Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Calvary
  • Lời: B.D.Ackley (1915)
  • Nhạc: B.D.Ackley (1915)

Lời Anh

Calvary
1. The agonies of Calvary,
Could not His love dismay;
He would not yield, tho' God revealed
The price that He must pay.
He would not yield, tho' God revealed
The price that He must pay.
2. He stood condemned in Pilate's Hall,
He heard the rabbles' cry;
The King with none to own His cause,
My cause would not deny.
The King with none to own His cause,
My cause would not deny.
3. Lo! Jesus stands with broken heart,
With nail-pierced hands and feet:
He points unto His cross of woe,
Where love and mercy meet.
He points unto His cross of woe,
Where love and mercy meet.
4. The Savior stands at thy heart's door
Bruised for they cruel sin:
O why not open wide the door
And let Him enter in?
O why not open wide the door
And let Him enter in?

Lời Việt

Gô-gô-tha
1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,
Yêu tôi Chúa cam chịu hình;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Chúa đi, đi không hề lui;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Ngài càng bước tới không lùi.
2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,
Nhân dân kêu la nghịch Ngài;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Thế tôi thân Ngài sầu cay;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Lạ kìa, Chúa thế thân này.
3. Jesus đang đứng thắm dấu tâm thương,
Tay chân vết đinh đang còn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Xót thương, nhân từ cùng hôn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Nhân từ, ái đức vuông tròn.
4. Jesus đang đứng trước cửa tâm anh,
Thay anh, thân đau thương đầy;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Tiếp nghênh Jesus vào ngay;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Thành thật rước Chúa hôm nay?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo