.

Chức vụ sứ đồ của Phao-lô

11. Thưa anh em, tôi muốn cho anh em biết rằng Phúc Âm mà tôi đã truyền không phải đến từ loài người; 12. bởi vì tôi đã không nhận, hoặc được dạy về Phúc Âm này, từ một người nào, nhưng tôi đã nhận qua sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

13. Chắc anh em đã nghe về đời sống trước kia của tôi khi còn trong Do Thái giáo. Tôi đã tàn bạo bách hại và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 14. Trong Do Thái giáo, tôi đã vượt xa nhiều người cùng tuổi với tôi, bởi vì lòng tôi quá sốt sắng với các truyền thống của tổ phụ tôi.

15. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra trước khi tôi được sanh ra và đã gọi tôi qua ân điển của Ngài, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài trong tôi, để rồi tôi có thể rao truyền về Con của Ngài ở giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn với một người nào. 17. Tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người đã là sứ đồ trước tôi, nhưng tôi liền đi qua xứ A-ra-bi, và sau đó trở về Đa-mách. 18. Ba năm sau đó, tôi đi lên Giê-ru-sa-lem viếng thăm Sê-pha và ở với ông mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em trai của Chúa.

20. Những gì tôi viết cho anh em là thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối! 21. Sau đó tôi đã đi đến những khu vực thuộc Sy-ri và Si-li-ci. 22. Đối với các hội thánh trong Đấng Christ tại Giu-đê, tôi vẫn còn là người lạ mặt; 23. họ chỉ nghe nói: “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao truyền đức tin mà người đã từng cố gắng tiêu diệt.” 24. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời chào thăm

Tôi - Phao-lô - là sứ đồ không do loài người sai phái hay được ủy quyền từ loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, là Cha, là Đấng đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, cùng với tất cả anh em đang ở với tôi, gởi đến các hội thánh tại Ga-la-ti.

Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đến cùng anh em. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã phó chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Cha của chúng ta.. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời. A-men.

Không có Phúc Âm nào khác

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em đã vội vàng lìa bỏ Đấng đã gọi anh em trong ân điển của Đấng Christ mà theo một phúc âm khác - đó không phải là một phúc âm khác, nhưng có những kẻ quấy nhiễu anh em và muốn thay đổi Phúc Âm của Đấng Christ.

Tuy nhiên thậm chí chúng tôi, hay là một thiên sứ nào từ trời, truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị nguyền rủa! Như trước đây chúng tôi đã nói, và bây giờ tôi nhắc lại: Nếu có người nào truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều anh em đã nhận, thì người đó đáng bị nguyền rủa.

Về phần tôi, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của loài người hay là của Đức Chúa Trời? Nếu tôi làm vui lòng loài người, tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ.

Chức vụ sứ đồ của Phao-lô

Thưa anh em, tôi muốn cho anh em biết rằng Phúc Âm mà tôi đã truyền không phải đến từ loài người - bởi vì tôi đã không nhận, hoặc được dạy về Phúc Âm này, từ một người nào - nhưng tôi đã nhận qua sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Chắc anh em đã nghe về đời sống trước kia của tôi khi còn trong Do Thái giáo. Tôi đã tàn bạo bách hại và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong Do Thái giáo, tôi đã vượt xa nhiều người cùng tuổi với tôi, bởi vì lòng tôi quá sốt sắng với các truyền thống của tổ phụ tôi.

Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra - trước khi tôi được sanh ra - và đã gọi tôi qua ân điển của Ngài, vui lòng mặc khải Con của Ngài trong tôi, để rồi tôi có thể rao truyền về Con của Ngài ở giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn với một ai. Tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người đã là sứ đồ trước tôi, nhưng tôi liền đi qua xứ A-ra-bi, và sau đó trở về Đa-mách. Ba năm sau đó, tôi đi lên Giê-ru-sa-lem viếng thăm Sê-pha và ở với ông mười lăm ngày; nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em trai của Chúa.

Những gì tôi viết cho anh em là thật - trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối. Sau đó tôi đã đi đến những khu vực thuộc Sy-ri và Si-li-ci. Đối với những hội thánh của Đấng Christ tại Giu-đê, tôi vẫn còn là người lạ mặt; họ chỉ nghe nói: “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao truyền đức tin mà người đã từng cố gắng tiêu diệt.” Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Phao-lô, là sứ đồ, không do loài người sai phái hay được ủy quyền từ loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, là Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, 2. và tất cả anh em đang ở cùng tôi, gởi đến các hội thánh tại Ga-la-ti.

3. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đến cùng anh em, 4. Ngài là Đấng đã phó chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Cha của chúng ta. 5. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời. A-men.

6. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em vội vàng lìa bỏ Đấng đã gọi anh em trong ân điển của Đấng Christ và theo một phúc âm khác, 7. đó không phải là một phúc âm khác, nhưng có những kẻ quấy nhiễu anh em và muốn thay đổi Phúc Âm của Đấng Christ. 8. Tuy nhiên thậm chí chúng tôi, hay là một thiên sứ nào từ trời, truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị nguyền rủa! 9. Như trước đây chúng tôi đã nói, và bây giờ tôi nhắc lại, nếu có người nào truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều anh em đã nhận, thì người đó đáng bị nguyền rủa. 10. Về phần tôi, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của loài người hay là của Đức Chúa Trời? Nếu tôi làm vui lòng loài người, tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ.

11. Thưa anh em, tôi muốn cho anh em biết rằng Phúc Âm mà tôi đã truyền không phải đến từ loài người; 12. bởi vì tôi đã không nhận, hoặc được dạy về Phúc Âm này, từ một người nào, nhưng tôi đã nhận qua sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

13. Chắc anh em đã nghe về đời sống trước kia của tôi khi còn trong Do Thái giáo. Tôi đã bức bách cách bạo lực và cố tiêu diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. 14. Trong Do Thái giáo, tôi đã vượt xa nhiều người cùng tuổi với tôi, vì lòng tôi quá sốt sắng với các truyền thống của tổ phụ tôi.

15. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra trước khi tôi được sanh ra và đã gọi tôi qua ân điển của Ngài, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài trong tôi, để rồi tôi có thể rao truyền về Con của Ngài ở giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn với một người nào. 17. Tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người đã là sứ đồ trước tôi, nhưng tôi liền đi qua xứ A-ra-bi, và sau đó trở về Đa-mách. 18. Sau đó ba năm, tôi đi lên Giê-ru-sa-lem viếng thăm Sê-pha và ở với ông mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em trai của Chúa.

20. Những gì tôi viết cho anh em là thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối! 21. Sau đó tôi đã đi đến những khu vực thuộc Sy-ri và Si-li-ci. 22. Đối với các hội thánh trong Đấng Christ tại Giu-đê, tôi vẫn còn là người lạ mặt; 23. họ chỉ nghe nói: “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao truyền đức tin mà người đã từng cố gắng tiêu diệt.” 24. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, 2. cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi cho các Hội thánh ở xứ Ga-la-ti: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta, 4. là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, 5. nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng! A-men.

6. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. 7. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. 8. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! 10. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

11. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; 12. vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.

13. Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; 14. tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. 15. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. 17. Tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi, song tôi đi qua xứ A-ra-bi; sau rồi trở về thành Đa-mách. 18. Kế đó, mãn ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. 20. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. 21. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, 22. bấy giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các Hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. 23. chỉn các hội đó có nghe rằng: Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. 24. Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô, một sứ đồ, không do loài người sai phái và không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Ðức Chúa Jesus Christ và Ðức Chúa Trời là Cha, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, 2 cùng tất cả anh chị em đang ở với tôi, kính gởi các hội thánh ở vùng Ga-la-ti. 3 Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 4 Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta. 5 Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chỉ Có Một Tin Mừng

6 Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ Ðấng gọi anh chị em trong ân sủng của Ðấng Christ để theo một Tin Mừng khác, 7 nhưng không có Tin Mừng nào khác, mà chỉ có những kẻ gây rối anh chị em, những kẻ muốn xuyên tạc Tin Mừng của Ðấng Christ. 8 Nếu ngay cả chúng tôi hoặc một thiên sứ nào từ trời rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh chị em, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

9 Như chúng tôi đã nói trước, và bây giờ tôi xin nhắc lại: nếu ai rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh chị em đã nhận, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

10 Bây giờ tôi đang nỗ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là một đầy tớ của Ðấng Christ.

Phao-lô Ðược Ơn Thiên Triệu

11 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, 12 vì tôi đã không nhận và không được dạy về Tin Mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ.

13 Chắc anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do-thái Giáo, như thế nào. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. 14 Tôi đã tấn tới trong Do-thái Giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. 15 Nhưng khi Ðức Chúa Trời, Ðấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng gọi tôi bằng ân sủng của Ngài, 16 và bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì ngay lập tức tôi không bàn với thịt và máu, 17 tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi, rồi sau đó tôi trở về Thành Ða-mách.

18 Ba năm sau tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông ấy mười lăm ngày. 19 Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ em trai Chúa. 20 Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận là đúng sự thật trước mặt Ðức Chúa Trời.

21 Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Sy-ri-a và xứ Si-li-si-a. 22 Lúc ấy các hội thánh của Ðấng Christ trong xứ Giu-đê vẫn chưa biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng, “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt.” 24 Rồi họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành