Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
  • Lời: W. P. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
Biết bao điều gian ác bôi sạch do huyết Gô-gô-tha
Sống trong bài ca mới nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha
Chúa muôn đời luôn sống, đem tự do lại cho trần thế
Ngày Jêsus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng
Đều do huyết Jêsus trên Gô-gô-tha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo